7
Tau ia hereva
King ena natuna hahine e,
oiemu aena mai edia tamaka danu be hairai herea!
Oiemu mamuna edia kuboru,
be herahera nadi edia kuboru bamona,
nadi ia koroa tauna ese ia karaia gauna.
Oiemu hudona be kapusi kuboruna bamona,
uaina dekenai ia honu noho nega ibounai.
Oiemu bogana be uiti ena senuna ta,
sosana palauapalaua ese idia hagegea noho.
Oiemu ratana ruaosi,
be uda dia hahine ena natuna rua bamona.
uda dia hahine ena natuna vara hekapa.
Oiemu aiona be kohoro bamona,
aivori dekena amo idia haginia gauna.
Oiemu matana be Hesebona hanua,
ena gohu maragidia ruaosi bamona,
Batarabimi magu iduara ena badibadinai.
Oiemu udu baubauna be namo herea,
Lebanona kohoro bamona,
Damaseko gimaia totona unai kohoro ia gini noho.
Oiemu kwarana be mai ena hairaina,
Karamele Ororo bamona,
bona oiemu huina, idia hatua gauna,
be varo kakakaka bamona.
Oiemu huina ena hairaina ese,
king ta ia abia mauri diba.
Lalokau e, moale momokani havaraia hahine e,
oi be hahine namona,
oi be mai hairaina momokani.
Oiemu gini be namo, pama auna bamona,
bona oiemu ratana,
be pama ena huahua bamona.
Lau laloa, pama auna do lau daekau lao,
bona pama ena huahua do lau abia.
To lau dekenai oiemu ratana ruaosi,
be vain huahua namodia bamona.
Oiemu uduna ena bonana,
be apolo huahua edia bonana hegeregerena.
Bona oiemu uduna,
be uaina namo herea momokani bamona.
Hahine ia hereva
Unai uaina be egu lalokau tauna dekenai,
maoromaoro do ia heau lao be namo,
iena bibina bona iena isena,
dekenai do ia heau lao.
10 Lau be egu lalokau tauna ena,
bona ia ese lau ia ura henia noho.
11 Egu lalokau e, oi mai!
Uma tanodia dekenai do ita raka lao,
hanuaboi neganai hanua maragidia dekenai do ita noho.
12 Daba neganai vain umadia dekenai do ita lao,
do ita itaia vain edia palauapalaua,
be idia hedinaraia o lasi.
Do ita itaia, vain huahua maragidia,
be idia tubu hamatamaia o lasi.
Do ita tahua danu,
apolo idia tubu noho, o lasi.
Unai gabu dekenai, oi do lau ura henia.
13 Dudai edia bonana idia daekau noho.
Iseda iduara ena ataiai,
be huahua namodia idauidau idia noho,
matamatadia bona gunadia danu.
Lau ese oi totona idia lau haboua vadaeni,
egu lalokau e!