4
Tau ia hereva
Egu lalokau e, oi be hahine namona.
Oiemu matana be pune manu bamona,
oiemu vairana koua dabua ena murinai.
Oiemu huina be nanigosi orea,
Gileada Ororo dekena amo idia diho mai noho bamona.
Oiemu isena be mamoe orea,
edia huina idia utua vadaeni,
bona digu gabuna dekena amo,
idia daekau mai neganai bamona.
Idia ibounai be mai edia natudia, vara hekapa.
Ta be sibona ia noho lasi.
Oiemu uduna bibinadia be varo kakakaka bamona,
bona oiemu uduna be mai hairaina.
Ma oiemu vairana ena kahana kahana,
ena koua dabua murinai,
be apolo huahua idia ivaia parara ena toana bamona.
Oiemu aiona be Davida ena kohoro bamona,
mai kuboruna bona manada namo herea.
Ia dekenai be ageva, iena toana be,
tuari kesi momo herea, kohoro idia taua dae hagegea bamona.
Oiemu ratana ruaosi,
be uda dia hahine ena natuna rua bamona,
uda dia hahine ena natuna vara hekapa,
sosana palauapalaua edia huanai idia aniani noho gaudia.
Muro ena ororo dekenai do lau lao,
unai bonana namo gabua muramura,
ena ororo dekenai do lau noho,
ela bona daba do ia rere,
bona hanuaboi do ia ore.
Egu lalokau e, oi be hahine namona.
Oi be mai emu dika ta lasi, goeva momokani.
Egu adavana e,
Lebanona Ororo dekena amo do ita raka hebou,
Lebanona dekena amo do ita loaloa hebou.
Amana bona Seniri bona Heremona Ororo edia ataiai,
bona laiona edia kohua,
bona taiga edia ororo dekena amo,
do ita raka diho mai.
Egu lalokau e, egu adavana e,
oiemu matana ena diari tamona,
bona emu aiona ena herahera nadi tamona dekena amo,
egu kudouna oi hamakohia vadaeni.
10 Egu lalokau e, egu adavana e,
oiemu ura henia ese lau ia hamoalea bada noho.
Oiemu lalokau ena namo ese,
uaina ena namo ia hereaia noho.
Oiemu dehoro ena bonana ese,
muramura ibounai edia bonana ia hereaia noho.
11 Egu adavana e, hani ena mamina namona,
be oiemu uduna bibinadia dekenai,
oiemu malana be rata bona hani lau dekenai.
Oiemu dabua edia bonana,
be Lebanona ena bonana namona hegeregerena.
12 Egu lalokau, egu adavana e,
oi be idia lokaia vadaeni uma gabuna bamona,
bona idia koua vadaeni ranu gabuna bamona.
13 Oiemu uma dekenai idia vara noho gaudia,
be apolo huahuadia,
bona au huahua namodia,
bona hena bona nada bonana namo muramura danu.
14 Io, saparona, kalamusu, kinamono,
bona inai bamona bonana namo,
gabua muramura idauidau ibounai danu.
Muro bona aloe danu unuseni idia vara noho,
bonana namo muramura ibounai danu.
15 Oi be uma mai ena ranu lohilohi gabuna,
ranu guri mai ena mauri ranuna,
inai ranu be Lebanona dekena amo ia diho mai noho.
Hahine ia hereva
16 Lai mirigini e, oi noga!
Lai diho e, oi danu do oi toa!
Egu uma dekenai do umui toa,
vadaeni ena bonana namona gabu idauidau dekenai,
do umui hodaia lao.
Egu lalokau tauna be ena uma,
dekenai do ia raka vareai,
bona iena huahua namodia momokani do ia ania.