16
Yisu haviyô hathak loŋbô
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Sabat hale ba hi ma Malia anêŋ Magadala lôk Malia, Jems anêŋ talêbô, ma Salome êv vuli nôm ôv mavi ek neja ba ini ek netak esak Yisu kupik. Ma sonda êŋ anêŋ wak te môŋ anêŋ lôkbôk momaŋiniŋ ma thêlô iviyô ba i siô. Ma enaŋ hadêŋ i nena, “Opalê tem ibubi valu atu ba hamô lôv abôlêk vê ek alalô am?”
Êyô siô ma êyê nena valu bêŋ atu ma lêk ibubi hi hamô daŋ. Thêlô ibitak êyô valu abyaŋ kapô ma êyê anyô muk lôk kwêv thapuk daim te hamô thêlô baheŋ vianôŋ. Thêlô êyê ma esoŋ kambom.
Ma doŋtom ôpêŋ hanaŋ, “Miŋ nosoŋ ami. Yahayala nena ôbôlêm Yisu anêŋ Nasalet atu ba ik hathak a. Yani lêk haviyô ba hi ma miŋ hêk loŋ êntêk ami. Ôŋgô loŋ atu ba êdô yani hêk êntêk. *Ma unu nonaŋ êndêŋ anêŋ ŋê ku lôk Pita nena, ‘Yani lêk hamôŋ ek môlô ba hi Galili. Ôyô loŋ êŋ ma tem nôpôm yani êtôm atu ba bôk hanaŋ yôv hadêŋ môlô.’ ”
Ma avi takêŋ êkô ba elowaliŋ kambom ma etak siô ba êsôv ele yaiŋ ba i. Thêlô êkô ba bônôŋ iyom ma miŋ enaŋ abô êŋ hadêŋ anyôla ami.
[Malia anêŋ Magadala lôk Yisu anêŋ ŋê ku êyê yani*
(Mat 28:9-20; Luk 24:13-49; Jon 20:11-23)
Yisu haviyô hadêŋ sonda te anêŋ wak te môŋ. Ma hik i thô môŋ hadêŋ Malia Magadala, avi atu ba bôk Yisu hêv ŋgôk baheŋvi ba lahavuju vê hêk yani. 10 Êŋ ma Malia hi hanaŋ hadêŋ ŋê takatu ba bôk eveŋ haviŋ yani. Ŋê takêŋ leŋiŋmalaiŋ ba elaŋ êmô. 11 Ma elaŋô nena Yisu lêk hamô lôkmala ba Malia lêk hayê yani, ma doŋtom miŋ êvhaviŋ abô êŋ ami.
12 Haveŋ yam ma Yisu anêŋ ŋê ku ju etak malak bêŋ ba i loŋ yaŋ. Ma Yisu habitak yaŋda ba hik i thô hadêŋ thai. 13 Ma ele i enaŋ abô êŋ hadêŋ ŋê ku vi, ma doŋtom miŋ êvhaviŋ iniŋ abô ami.
14  *Yôv ma Yisu anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavute eyaŋ nôm êmô, ma Yisu da hayô ek thêlô. Ma hathaŋ thêlô hathak iniŋ kapôlôŋiŋ thekthek ba miŋ êvhaviŋ ŋê takatu ba êyê nena yani lêk haviyô yôv iniŋ abô ami.
15  *Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Unu êtôm pik sapêŋ ma nonaŋ Abô Mavi atu ba hathak ya bêŋ êndêŋ avômalô sapêŋ. 16  *Ŋê takatu ba êvhaviŋ ba ithik ŋaŋ ma tem Wapômbêŋ nêm i bulubiŋ. Ma ŋê takatu ba miŋ êvhaviŋ ami, ma tem nêpôm Wapômbêŋ anêŋ abô atu nena ini nêndôk loŋ atum. 17  *Wapômbêŋ tem etak lavôŋiŋ lomaloma êndôk ŋê êvhaviŋ baheŋiŋ aêntêk. Esak yenaŋ athêŋ, ma tem nênêm ŋgôk vê lôk nenaŋ abô masôm lukmuk. 18  *Ma nebaloŋ umya kambom êmô baheŋiŋ lôk ninum nôm atu ba injik anyô vônô ma doŋtom tem nêmô mavi. Ma netak baheŋiŋ êyôŋgêk ŋê lôk lijiŋ, ma tem nimbitak mavi.”
Wapômbêŋ hawa Yisu
(Luk 24:50-53; Ap 1:9-11)
19  *Anyô Bêŋ Yisu hanaŋ abô haviŋ thêlô yôv ma ewa yani hathak leŋ ba hi hamô Wapômbêŋ baŋ vianôŋ. 20  *Vêm ma anêŋ ŋê ku i enaŋ Abô Mavi êŋ haveŋ loŋ sapêŋ. Ma Anyô Bêŋ hadum ku haviŋ thêlô ba hik iniŋ abô loŋ hathak lavôŋiŋ takatu ba idum.]
* 16:7 Mat 26:32; Mak 14:28 * 16:8 Ŋê lôkauk bêŋ anôŋ leŋiŋhabi nena abô êŋ ma Mak da miŋ hato ami, ma anyôla hato haveŋ yam. * 16:14 1Ko 15:5 * 16:15 Ap 1:8 * 16:16 Ap 2:38 * 16:17 Ap 2:4; 8:7 * 16:18 Luk 10:19; Ap 28:3-6 * 16:19 Ap 1:9-11; 2:33-34 * 16:20 Ap 14:3; Hib 2:3-4