15
Ewa Yisu ba i hadêŋ Pailat
(Mat 27:1-2,11-26; Luk 23:1-5,13-25; Jon 18:28–19:16)
*Lôkbôk momaŋiniŋ ma Sanhedlin sapêŋ ethak doŋtom. Thêlô ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ. Ma ibutiŋ abô hathak doŋtom vêm ma ekak baŋ luvi lusu ma ewa ba i hadêŋ Pailat.
Ma Pailat hanaŋ hik Yisu liŋ aêntêk, “O ma avômalô Islael iniŋ kiŋ e?”
Ma Yisu hanaŋ nena, “Intu êŋ, hatôm intu honaŋ.”
Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da ibi Yisu liŋkupik hathak abô lomaloma. Ma Pailat hanaŋ hadêŋ Yisu hathak loŋbô, “O abô mi e? Thêlô ibi lemvimkupik hathak abô lomaloma.”
*Ma doŋtom Yisu bônôŋ iyom. Ba intu Pailat hasoŋ kambom.
Waklavôŋ Hale ba Hi nômbêŋ intu, ma avômalô ethak elam anyô koladôŋ te anêŋ athêŋ ek Pailat nêm vê. Ma Pailat hathak hêv ôpêŋ vê. Sondabêŋ êŋ ma anyô te anêŋ athêŋ nena Balabas hamô koladôŋ. Yani hamô koladôŋ haviŋ ŋê takatu ba thêlô ik vovak hadêŋ Lom ba ik anyô doho vônô. Êŋ ma avômalô i hadêŋ Pailat ma elam ek nêm anyô koladôŋ te vê êtôm hathak hadum lôbôlôŋ.
Ma Pailat hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Lemimhaviŋ yatak môlô avômalô Islael unim kiŋ êntêk e?” 10 Pailat hayala nena ŋê bêŋbêŋ êbôk da leŋiŋdaŋ hathak Yisu ba intu idum abô ek yani ba hanaŋ aêŋ. 11  *Ma doŋtom ŋê bêŋbêŋ êbôk da ik avômalô kapôlôŋiŋ liŋ ek nendam nena netak Balabas ba ni ma nebaloŋ Yisu loŋ.
12 Ma Pailat hanaŋ hik thêlô liŋ hathak loŋbô nena, “Yandum malê êndêŋ ôpatu ba môlô olam nena Islael iniŋ kiŋ?”
13 Ma sapêŋ elam nena, “Nijik vônô esak a!”
14 Ma Pailat hanaŋ, “Eka? Yani hadum malê kambom?”
Ma doŋtom thêlô elam lôklala hathak loŋbô nena, “Nijik vônô esak a!”
15 Ma Pailat lahaviŋ nêm leŋiŋmavi êndêŋ avômalô nômbêŋ atu ba intu hatak Balabas ba hi. Ma hanaŋ ek nebali Yisu esak yak lôkmaŋgiŋ vêm ma hatak halôk ŋê vovak baheŋiŋ ek nijik vônô esak a.
Ŋê vovak enaŋ abôma hathak Yisu
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Vêm ma ŋê vovak ewa Yisu ba i Pailat anêŋ unyak badêŋ kapô. Ma elam ŋê vovak sapêŋ ba êlêm ethak doŋtom. 17 Ma ewa kiŋ anêŋ kwêv thalaleŋ daim te ma ik hathak Yisu ma ewa yak lôkmaŋgiŋ atu ba epesaŋ hatôm kiŋ iniŋ kuluŋ ma ik halôk wakadôk. 18 Ma iviyô ma êv baheŋ hathak leŋ ma enaŋ, “Waklêvôŋ mavi, avômalô Islael iniŋ kiŋ!” 19 Ma ik wakadôk hathak alokwaŋ te lôbôlôŋ ma êsôvwapôk hathak yani. Vêm ma elek veŋiŋdôŋ lêlô hadêŋ yani lôk êbô anêŋ athêŋ. 20 Ma enaŋ abôma hathak yani vêm ma ibi kwêv thalaleŋ atu thô ma ik yanida anêŋ kwêv daim hathak loŋbô. Ma elom yani ba i ek nijik vônô esak a.
Ik Yisu hathak a
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21  *Ma anyô te anêŋ athêŋ nena Saimon anêŋ Sailini halêm anêŋ buyaŋ ba hadum ek ni Jelusalem. Yani ma Aleksanda lo Lupus iniŋ lambô. Ma ŋê vovak êpôm yani ba êpôviŋ ek enja Yisu anêŋ alovalaŋaŋsiŋ. 22 Êŋ ma ewa Yisu ba i loŋ te anêŋ athêŋ nena Golgota. Athêŋ êŋ anêŋ ôdôŋ nena Loŋ Leŋkadôk Lokwaŋ. 23 Ma ewa waiŋ ba eyelaŋ haviŋ alokwaŋ te anêŋ thôk ba êv hadêŋ yani ek inum ek etauviŋ vovaŋ. Ma doŋtom hadô. 24  *Êŋ ma thêlô ik yani loŋ hathak a. Vêm ma ibi valu ek nêgê nena opalêla intu tem neja anêŋ kwêv lo sôp.
