2
Lau be Sarona dekenai ia vara rousi palauapalaua,
koura dekenai ia vara sosana palauapalaua.
Tau ia hereva
Hahine edia huanai egu lalokau hahine be,
sosana palauapalaua,
ava ginigini edia huanai bamona.
Hahine ia hereva
Tau edia huanai egu lalokau tauna be,
apolo auna, uda audia edia huanai bamona.
Iena ikerukeruna lalonai,
lau helai mai moale bada danu.
Iena au huahua be lau dekenai,
idia gaiho namo herea.
Iena aria ruma dekenai lau ia hakaua lao,
iena pepe egu kwarana ena ataiai be lalokau.
Vain ena huahua kaukaudia,
dekena amo lau do oi ubua,
bona apolo huahuadia dekena amo,
lau do oi hagoadaia.
Badina be egu ura henia dikadika ese,
egu lalona ia hamasea noho.
Egu tau ena imana laurina ese,
egu kwarana ena henunai ia noho,
bona iena imana idibana ese,
lau ia rosia noho.
Ierusalema hahine e,
umui lau oda henia inai,
uda nanigosi bona uda dia namodia dainai,
do umui gwauhamata,
aiemai ura henia dekena amo,
ai do umui boiboi lasi,
ai do umui hanogaia lasi,
ela bona ai sibona ai ura do ai noga.
Ane iharuana
Hahine ia abia
Egu lalokau tauna ena gadona lau kamonai noho.
Itaia, ia be ororo dekena amo ia roho mai noho.
Ia heau mai noho lau dekenai.
Egu lalokau tauna be uda nanigosi,
o dia ena natuna bamona.
Itaia, ia be aiemai ruma,
ena murimurinai ia gini noho,
uindo bona uindo hagoadaia audia dekena amo,
ia ese ruma ena lalona ia itaia noho.
10 Egu lalokau tauna ese lau dekenai ia hereva henia.
Inai bamona ia gwau,
Tau ia hereva
Egu lalokau e, oi toreisi,
egu hahine namona e, lau danu ita lao.
11 Keru negana be ia ore vadaeni.
Medu be ia doko vadaeni.
12 Tano ena palauapalaua idia tubu vadaeni.
Ane abia negana ia ginidae vadaeni,
bona pune manu be,
iseda tano dekenai idia tai noho.
13 Fig huahuadia be idia mage hamatamaia noho,
vain edia palauapalaua,
edia bonana danu idia daekau noho.
Egu lalokau e, oi toreisi,
hahine namona e, lau danu ita lao.
14 Oi be egu pune manu,
oi be nadi ena matudia lalonai oi hunia noho.
Lau ura oiemu vairana do lau itaia,
bona lau ura oiemu gadona do lau kamonai.
15 Oi mai, tarapu dekenai mariboi do ita abia.
Idia be maragi,
to idia ese vain umadia idia hadikaia hamatamaia noho.
Iseda vain huahua edia palauapalaua,
be idia hedinaraia noho.
Hahine ia hereva
16 Egu tau be egu lalokau,
bona lau be iena lalokau.
Ia ese iena mamoe ia ubua noho,
sosana palauapalaua edia huanai.
17  Daba do ia rere lasi neganai,
bona hanuaboi do ia ore lasi neganai,
egu lalokau tauna e,
lau dekenai do oi mai haraga,
uda nanigosi o dia natuna,
ororo nadi badadia edia huana dekenai
idia heau bamona.