3
Arona ena natuna tau
Lohiabada ese Sinai Ororo dekenai Mose ia hereva henia neganai, Arona bona Mose edia bese taudia be inai: Arona be mai ena natuna tau 4, Nadaba, vara guna tauna, Abihu, Eleasara, bona Itamara. Arona ena natuna tau be unai, bona idia be hahelagaia taudia edia dagi totona Mose ese idia ia hahelagaia. To Nadaba bona Abihu be Lohiabada ena vairanai idia mase, badina helaga lasi lahi Lohiabada ena vairanai idia mailaia dainai, Sinai ena taunimanima lasi tano dekenai. Idia be natuna lasi. Unai dainai Eleasara bona Itamara ese hahelagaia taudia edia dagi idia karaia edia tamana Arona ena mauri lagani lalonai.
Lohiabada ese Levi taudia ia abia hidi, hahelagaia taudia totona hesiai gaukara do idia karaia
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Levi taudia do oi hakaua mai, hahelagaia tauna Arona ena vairana dekenai do idia gini, bona iena hesiai gaukara do idia karaia. Idia ese Arona totona bona Israela taudia ibounai totona, Lohiabada ena Palai Dubu ena gaukara do idia karaia. Idia ese Palai Dubu lalonai noho kohu ibounai do idia naria, bona Israela taudia durua totona, Palai Dubu naria gaukara do idia karaia.
“Levi taudia be Arona, mai ena natuna tau dekenai do oi henia. Israela taudia ibounai edia huana dekena amo, Levi taudia sibona ese Arona ena hesiai gaukara do idia karaia. 10 Oi ese Arona bona iena natuna tau do oi abia hidi, hahelagaia taudia dagi do idia karaia totona. Bona bema idau tauna ese inai gaukara helagana do ia karaia toho neganai, unai tau do umui alaia mase.”
11 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 12 “Kamonai, lau ese Israela taudia edia huana dekena amo Levi taudia lau abia hidi vadaeni. Hari idia be lauegu. Lau ese Levi taudia lau abia, idia ese Israela taudia edia vara guna natudia edia gabu do idia abia. 13 Badina be Aigupito taudia edia vara guna natudia ibounai lau alaia mase dinana dekenai lau ese Israela taudia edia vara guna natudia lau abia siri, lauegu, taunimanima edia vara guna ibounai, bona mauri gaudia edia vara guna ibounai danu. Idia be helaga, lauegu. To hari inai Israela taudia edia vara guna natudia edia gabu, lau sibona egu, be Levi taudia ese idia abia vadaeni. Lau ese Levi taudia lau abia hidi, idia be lauegu. Lau inai Lohiabada.”
Levi iduhu duahia gaukara
14 Sinai taunimanima noho lasi tano dekenai Lohiabada ese Mose ia oda henia, 15 Levi taudia edia ladana do ia torea, edia bese ta ta bona iduhu ta ta dekena amo. Hua ta idia abia o idia hanaia memero ibounai bona tau ibounai edia ladana do ia torea. 16 Bona Mose ese unai bamona ia karaia.
17 Levi ena natuna tau be inai: Geresone bona Kohata bona Merari, bona idia ta ta be iduhu ta ena sene tauna. 18 Geresone ena natuna tau be inai: Libini bona Simei. 19 Kohata ena natuna tau be inai: Amarama bona Isahara bona Heberona bona Usiele. 20 Merari ena natuna tau be inai: Mali bona Musi.
Idia ta ta be iduhu ta ena sene tauna, bona edia iduhu ena ladana be idia edia ladana hegeregerena. Levi ese ia havaraia iduhu be unai.
21 Geresone ena iduhu be Libini besena bona Simei besena taudia. 22 Inai Geresone iduhu lalonai noho memero idia duahia, hua ta idia hanaia memero bona tatau be ibounai 7500. 23 Inai Geresone iduhu edia kamepa gabuna be dina ia diho kahanai, Palai Dubu ena murinai. 24 Inai iduhu ena lohia tauna be Eliasapa Laele.
25 Geresone iduhu taudia edia gaukara be inai: Palai Dubu, bona ena koua guhi ruaosi, bona Palai Dubu ena iduara dekenai ia noho koua dabua do idia naria. 26 Ma danu Palai Dubu ia hagegea koua dabua badana, bona inai koua dabua ena iduara dekenai ia noho koua dabua, bona boubou patana bona varo ibounai do idia naria. Inai gaudia naria totona gaukara ibounai be Geresone iduhu taudia ese do idia karaia.
