10
Yisu hanaŋ abô hathak ŋê lôk veŋi êdô i
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Ma Yisu hatak loŋ êŋ ma hi haveŋ loŋ Judia lo ŋaŋ Jolodaŋ vi. Ma avômalô bêŋ anôŋ êlêm hathak loŋbô. Êŋ ma hasopa anêŋ bôk lo loŋ ba hadôŋ i.
Ma Palisi doho êlêm ma idum ek nesau Yisu ba enaŋ hik yani liŋ, “Abô balabuŋ hanaŋ aisê? Anyô hatôm nêm yanavi vê mena mi e?”
Ma Yisu hanaŋ viyaŋ, “Mose bôk hanaŋ aisê?”
*Ma thêlô enaŋ, “Mose halôk ek anyô eto kapya nêm yanavi vê ba etak êndôk yanavi baŋ ek nêm yani vê.”
Êŋ ma Yisu hanaŋ nena, “Môlô ŋê lemôndôŋ kôtôŋ kambom ba intu Mose hato balabuŋ êŋ ba hêv hadêŋ môlô. *Ma doŋtom ‘sêbôk ba môŋ anôŋ atu ba Wapômbêŋ hapesaŋ avômalô ma hapesaŋ anyô lo avi. *Ba intu Wapômbêŋ bôk hanaŋ nena, “Anyô tem etak lambô lo talêbô ma esak doŋtom imbiŋ yanavi ek thai nimbitak êtôm kupik doŋtom iyom.” ’ Thai miŋ ju hathak loŋbô ami ma lêk ibitak doŋtom. Aêŋ ba nôm atu ba Wapômbêŋ bôk havak loŋ hathak doŋtom, ma miŋ hatôm anyôla epole vê ami.”
10 Vêm ma Yisu lôk anêŋ ŋê ku êmô unyak kapô, ma anêŋ ŋê ku enaŋ hik yani liŋ hathak abô êŋ. 11  *Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Anyô hadô yanavi ba hawa avi yaŋ, êŋ ma hadum sek ba habuliŋ yanavi bô. 12 Ma avi te hadô yamalô ba hawa anyô yaŋ, êŋ ma hadum sek aêŋ iyom.”
Yisu hêv mek hathak avômena
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Ma avômalô ewa avômena yaônena i hadêŋ Yisu ek etak baŋ êyô ênjêk thêlô. Ma doŋtom anêŋ ŋê ku ethaŋ avômalô takêŋ. 14 Yisu hayê nôm êŋ, ma lamaniŋ ba hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku nena, “Notak avômena yaônena ba nêlêm êndêŋ ya ma miŋ numiŋ thêlô loŋ siŋ ami ek malê nena avômalô takatu ba athêŋ mi ma hatôm avômena takêntêk ba Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ma thêlôniŋ. 15  *Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena ôpatu ba miŋ hawa Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak hatôm avômena yaônena ami, miŋ hatôm imbitak êyô loŋ êŋ kapô ba ni ami. Ma mi.” 16 Ma Yisu havaloŋ avômena ma hatak baŋ hayô hêk i ma hêv mek hathak thêlô.
Anyô lôk nômkama bêŋ hanaŋ abô haviŋ Yisu
(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Ma Yisu haviyô ba hi ma anyô te halaŋviŋ hadêŋ yani ma halek vadôŋ lêlô hamô valuvi ma hanaŋ, “Kêdôŋwaga mavi, yandum malê ek yamô lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ?”
18 Ma Yisu hanaŋ, “Holam ya nena mavi eka? Anyô late miŋ mavi ami ma Wapômbêŋ iyom intu ba mavi. 19  *Abô balabuŋ ma bôk hoyala yôv: ‘Miŋ uŋgwik anyô vônô ami. Miŋ undum sek imbiŋ anyô yaŋ yanavi ami. Miŋ onja vani ami. Miŋ onaŋ abôyaŋ esak anyô vi ba undum abô ek i ami. Miŋ onaŋ abôyaŋ ek ômbôv anyô yaŋ anêŋ nômkama ami. Ma ondovak lemambô lo lemtambô.’ ”
20 Ma ôpêŋ hanaŋ, “Kêdôŋwaga, ya yaôna aleba lêk ma yahasopa abô balabuŋ takêŋ.”
21 Ma Yisu hayê ôpêŋ ba lahaviŋ. Ma hanaŋ, “O ma nômlate mi denaŋ. Nu nêm anêm nômkama sapêŋ ek avômalô nênêm vuli, ma onja valuseleŋ sapêŋ ba nêm êndêŋ avômalô siv. Hudum aêŋ, ma tem anêm nômkama mavi lomaloma êmô malak leŋ. Ma ôlêm osopa ya.”
