8
Hahine ia hereva
Lau ura oi be lauegu taihuna,
egu sinana ena ratana ia inua tauna,
vadaeni bema ariara dekenai ita hedavari neganai,
lau ese oi do lau kisi henia,
bona tau ta ese,
lau do ia gwauraia kerere lasi.
Unai neganai lau ese oi do lau hakaua,
bona egu sinana ena ruma do ita raka vareai.
Unuseni oi ese lalokau,
be lau dekenai do oi hadibaia.
Lau ese uaina mai muramura,
be oi dekenai do lau henia.
Apolo ranuna danu oi dekenai do lau henia.
Oiemu imana laurina ese,
egu kwarana ena henunai do ia noho,
bona oiemu imana idibana,
ese lau do ia rosia noho.
Ierusalema hahine e, umui lau oda henia inai,
aiemai ura henia dekena amo,
ai dekenai do umui boiboi lasi,
bona ai do umui hanogaia lasi,
ela bona ai sibona ai ura do ai noga.
Ane namba 6
Ierusalema ena hahine taudia idia abia
Unai be daika,
tano kaukau dekena amo ia mai noho,
iena lalokau tauna ena imana ia dogoatao noho?
Hahine ia hereva
Apolo auna ena henunai oi lau hanogaia.
Unuseni oiemu sinana ese oi ia havaraia.
Unuseni oiemu sinana ese mara ena hisihisi ia abia.
Egu lalokau e, oiemu kudouna,
ena latanai lau do oi dogoatao,
lalokau gwauhamata ena toana ageva oi atoa bamona.
Oiemu imana ese hahine ma ta do ia rosia lasi,
lau sibona.
Lalokau ena goada be mase ena goada hegeregerena,
bona mama ena dagedage danu,
be mase gabuna ena dagedage danu hegeregerena.
Iena siahu be lahi ena siahu bamona,
ia hururuhururu bada noho,
lahi bada hereana bamona.
Ranu momo ese lalokau ia habodoa diba lasi.
Abata badana ese lalokau ia kokia ore diba lasi.
Sedira tau ta ese iena kohu,
bona moni ibounai do ia henia,
hahine ena lalokau do ia hoia totona,
to unai be hegeregere lasi.
Iena ura, be unai hahine ese do ia negea momokani.
Hahine bona iena tau idia hereva
Aiemai tadina ta be do mai ratana lasi.
Bema tau ta ese ia do ia abia gwauraia neganai,
edena bamona aiemai tadina do ai durua?
Bema ia be magu neganai,
ai ese siliva kohoro dekena amo do ai ha-aukaia.
Bema ia be iduara neganai,
sida reirei audia dekena amo do ai koua.
Hahine ia hereva
10 Lau be magu,
bona egu ratana ruaosi be kohoro bamona.
Unai dainai egu lalokau tauna dekenai,
lau ese lalo namo bona maino lau henia noho.
11 Solomona ena vain uma ta be Bala Hamono dekenai.
Ia ese uma naria taudia,
be unai uma dekenai ia atoa.
Idia ta ta ese siliva moni 1000,
be Solomona dekenai idia henia noho,
uma ena anina edia davana.
12 Solomona e, oiemu siliva moni 1000 do oi abia,
vain naria taudia ese edia gaukara davana,
siliva moni 200 danu do idia abia.
To lauegu vain uma, be lauegu uma korikori,
lau sibona egu.
Tau ia hereva
13 Egu lalokau e, uma lalonai oi noho,
mani emu kara lau dekenai do oi hereva.
Egu turana taudia danu ese,
oiemu gadona do idia kamonai totona idia naria noho.
Hahine ia hereva
14 Egu lalokau tauna e, lau dekenai oi mai haraga,
dia ia heau bamona,
uda nanigosi o dia ena natuna,
bonana namo muramura idia vara noho ororo,
dekena amo idia heau mai bamona.