25 Wakma hatôm 9 kilok lôkbôk ma ik Yisu loŋ hathak a. 26 Alovalaŋaŋsiŋ anêŋ vuliŋ ma eto abô atu ba enaŋ hathak Yisu aêntêk,
AVÔMALÔ ISLAEL INIŊ KIŊ
27-28  *Ma êthôkwêŋ anyô vani lokwaŋju haviŋ. Êthôkwêŋ yaŋ hamiŋ Yisu baŋ vianôŋ, ma yaŋ hamiŋ baŋ vikeŋ.* 29  *Ma avômalô takatu ba elom loŋôndê êŋ ba i ibi abôma hathak yani lôk itutuniŋ leŋiŋkadôk ba enaŋ, “Ai! O atu ba honaŋ nena tem undiniŋ Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ ma ondav esak loŋbô êtôm wak lô iyom e? 30 Êŋ ma oda nêm oda bulubiŋ ba otak alovalaŋaŋsiŋ ma ôlêm pik!”
31 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ enaŋ abôma haviŋ. Ba enaŋ hadêŋ i nena, “Ôŋgô! Yani bôk hêv avômalô vi bulubiŋ, ma doŋtom miŋ hatôm nêm yanida bulubiŋ ami eka? 32 Yani ma Mesia, Islael iniŋ kiŋ e? Êŋ ma etak alovalaŋaŋsiŋ ba êlêm pik ek alalô nagê ba nanêmimbiŋ!” Ma anyô ju atu ba imiŋ alovalaŋaŋsiŋ haviŋ yani enaŋ abôma haviŋ.
Yisu hama
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Waklêvôŋ biŋ ma momaŋiniŋ hayô pik sapêŋ vôv ba hêk aleba hayô 3 kilok. 34  *Ma 3 kilok ma Yisu halam lôklala aêntêk, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Yenaŋ Wapômbêŋ, yenaŋ Wapômbêŋ, aisê ka hôdô ya?”
35 Ma avômalô vi atu ba imiŋ loŋ êŋ elaŋô abô êŋ ma enaŋ, “Odaŋô, yani halam Elia.”
36  *Ma anyô te hi bôlôŋ doŋtom ma hawa kapôk ba hasoŋ halôk waiŋ maniŋ. Ma hathôkwêŋ kapôk êŋ hathak apiyak te ba hêv hadêŋ Yisu ek inum. Ma ôpêŋ hanaŋ, “Dô! Alalô nagê vêmam. Yakô Elia tem êlêm enja yani vê ênjêk alovalaŋaŋsiŋ la?”
37 Ma Yisu halam kaêk lôklala ma hama.
38 Ma sôp bêŋ atu ba hamiŋ unyak matheŋ ek hayaŋ unyak kapô kisi ma hapup vose hi luvi hêk vuliŋ ba hayô vibiŋ. 39 Ma anyô vovak laik atu ba hamiŋ habobo Yisu hayê kobom atu ba Yisu hama hathak, êŋ ma hanaŋ, “Avanôŋ biŋ, ôpêntêk ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ anôŋ.”
40  *Avi doho imiŋ daim dokte ba êyê imiŋ. Thêlô êŋ te ma Malia anêŋ Magadala. Ma te ma Malia, Jems yaô lo Josep iniŋ talêbô. Ma te ma Salome. 41 Sêbôk ba Yisu hamô Galili ma avi takêŋ esopa yani ba êv yani sa. Ma avi bêŋ anôŋ êmô haviŋ ba iviŋ Yisu ba i Jelusalem.
Elav Yisu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Wak ik Yisu vônô, êŋ ma waklavôŋ avômalô ethak êpôpêk iniŋ nômkama ek Sabat. Ma wak êŋ anêŋ yaŋsiŋ bôlôvôŋ ma tem Sabat. 43 Ba intu wak hamiŋ denaŋ ma Josep anêŋ Alimatia hayô. Yani ma Sanhedlin iniŋ anyô bêŋ te. Yani hathak hêv ma ek Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak atu tem êlêm. Ma miŋ hakô ami ma hi hadêŋ Pailat ma hanaŋ ek enja Yisu anêŋ kupik. 44 Ma Pailat halaŋô nena Yisu lêk hama yôv ba hasoŋ kambom ma halam anyô vovak laik halêm. Ma hanaŋ hik ôpêŋ liŋ nena, “Yisu lêk hama yôv mena mi e?” 45 Ma halaŋô anyô vovak laik anêŋ abô yôv ma halôk ek Josep enja anêŋ kupik. 46 Êŋ ma Josep hêv sôp daim mavi te vuli ma hawa Yisu liŋkupik vê hêk alovalaŋaŋsiŋ ma havuliv siŋ hathak sôp atu. Ma hi hadô hêk siô valu abyaŋ atu ba elav ek nedav ŋê ŋama êndôk. Ma habubi valu bêŋ te ek hik siô abôlêk siŋ hathak. 47 Malia anêŋ Magadala lôk Malia, Josep anêŋ talêbô, imiŋ ma êyê loŋ atu ba etak Yisu anêŋ kupik hêk.
* 15:1 Luk 22:66 * 15:5 Ais 53:7; Mak 14:61 * 15:11 Ap 3:13-14 * 15:21 Lom 16:13 * 15:24 Sng 22:18 * 15:27-28 Ais 53:12 * 15:27-28 Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Mak hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: Aêŋ ba Wapômbêŋ anêŋ abô bute hik anôŋ. Abô êŋ hanaŋ aêntêk, “Thêlô êyê yani hatôm anyô kambom.” * 15:29 Sng 22:7; 109:25; Mak 14:58 * 15:34 Sng 22:1 * 15:36 Sng 69:21 * 15:40 Luk 8:2-3