22 Yani ma anyô lôk nômkama bêŋ anôŋ. Ba intu halaŋô abô êŋ, ma hakôm ba hi lôk lamalaiŋ bêŋ.
23 Ma Yisu hayê hawê haveŋ ma hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku, “Ŋê lôk nômkama bêŋ tem nêpôm malaiŋ bêŋ ek nimbitak nêyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ini.”
24 Yisu anêŋ ŋê ku elaŋô ba esoŋ kambom. Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô hathak loŋbô nena, “Yenaŋ avômena, avômalô takatu ba indum ek nimbitak nêyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ini ma tem nêpôm malaiŋ bêŋ anôŋ! 25 Miŋ malaiŋ bêŋ ek bok kamel imbitak êyô luvik idu sôp anêŋ abyaŋ ba ni ami, ma doŋtom malaiŋ anôŋ ek anyô lôk nômkama bêŋ te imbitak êyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô.”
26 Ma Yisu anêŋ ŋê ku esoŋ kambom anôŋ ba enaŋ hadêŋ i, “Avanôŋ e? Aêŋ ba miŋ hatôm anyôla imbitak êyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ni ami e?”
27 Ma Yisu hayê thêlô lôklokwaŋ ma hanaŋ, “Wapômbêŋ iyom hatôm indum nômkama sapêŋ. Ma anyô te miŋ hatôm nêm yanida bulubiŋ ami ma mi.”
28 Ma Pita hanaŋ hadêŋ Yisu, “Yêlô bôk atak yêlôaniŋ nômkama sapêŋ ba alêm asopa o!”
29 Ma Yisu hanaŋ nena, “Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô, anyô te lahabi ya lôk yenaŋ Abô Mavi ba hatak anêŋ unyak lôk iviyaŋ ma livi lôk talêbô lo lambô ma nali lôk anêŋ pik, 30 êŋ ma Wapômbêŋ tem nêm bêŋ anôŋ êndêŋ ôpêŋ êtôm 100 êyô êmô anêŋ loŋ imbiŋ. Ôpêŋ hamô pik denaŋ, ma tem enja nômkama bêŋ anôŋ aêntêk unyak lôk iviyaŋ ma livi lôk taluvi ma nali lôk pik, ma doŋtom avômalô vi tem nimbuliŋ yani imbiŋ. Ma embeŋ yam ma tem êmô lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. 31  *Odaŋô! Ŋê lôk athêŋ bêŋ, bêŋ anôŋ tem nimbitak ŋê lôk athêŋ mi. Ma ŋê lôk athêŋ mi bêŋ anôŋ tem nimbitak ŋê lôk athêŋ bêŋ.”
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32  *Yisu thêlô i Jelusalem ma Yisu hi hamôŋ. Ma anêŋ ŋê ku êyê ba esoŋ kambom ma avômalô takatu ba eveŋ yam êkô. Ma Yisu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu ek nêlêm bidoŋ ma hanaŋ hathak nôm takatu ba tem êpôm yani. 33 “Odaŋô. Alalô ayô Jelusalem ma tem nenaŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu bêŋ ba nênêm yani êndêŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ. Ma tem nenaŋ ek nijik yani vônô ma nênêm yani êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ 34 ek thêlô nenaŋ abôma lôk nêsôvwapôk esak yani ma nebali yani lôk nijik yani vônô. Wak lô ende ba ni ma tem imbiyô esak loŋbô.”
Jems lo Jon leŋiŋhaviŋ nimbitak ŋê bêŋ
(Mat 20:20-28)
35 Yôv ma Sebedi nakaduŋ luvi, Jems lo Jon, i hadêŋ Yisu ma enaŋ, “Kêdôŋwaga, yai leŋiŋhaviŋ undum nômlate ek yai.”
36 Ma Yisu hanaŋ, “Mamu lemimhaviŋ malê?”
37 Ma thai enaŋ nena, “Otak yai yaŋ êmô bahem vianôŋ ma yaŋ êmô bahem vikeŋ ênjêk anêm loŋ lôkmaŋgiŋ kapô.”
38  *Ma Yisu hanaŋ, “Mamu ôthôŋ nôm atu ba onaŋ hik ya liŋ paliŋ. Hatôm nunum êndôk tase atu ba tem yanum lôk nusik êndôk ŋaŋ atu ba tem yasik e?”
