20
Mose ese nadi badana dekena amo ranu ia abia
Hua ginigunana dekenai Israela taudia ibounai be taunimanima noho lasi tano ladana Sini dekenai idia ginidae. Gabu ta ladana Kadesi dekenai edia kamepa idia karaia. Unuseni Miriama ia mase, bona unai gabu dekenai idia guria.
Edia kamepa dekenai ranu ia noho lasi. Unai dainai Israela taudia idia haboua, Mose bona Arona dekenai idia badu. Idia ese Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Aiemai varavara be Lohiabada ena vairanai idia mase neganai, ai danu bema ai mase be namo. Dahaka dainai Lohiabada ena orea taudia be inai taunimanima idia noho lasi tano dekenai oi hakaua vadaeni? Ai be aiemai ubua gaudia danu do ai mase hebou totona, a? Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua mai inai gabu dikana dekenai? Inai gabu dekenai be aniani ta ia vara lasi, uiti lasi, fig lasi, vain ena huahua lasi, bona apolo lasi.”
Mose bona Arona be hebou taudia dekena amo idia raka lao, Palai Dubu ena iduara vairanai idia tui diho, bona edia vairana be tano dekenai idia atoa diho. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari be Mose bona Arona ese idia itaia.
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Taravatu Maua ena vairanai ia noho itotohi do oi abia, bona oi bona Arona ese taunimanima do umui haboua. Vadaeni unai taunimanima edia vairanai, unai nadi badana do oi hereva henia, bona ranu be ia dekena amo do ia heau mai. Unai dekena amo oi ese ranu unai nadi badana dekena amo do oi abia, bona unai ranu be hebou taudia dekenai do oi henia, bona edia ubua gaudia dekenai do oi henia, do idia inua.” Vadaeni Mose ese itotohi ia abia, Lohiabada ia oda henia hegeregerena.
10 Vadaeni Mose bona Arona ese Israela ena orea ibounai idia haboua, unai nadi badana ena vairana dekenai. Mose ese ia gwau henidia, ia gwau, “Kamonai lasi taudia e, umui kamonai, inai nadi dekena amo emui ranu do ai haheaua mai, a?” 11 Vadaeni Mose ese itotohi ia abia daekau, nadi ia botaia nega rua. Ranu be ia heau mai, bada herea. Vadaeni Israela taudia mai edia ubua gaudia danu ese ranu idia inua.
12 To Lohiabada ese Mose bona Arona ia gwau henidia, ia gwau, “Umui ese lau dekenai umui abidadama henia lasi, bona lauegu siahu helagana Israela taudia edia vairanai umui gwauraia hedinarai lasi. Unai dainai umui ruaosi ese inai orea do umui hakaudia vareai lasi, lau ese lau henidia vadaeni tano dekenai.”
13 Inai ranu ena ladana be Meriba, badina be unuseni Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia maumau. Bona unuseni Lohiabada ese iena siahu helagana idia dekenai ia hedinarai henia.
Edoma taudia ese edia raka hanai dalana idia koua
14 Mose ese Kadesi dekena amo iena hesiai taudia be Edoma ena king dekenai ia siaia. Idia gwau, “Inai hereva be oiemu tadina Israela dekena amo. Oi diba vadaeni ai dekenai idia vara hisihisi gaudia ibounai. 15 Aiemai sene taudia Aigupito dekenai idia lao, unuseni nega daudau ai noho. Aigupito taudia ese ai dekenai bona aiemai sene taudia dekenai idia dagedage. 16 Lohiabada dekenai ai taitai, vadaeni ia ese aiemai taitai ia kamonai, aneru ta ia siaia, bona Aigupito dekena amo ai ia hakaua mai.
“Hari ai be Kadesi hanua, oiemu tano ena hetoa gabuna dekenai ai noho. 17 Mani emu kara, oi dekenai ai noinoi, aiemai dala do oi kehoa, oiemu tano do ai raka hanaia. Uma ta dekenai do ai raka lasi, vain idia vara gabuna dekenai do ai raka lasi, bona umui emui ranu guri ta dekena amo do ai inua lasi. To king ena dala sibona dekenai do ai raka, unai dala do ai rakatania lasi, lauri kahana o idiba kahana dekenai do ai lao lasi.”
18 To Edoma ena king ia haere, ia gwau, “Aiemai tano do umui raka hanaia lasi! Bema umui karaia toho, ai ese umui do ai tuari henia.”
19 Israela taudia ese ma idia noinoi, idia gwau, “Laolao dala badana sibona dekenai do ai raka. Bona bema ai o aiemai ubua gaudia ese emui ranu ai inua neganai, ai be davana do ai henia. Ai ura aena dekenai do ai raka hanaia sibona.”
20 To Edoma taudia ma idia haere henia, idia gwau, “Umui raka hanaia lasi.”
Vadaeni Edoma tuari taudia momo mai goadadia ese Israela taudia edia vairana dekenai idia mai, tuari henia totona. 21 Vadaeni Edoma taudia ese edia tano dekenai Israela taudia edia hanaia dala idia koua dainai, Israela taudia idia giroa, bona dala idauna ta dekenai idia lao.
Arona ia mase
22 Israela taudia ibounai ese Kadesi idia rakatania, bona Horo Ororo dekenai idia ginidae. 23 Inai Horo Ororo be Edoma ena tano hetoa gabuna kahirakahira. Unuseni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau, 24 “Arona be Israela taudia dekenai lau henidia vadaeni tanona do ia raka vareai lasi. Ia be kahirakahira do ia mase, badina be umui ese Meriba ranu gabuna dekenai lauegu hereva umui utua. 25 Arona mai ena natuna Eleasara danu do oi abia, Horo Ororo dekenai do umui daekau lao. 26 Unuseni Arona ena dabua helagadia do oi kokia, iena natuna Eleasara dekenai unai dabua do oi atoa. Arona be unai gabu dekenai do ia mase, iena sene taudia dekenai do ia haboua.”
27 Mose ese Lohiabada ena oda hereva hegeregerena ia karaia. Israela taudia ibounai edia vairana dekenai idia toiosi be Horo Ororo dekenai idia daekau lao. 28 Vadaeni Mose ese Arona ena dabua helagadia ia kokia, Eleasara dekenai ia atoa. Vadaeni Arona be ororo ena ataiai dekenai ia mase, to Mose bona Eleasara be ororo dekena amo idia diho mai. 29 Israela taudia ibounai ese idia diba Arona ia mase, vadaeni idia ibounai be dina 30 lalonai ia dainai idia taitai.