27 Kohata ena iduhu be Amarama besena, bona Isahara besena, bona Heberona besena, bona Usiele besena taudia. 28 Inai Kohata iduhu lalonai noho memero idia duahia, hua ta idia hanaia memero bona tatau be ibounai 8600. Idia edia gaukara be helaga gaudia do idia naria. 29 Inai Kohata iduhu edia kamepa gabuna be Palai Dubu ena diho kahanai. 30 Inai iduhu ena lohia tauna be Elisapana Usiele.
31 Kohata iduhu taudia edia gaukara be inai: Taravatu Maua, pata helagana, lamepa dogoatao gauna, boubou patadia, bona Helaga Gabuna ena kohu ibounai, bona Helaga Herea Gabuna ena iduara dekenai ia noho koua dabua helagana danu do idia naria.
Inai gaudia naria totona gaukara ibounai be Kohata iduhu taudia ese do idia karaia.
32 Eleasara, hahelagaia tauna, Arona, ena natuna, be Levi taudia ibounai edia gunalaia tauna, bona ia ese Helaga Gabuna dekenai idia gaukara taudia edia gaukara ia naria.
33 Merari ena iduhu be Mali besena, bona Musi besena taudia. 34 Inai Merari iduhu lalonai idia noho memero idia duahia, hua ta idia hanaia memero bona tatau be ibounai 6200. 35 Inai Merari iduhu ena kamepa gabuna be Palai Dubu ena mirigini kahanai, bona inai iduhu ena lohia tauna be Suriele Abihaili.
36 Merari iduhu taudia edia gaukara be inai: Palai Dubu ena haba turia, reirei latadia, du, du edia henunai idia atoa maua ibounai, bona unai gau edia kohu ibounai do idia naria.
Inai gaudia naria totona gaukara ibounai be Merari iduhu taudia ese do idia karaia. 37 Idia ese danu Palai Dubu ia hagegea koua dabua maguna ena du, du henunai idia atoa maua, ikoko bona varo idia naria bona gaukaralaia.
38 Mose bona Arona mai iena natuna tau be Palai Dubu ena dina daekau kahana dekenai, Palai Dubu ena vairanai idia kamepa. Idia ese Helaga Gabuna ena gaukara helagana do idia karaia Israela taudia ibounai dainai. Mose bona Arona edia bese lasi tauna ese inai gaukara helagana do ia karaia toho neganai, unai tau be Israela taudia ese do idia alaia mase.
39 Levi taudia, Mose bona Arona ese iduhu ta ta dekena amo idia duahia, hua ta ia hanaia memero bona tatau, be ibounai 22,000. Lohiabada ena oda dainai inai duahia gaukara idia karaia.
Levi taudia ese vara guna natudia edia gabu idia abia
40 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia edia vara guna natudia ibounai be lauegu. Unai dainai Israela edia vara guna memero bona tatau ibounai, hua ta idia hanaia taudia ibounai edia ladana do oi torea. 41 To edia gabu dekenai lau ese Levi taudia ibounai lau abia inai, lauegu! Lau be Lohiabada! Lau ese danu Levi taudia edia boromakau bona mamoe lau abia inai! Idia ese Israela taudia edia boromakau bona mamoe, vara guna gaudia, edia gabu do idia abia!”
42 Mose ese Israela taudia edia vara guna natudia memero bona tatau ibounai, 43 hua ta idia hanaia taudia, ia torea bona duahia. Idia ibounai be 22,273.
44 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 45 “Levi taudia do oi abia, idia be lauegu do idia lao, idia ese Israela ena vara guna natudia edia gabu do idia abia. Ma danu Levi taudia edia boromakau bona mamoe do oi abia, idia ese Israela taudia edia vara guna boromakau bona mamoe edia gabu do idia abia.
46 “To Israela taudia edia vara guna natudia edia momo ese Levi taudia edia momo be 273 dekenai idia hanaia. Unai dainai inai natuna ibounai 273 do umui hoia lou. 47 Idia ta ta edia davana be siliva moni 5, Helaga Gabuna ese ia sikelia hegeregerena. 48 Bona inai hoia lou moni be Arona bona iena natuna tau dekenai do oi henia.”
49 Vadaeni inai Levi taudia ese edia gabu idia abia diba lasi vara guna taudia ibounai 273 edia davana be Mose ese ia gogoa. 50 Israela taudia vara guna memero bona tatau dekena amo siliva moni 1365 ia gogoa. Unai moni be Helaga Gabuna ese ia sikelia hegeregerena.
51 Vadaeni Mose ese unai moni be Arona bona iena natuna tau dekenai ia henia, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.