23
Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Boubou patadia 7 do oi haginia iniseni, boromakau tau 7 bona mamoe tau 7 danu do oi abia hegaegae.”
Balaki ese Balama ena hereva hegeregere ia karaia. Vadaeni Balaki bona Balama ese boubou patadia ta ta ibounai latanai boromakau tau ta bona mamoe tau ta idia gabua. Vadaeni Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu boubou gabua patana ena badibadinai do oi gini. Lau be do lau lao, sedira Lohiabada be lau dekenai do ia mai o lasi, vadaeni lau dekenai ia hereva gauna be oi dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Balama be ororo ta dekenai ia daekau lao.
Balama ese Israela ia hanamoa
Dirava be Balama danu ia hedavari. Dirava dekenai Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 lau haginia vadaeni, bona boromakau tau ta bona mamoe tau ta unai boubou patana ta ta dekenai lau gabua vadaeni.”
Vadaeni Lohiabada ese Balama do ia gwauraia herevadia ia henia, ia gwau, “Do oi giroa lou Balaki dekenai, bona inai hereva do oi hamaoroa.”
Unai dainai Balama ia giroa lou, bona Balaki ia davaria, iena boubou gabua patana badibadinai ia gini, iena lohia taudia ibounai danu. Vadaeni Balama be ia haroro, ia gwau,
“Balaki ese Arama dekena amo lau ia boiria,
Moaba ena king ese dina daekau kahana,
ena ororodia dekena amo lau ia boiria.
Ia gwau, ‘Oi mai, Iakobo do oi hadikaia.
Oi mai, oiemu uduna dekena amo,
Israela taudia do oi hereva dika henia.’
To Dirava ia hadikaia lasi taudia,
be edena bamona lau hadikaia diba?
Dirava ese ia hereva dika henia lasi taudia,
be edena bamona do lau hereva dika henia?
Nadi hagahaga dekena amo lau itadia.
Ororo dekena amo lau itadia noho.
Unai bese be sibona ia noho besena.
Unai bese taudia idia diba,
edia bese sibona be namo,
bese idauidau bamona lasi.
Balama ena peroveta hereva
10 “Iakobo ena tubuna taudia,
idia be momo herea, kahu bamona, duahia diba lasi.
Israela orea ena kahana ta be daika ese ia duahia diba?
Kara maoromaoro taudia edia mase bamona lau mase be namo.
Lau ura lauegu mauri dokona,
be edia mauri dokona hegeregere.”
11 Vadaeni Balaki ese Balama ia gwau henia, ia gwau, “Lau dekenai edena bamona oi karaia? Lau idia dagedage henia taudia do oi hadikaia totona oi lau boiria. To oi ese oiemu uduna dekena amo oi hanamodia vadaeni.”
12 To Balama ia haere, ia gwau, “Lohiabada ese lau ia hamaoroa herevadia sibona lau gwauraia diba, ani?”
13 Vadaeni Balaki ese Balama ia hamaoroa, ia gwau, “Mani oi mai, gabu ta ma dekenai do ita lao. Unai gabu dekena amo Israela taudia haida, kahirakahira idia noho taudia sibona do oi itaia. Ibounai do oi itaia diba lasi. Unai gabu dekena amo unai taudia be oiemu uduna hereva dekena amo do oi hadikaia.” 14 Balaki ese Balama ia hakaua, Sopimi tanona dekenai, ela bona Pisiga Ororo ena ataiai dekenai idia daekau lao. Unuseni boubou patadia 7 ma idia karaia, bona ta ta edia latanai boromakau tau ta bona mamoe tau ta idia gabua.
15 Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu boubou gabua patana ena badibadinai do oi gini, do lau lao, Lohiabada danu do ai hedavari.”
16 Vadaeni Lohiabada be Balama dekenai ia mai, bona do ia gwauraia herevadia ia henia, ia gwau, “Do oi giroa lou Balaki dekenai, bona inai bamona do oi hamaoroa.”
17 Vadaeni Balama ia giroa lou, Balaki ia davaria, iena boubou gabua patana ena badibadinai ia gini, Moaba lohia taudia danu. Vadaeni Balaki ese ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada be dahaka ia gwau?”
18 Vadaeni Balama ese inai peroveta hereva ia gwauraia:
“Balaki e, oi toreisi, oi kamonai,
Siporo ena natuna e, lau dekenai oi kamonai.
19 Dirava be taunimanima bamona lasi,
mai ena koikoi lasi,
Dirava be taunimanima ena natuna bamona lasi,
mai ena laloa rua lasi.
Dirava ia hereva vadaeni gauna,
be do ia karaia lasi, a?
Dirava ia gwauhamata neganai,
iena gwauhamata do ia hamomokania lasi, a?
20 Ia oda vadaeni lau be hanamoa hereva do lau gwauraia,
Israela taudia idia edia latanai.
Dirava ese unai taudia ia hanamoa,
be lau ese lau haidaua diba lasi.
21 Dika ta Iakobo dekenai lau itaia lasi.
Kerere ta Israela dekenai do lau siaia lasi.
Lohiabada, idia edia Dirava,
be idia danu ia noho.
Ia be idia edia King,
bona inai bamona idia gwauraia hedinarai noho.
22 Dirava ese Aigupito dekena amo,
Israela taudia ia hakaua.
Idia edia goada be uda boromakau edia goada bamona.
23 Meamea karadia be goada lasi Iakobo dekenai,
bona babalau karadia ese,
Israela taudia idia hadikaia diba lasi.
Harihari taunimanima ese Israela do idia herevalaia inai bamona:
Dirava ese inai bese ia durua bada be hoa gauna, ani?
24 Israela besena be laiona hahine bamona ia toreisi noho.
Inai bese be laiona bamona ia gini noho.
Do ia hekure lasi ela bona ia alaia mase gaudia,
edia vamuna ia ania ore,
bona edia rarana do ia inua.”
25 Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva goada, ia gwau, “Do oi hanamodia lasi, bona hadikadia lasi.” 26 To Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lau hamaoroa vadaeni, ani? Lau gwau, ‘Lohiabada ese lau dekenai ia hamaoroa gaudia sibona be do lau karaia.’ ”
27 Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi mai, gabu idauna ta dekenai ita lao, sedira unai gabu dekenai Dirava do ia ura unai bese oiemu uduna dekena amo do oi hadikaia.”
28 Bona Balaki ese Balama ia abia lao, idia ruaosi be Peoro Ororo ena ataiai dekenai idia daekau lao. Unai gabu dekena amo taunimanima noho lasi tano idia itaia.
29 Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 iniseni do oi karaia. Bona boromakau tau 7, bona mamoe tau 7 do oi abia hegaegae.” 30 Balaki ese Balama ena hereva hegeregerena ia karaia. Bona boromakau tau ta, bona mamoe tau ta be boubou patana ta ta dekenai ia gabua.