11
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Yisu thêlô i ebobo Jelusalem ma i êyô Betpagi lo Betani, malak ju êŋ hêk habobo Dum Oliv. Ma hêv anêŋ ŋê ku ju ba i ma hanaŋ nena, “Mamu unu malak entuvulu. Ubitak ôyô kapô ba u, ma tem ôŋgô ekak bok doŋki map te loŋ ba hamiŋ. Bok êŋ ma miŋ bôk anyôla hayô hamô ami. Nopole yak vê ma nondom ba nôlêm. Ma anyôla hanaŋ hik mamu liŋ nena, ‘Udum aêŋ eka?’ ma nonaŋ êndêŋ yani nena, ‘Anyô Bêŋ lahaviŋ idum ku te esak vêmam, ka tem nêm êmbôlêm.’ ”
Êŋ ma ŋê ku ju atu i ma êyê bok doŋki map atu ekak loŋ ba êthô hamô unyak abôlêk habobo loŋôndê viyaiŋ. Ma thai epole yak vê. Ma anyô doho imiŋ loŋ êŋ êyê ba enaŋ, “Mamu udum malê ba opole bok anêŋ yak vê?” Ma thai enaŋ hatôm atu ba Yisu hanaŋ hadêŋ thai. Êŋ ma etak thai ba i. Ma ewa bok doŋki êŋ ba i hadêŋ Yisu, ma ibi iniŋ kwêv thilibuŋ daim thô ba eŋgava hayôhêk bok dômlokwaŋ ma Yisu hayô hamô. Ma avômalô bêŋ anôŋ eŋgava iniŋ kwêv thilibuŋ daim ma vi ele nôkyalô ŋauŋ hamô kamuŋ ba eŋgava hêk loŋôndê. Ma vi êmôŋ ma vi eveŋ yam ma Yisu halôk malêvôŋ ba elam nena,
“Osana!”
“Wapômbêŋ nêm lamavi êndêŋ ôpatu ba halêm hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ!” Kapya Yeŋ 118:25-26
10 “Wapômbêŋ nêm anêŋ lamavi êyô êmô bumalô Devit anêŋ lim êntêk atu ba tem eyabiŋ alalô êtôm kiŋ êtôm sêbôk ba Devit hayabiŋ!
Osana! Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ esak leŋ!”
11 Ma hi Jelusalem ma habitak hayô unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ kapô ba hi. Ma hayê nômkama takatu ba hamô loŋ êŋ. Ma doŋtom wak lêk halôk jalôm, êŋ ma hatak Jelusalem ma hi Betani haviŋ anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu.
Yisu hêv ŋê idum ku valu vê hêk unyak matheŋ kapô
(Mat 21:12-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Haviyô hayaŋ ma etak Betani ek ini Jelusalem. Ma Yisu hama kisi. 13  *Ma hayê alokwaŋ sabo te lôk ŋauŋ hamiŋ daim dokte. Êŋ ma hi hayô alokwaŋ êŋ ôdôŋ ek ênjê nena hik anôŋ mena mi. Ma doŋtom hayê ŋauŋ oyaŋ iyom ma miŋ hik ami ek malê nena miŋ anêŋ waklavôŋ injik ami. 14 Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ alokwaŋ êŋ nena, “Anyô late miŋ hatôm enjaŋ anêm anôŋ esak loŋbô ami.” Ba anêŋ ŋê ku elaŋô.
15  *Ma Yisu thêlô êyô Jelusalem. Ma habitak hayô unyak matheŋ kapô anêŋ piklêvôŋ. Ma hayê avômalô ewa nômkama ba êdô hamô ek avômalô vi nênêm vuli. Êŋ ma halupuniŋ i ba hêv i vê hêk unyak matheŋ kapô ba ele yaiŋ ba i. Ma hale ŋê takatu ba êwê ŋê loŋ buyaŋ iniŋ valuseleŋ hathak Hiblu iniŋ valuseleŋ iniŋ balê liliŋ. Ma hadum aêŋ hadêŋ ŋê takatu ba êdô menak bôbô hamô ek avômalô vi nênêm vuli. 16 Ma hamiŋ loŋ siŋ ek avômalô miŋ neja iniŋ nômkama ba ini kapô ek nênêm vuli ami. 17  *Ma Yisu hadôŋ thêlô ba hanaŋ aêntêk, “Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ nena, ‘Yenaŋ unyak ma unyak avômalô pik sapêŋ neteŋ mek êndôk.’ Ma môlô lêk udum ba habitak hatôm ŋê vani iniŋ loŋ ekopak êmô.”
