10
Pol hêv yanida kisi
*Ya Pol yahasopa Kilisi ôpatu ba hatauviŋ i ba hamô maliŋyaô. Ma yaleŋ hik ya ek môlô ba yahanaŋ nena avômalô enaŋ nena yahamô haviŋ môlô ma ya anyô kupik. Ma doŋtom enaŋ nena yahamô daim ma yahakôk haveŋ ek yambitak anyô bêŋ. *Ma doho enaŋ nena yêlô asopa auk pik. Yakô tem yasôk êtôm anyô bêŋ ba yasaŋ i la. Ba intu yahanaŋ hik môlô liŋ lôklokwaŋ ek nopesaŋ abô êŋ vêmam ka yasôk nena mi ma tem yasôk êtôm anyô bêŋ. Yêlô amô pik ma doŋtom miŋ ik vovak hatôm avômalô ethak idum ami. *Ma yêlô awa Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ ek abuliŋ nômkama pik takatu ba lôklokwaŋ ba nômkama vovak takatu ba yêlô ik vovak hathak ma miŋ nômkama pik êntêk ami. Abô ebam i lôk êkôki takatu ba hamiŋ Wapômbêŋ anêŋ auk loŋ siŋ intu yêlô avak pesa. Ma yêlô ato auk lokbaŋ takêŋ ek imbitak thêthôŋ ênjêk Wapômbêŋ ma. Ba intu node kapôlômim liliŋ yapiŋ ek yêlô athôk ma nanêm vovaŋ êndêŋ ŋê takatu ba leŋôndôŋ kôtôŋ iyom. Ma miŋ ole kapôlômim liliŋ ami ma ku êŋ tem mi.
Môlô othak ôyê nômkama hêk viyaiŋ iyom. Ma ôpatu ba habam yani nena Kilisi anêŋ, nodaŋô! Yêlô ma Kilisi anêŋ haviŋ. *Yahabam yada bêŋ anôŋ nena Anyô Bêŋ hêv athêŋ bêŋ hadêŋ yêlô ek nambatho môlô loŋ lôklokwaŋ ma miŋ nambuliŋ môlô ami. Ba intu miŋ ya mama ami. 9-10 Avômalô enaŋ nena yahato kapya hatôm anyô bêŋ lôk yamaleŋ thêlêv ba yahathaŋ avômalô. Lôk enaŋ nena yahalêm ma thêlô êyê ya hatôm anyô kupik lôk yenaŋ abô ma voloŋna. Nodaŋô! Môlô miŋ nosoŋ nena yahato kapya yaŋ atu ek indum môlô nôkô ami. Mi. 11 Môlô opalêla takatu ba osoŋ nena ya anyô kupik, ma nodek lemôndôŋ ba nodaŋô! Malêla takatu ba môlô osam hêk yêlôaniŋ kapya, nôm takêŋ iyom intu tem yêlô nasopa.
12 Hatôm yambam yada êtôm ŋê mavi takatu ba ebam thêlôda? Yanaŋ nena ya anyô lôkauk hatôm thêlô e? Alikaknena! Ya mi. Ŋê molo ethak idum aêŋ! Thêlô ethak êyê iniŋ ku ba ebam nena thêlôniŋ ku lêk habitak mavi. 13  *Yêlô abam yêlôaniŋ athêŋ hathak ku takatu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ yêlô iyom. Ba môlô ma ômô ku êŋ kapô. Ma vi atu ba miŋ hêv ami ma miŋ abam yêlôda ba anaŋ abô mayaliv ami. 14 Ma avômalô doho enaŋ nena yêlô abam i hathak ku takatu ba miŋ yêlôaniŋ ami. Mi. Yêlô ma ŋê môŋ anôŋ ek ayô ek môlô haviŋ Kilisi anêŋ Abô Mavi. 15 Ba intu yêlô miŋ abam yêlôaniŋ athêŋ hathak ku takatu ba anyô vi idum ami. Yakô môlônim ôêvhaviŋ tem indumbak ma yêlôaniŋ ku tem ni embeŋ môlônim loŋ sapêŋ 16 ek yêlô nanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi embeŋ luvuluvu. Aêŋ ba tem yêlô nabam yêlôaniŋ athêŋ esak ku kapô takatu ba anyô yaŋ hadum ami. 17-18  *Ôpatu ba Anyô Bêŋ habam yani intu tem Anyô Bêŋ imbi binôŋ esak. Ma ôpatu ba habam yanida intu tem athêŋ mi. Hatôm bôk eto nena,
“Opalêla takatu ba êbôi ma nêmbôi esak Anyô Bêŋ iyom.” Jelemaia 9:24
* 10:1 1Ko 2:3 * 10:2 1Ko 4:21 * 10:4 Ep 6:13-17 * 10:8 2Ko 13:10 * 10:13 Lom 12:3 * 10:17-18 1Ko 1:31; 4:4