39  *Ma enaŋ, “Yai hatôm.”
Ma Yisu hanaŋ, “Avanôŋ, tase êŋ lôk ŋaŋ êŋ tem nunum lôk nusik. 40 Ma doŋtom nêmô yabaheŋ vianôŋ lôk vikeŋ, ma miŋ yenaŋ ku ami. Mi, Wapômbêŋ da hayabiŋ ku êŋ ba bôk hatak anyô doho yôv ek nêmô loŋ êŋ.”
41 Ŋê ku laumiŋ takêŋ elaŋô abô êŋ ba leŋiŋŋaŋa hadêŋ Jems lo Jon. 42  *Ma Yisu halam sapêŋ ethak doŋtom ma hanaŋ, “Môlô bôk oyala nena avômalô loŋ buyaŋ iniŋ kiŋ ethak ebam i ba ibuliŋ ŋê takatu ba êmô thêlô vibiŋ. Ma iniŋ ŋê bêŋbêŋ ethak ethaŋ iniŋ avômalô aêŋ iyom. 43  *Odaŋô! Môlô miŋ nundum kobom êŋ ami! Môlô te lahaviŋ imbitak anyô lôk athêŋ bêŋ ênjêk môlô malêvôŋ, êŋ ma imbitak êtôm môlônim anyô ku ek nêm môlô sa. 44 Ma ôpatu lahaviŋ imbitak êtôm môlônim anyô bêŋ, êŋ ma êmô êtôm avômalô sapêŋ iniŋ anyô ku oyaŋ 45 hatôm ya Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu ba yahadum aêŋ iyom. Miŋ yahalêm ek yandum ŋê bêŋbêŋ pik iniŋ kobom ba yasaŋ avômalô ek nindum yenaŋ ku ami. Mi anôŋ! Yahalêm hatôm anyô ku ek yanêm avômalô sa lôk yatak yenaŋ lôkmala ek nêm avômalô bulubiŋ.”
Yisu hadum Batimeas madaluk mavi
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Ma Yisu lôk anêŋ ŋê ku êyô Jeliko. Idum ek netak Jeliko ma avômalô bêŋ anôŋ i haviŋ thêlô. Ma anyô madaluk pusip te anêŋ athêŋ nena Batimeas hamô loŋôndê daŋ vi ba hapetenak ek avômalô nênêm yani sa. (Batimeas anêŋ ôdôŋ nena Timeas nakaduŋ.) 47 Yani halaŋô nena Yisu anêŋ Nasalet halêm, ma halam kaêk lôklala nena, “Yisu, Devit anêŋ Lim Lukmuk, nêm kapôlôm ek ya!”
48 Ma avômalô bêŋ anôŋ ethaŋ yani ba enaŋ, “O bônôŋ!” Ma doŋtom yani halam lôklala nena, “Yisu, Devit anêŋ Lim Lukmuk, nêm kapôlôm ek ya!”
49 Êŋ ma Yisu hamiŋ ma hanaŋ, “Nodam yani êlêm.”
Ma elam hadêŋ anyô madaluk pusip atu nena, “Lemmavi! Umbiyô ba nu! Yani halam o.” 50 Êŋ ma hakaliv anêŋ kwêv thilibuŋ hi ma hasôv kisi haviyô hamiŋ ma hi hadêŋ Yisu.
51 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ yani, “Lemhaviŋ yandum malê êndêŋ o?”
Ma anyô madaluk pusip êŋ hanaŋ, “Kêdôŋwaga, yaleŋhaviŋ yaŋgê tak.”
52  *Ma Yisu hanaŋ, “Umbiyô ba nu. Anêm hôêvhaviŋ hadum ba hubitak mavi.” Ma ketheŋ oyaŋ ma ôpêŋ madaluk hakyav ba hayê tak, ma hasopa Yisu haveŋ loŋôndê.
* 10:4 Lo 24:1-4; Mat 5:31 * 10:6 Stt 1:27; 5:2 * 10:7 Stt 2:24; Ep 5:31-33 * 10:11 Mat 5:32 * 10:15 Mat 18:3 * 10:19 Kis 20:12-17; Lo 5:16-20 * 10:31 Mat 20:16; Luk 13:30 * 10:32 Mak 8:31; 9:31 * 10:38 Mak 14:36; Luk 12:50 * 10:39 Ap 12:2; ALK 1:9 * 10:42 Luk 22:25-26 * 10:43 Mat 23:11; Mak 9:35 * 10:52 Mak 5:34