9
Kolin êv da ek nêm Wapômbêŋ anêŋ avômalô sa
*Môlô bôk ovaloŋ ku da takatu ba ôêv ek nêm Wapômbêŋ anêŋ avômalô matheŋ sa. Ma doŋtom yaleŋhaviŋ yanaŋ abô doho imbiŋ. Yahayala nena môlô lemimhaviŋ nônêm i sa. Ba yahabam môlô hadêŋ avômalô Masedonia nena sondabêŋ yaŋ wakbôk atu ma môlô avômalô Akaia kapôlômim hakak am ek nônêm da. Ba intu avômalô Masedonia doho elaŋô ba elom eveŋ ek nindum aêŋ. Aêŋ ba yahêv aiyaŋ doho ba êthôk êtôm atu ba yêlô abam môlô ek miŋ imbitak êtôm abôyaŋ ami ma êtôm ku ek môlô nopesaŋ am êtôm atu ba yahanaŋ. Sêbôk ma yahabam môlô ba yakô ŋê Masedonia doho nêlêm imbiŋ yêlô ba nêgê nena miŋ ôpôpêk am ami êŋ ma tem ya mama ma môlô ma tem noja mama bêŋ anôŋ lôk. Aêŋ ba yahanaŋ hik aiyaŋ takatu liŋ ek nêmôŋ nêsôk nêgê môlô ek nêpôpêk da takatu ba bôk môlô ubutiŋ abô ek nônêm ek batu da êŋ imbitak êtôm da wapôm ma miŋ da paloŋ ami.
*Lemimbi nôm êntêk. Opalê atu ba havatho yaŋvêk auviŋna ma tem enja dokte. Ma opalê atu ba havatho bêŋ anôŋ ma tem enja limamôk. Wapômbêŋ lamavi hathak ôpatu ba hêv i lôk lavidoŋ. Ba intu avômalô tomtom nênêm malêla êtôm iniŋ leŋiŋhaviŋ. Ma miŋ nêpôlik ami. Ma anyô yaŋ miŋ êndôk anyô yaŋ la ek nêm ami. Wapômbêŋ anêŋ wapôm tem indum ba anêm nômkama tem imbitak bêŋ anôŋ êtôm wak nômbêŋ intu ek anêm ku lomaloma indilup mavi. Hatôm bôk eto nena,
“Yani hathak hapaliv anêŋ wapôm hadêŋ ŋê nômkama mi takatu ba êmô lôbôlôbô,
ma anêŋ thêthôŋ hêk wak nômbêŋ intu sapêŋ.” Kapya Yeŋ 112:9
10  *Wapômbêŋ hêv yaŋvêk ek nembatho ma polom ek nejaŋ. Ma tem nêm yaŋvêk bêŋ anôŋ ek indum môlô numbitak thêthôŋ êtôm yaŋvêk atu ba hêv liŋsiŋ. 11  *Yani tem indum ba môlô numbitak lôkmaŋgiŋ ek nundum wapôm lôbôlôŋ ek yêlô nanêm da êntêk êndêŋ avômalô ma tem nênêm iniŋ leŋiŋmavi êndêŋ Wapômbêŋ.
12 Ku takatu ba môlô udum ma miŋ ôêv Wapômbêŋ anêŋ avômalô matheŋ iyom sa ami. Mi. Thêlô enaŋ iniŋ leŋiŋmavi bêŋ hadêŋ Wapômbêŋ aleba leŋiŋmavi takêŋ hayô siŋ ba halelope. 13 Ma da êŋ hik môlônim wapôm thô ek avômalô nêgê nena ôêvhaviŋ Kilisi ba osopa anêŋ Abô Mavi ba udum wapôm hadêŋ thêlô lôk avômalô vi haviŋ. Êŋ ma tem nêmbô Wapômbêŋ. 14 Ma thêlô tem nêgê Wapômbêŋ anêŋ wapôm takatu ba hêv hadêŋ môlô ba hayô siŋ ba halelope ma tem leŋinjiki ba neteŋ mek ek môlô. 15 Nanêm leŋiŋmavi êndêŋ Wapômbêŋ esak anêŋ wapôm takatu ba hêv hadêŋ alalô aleba hik alalôaniŋ auk vônô.
* 9:1 2Ko 8:1-7 * 9:6 Snd 11:24-25 * 9:10 Ais 55:10 * 9:11 2Ko 1:11; 4:15