18  *Ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ elaŋô abô êŋ ma êbôlêm loŋôndê ek nijik yani vônô. Ma doŋtom thêlô êkô hathak yani ek malê nena avômalô sapêŋ esoŋ kambom hathak anêŋ abô.
19 Yaŋsiŋ anôŋ ma Yisu thêlô etak Jelusalem ba i.
Alokwaŋ sabo hakapok
(Mat 21:20-22)
20 Hayaŋ lôkbôk ma Yisu thêlô êvôi ma êyê alokwaŋ sabo atu lêk hama ba hakapok hêk ŋauŋ ba hayô ôdôŋ. 21 Ma Pita lahabi Yisu anêŋ abô ba hanaŋ nena, “Kêdôŋwaga, nôŋgô! Alokwaŋ sabo wakbôk atu ba hothaŋ ma lêk hakapok yôv.”
22 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Nônêmimbiŋ Wapômbêŋ. 23  *Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena ôpatu ba hanaŋ hadêŋ dumlolê êntêk nena, ‘Ômbi o kisi ni tamu ŋgwêk’, ma hêvhaviŋ ba havaloŋ anêŋ abô êŋ loŋ lôklokwaŋ ma miŋ laluvi ami, êŋ ma Wapômbêŋ tem indum ba dumlolê êŋ endaŋô ôpêŋ anêŋ abô. 24  *Aêŋ ba intu yanaŋ êndêŋ môlô nena malê atu ba môlô onaŋ halôk unim mek, êŋ ma nônêmimbiŋ nena lêk owa yôv, ma nôm êŋ tem imbitak êtôm môlônim. 25-26  *Môlô umiŋ ba oteŋ mek, ba lemimhabi kambom atu ba anyôla bôk hadum hadêŋ o, êŋ ma notak unim kapôlômim ek ôpêŋ. Udum aêŋ ma môlônim Lemambô atu ba hamô malak leŋ tem etak kapô ek môlô aêŋ iyom.”*
Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Ma Yisu thêlô i Jelusalem hathak loŋbô ba êyô unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ. Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ lôk ŋê bêŋbêŋ vi i hadêŋ Yisu. 28 Ma enaŋ hik yani liŋ nena, “Opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o lôk hêv ku hadêŋ o ba intu hudum nôm takêntêk?”
29 Ma Yisu hanaŋ hadêŋ i nena, “Tem yanaŋ injik môlô liŋ esak abô te aêŋ iyom. Ba onaŋ abô êŋ bêŋ hadêŋ ya ma tem yandam ôpatu ba hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya êndêŋ môlô. 30 Opalê hêv ku nisik avômalô êndôk ŋaŋ hadêŋ Jon? Wapômbêŋ leŋ? Mena anyô pik? Môlô nonaŋ êndêŋ ya!”
31 Ma thêlôda enaŋ hadêŋ i nena, “Alalô anaŋ nena Wapômbêŋ hêv ku êŋ hadêŋ Jon ma tem yani enaŋ, ‘Aisê ka môlô miŋ ôêvhaviŋ yani ami?’ 32 Ma doŋtom alalô anaŋ nena, ‘Anyô pik te hêv ku êŋ,’ êŋ ma avômalô tem leŋiŋmaniŋ êndêŋ alalô. Ek malê nena thêlô sapêŋ êvhaviŋ nena Jon ma plopet te.”
33 Ma thêlô enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Yêlô athôŋ paliŋ.”
Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Aêŋ ba miŋ hatôm yandam ôpatu ba hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya anêŋ athêŋ bêŋ êndêŋ môlô ami. Ma mi.”
* 11:13 Luk 13:6 * 11:15 Jon 2:14 * 11:17 Ais 56:7; Jer 7:11 * 11:18 Mak 14:1 * 11:23 Mat 17:20 * 11:24 Mat 7:7 * 11:25-26 Mat 6:14-15 * 11:25-26 Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Mak hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Ma doŋtom môlô miŋ otak kapôlômim ek avômalô vi iniŋ kambom ami, êŋ ma môlônim Lemambô tem miŋ etak anêŋ kapô ek môlônim kambom ami.