20
Abô loŋ kapô hathak ku anêŋ vuli
Yisu hanaŋ, “Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak ma hatôm aêntêk. Lôkbôk momaŋiniŋ ma ku te anêŋ alaŋ hi ek êmbôlêm ŋê ku ek nindum ku embeŋ anêŋ ku kapô. Yani hapôm anyô doho ma hanaŋ hik i liŋ ek nindum anêŋ ku êtôm wak daluk te ma nêm i vuli esak valuseleŋ doŋtom ma êlôk hathak anêŋ abô. Yôv ma hêv thêlô ba i anêŋ ku kapô.
“Wak hathak leŋ ma hi loŋ ethak doŋtom halôk ma hayê anyô doho atu ba ida êmô iyom. Ma hanaŋ hadêŋ thêlô, ‘Môlô nu nundum yenaŋ ku, ma tem yanêm môlô vuli êtôm unim ku.’ Êŋ ma i.
“Waklêvôŋ biŋ ma hi hadum aêŋ ma habobo wak êndôk ma hi hadum aêŋ hathak loŋbô. Yaŋsiŋ ma hayê anyô doho ida êmô iyom ma hanaŋ, ‘Aisê ka môlô ômô oyaŋ wak daluk êntêk?’
“Ma enaŋ, ‘Anyô te miŋ hêv ku hadêŋ yêlô ami.’
“Ma ku alaŋ hanaŋ, ‘Môlô nu nundum yenaŋ ku imbiŋ.’
* “Bôlôvôŋ hayô ma ku alaŋ hanaŋ hadêŋ anyô hayabiŋ ku, ‘Ondam ŋê takatu ba idum ku nêlêm ek nêm i vuli. Ŋê yaŋsiŋ êmôŋ ma ŋê wak halôk êyô ênjêk vêm ma ŋê waklêvôŋ ma ŋê lôkbôk ma embeŋ yam anôŋ.’
“Ŋê yaŋsiŋ êlêm ma hêv i valuseleŋ doŋtom. 10 Ma ŋê lôkbôk esoŋ nena tem neja valuseleŋ esak. Ma doŋtom mi. Ewa hatôm doŋtom. 11 Ewa iniŋ vuli yôv, ma thêlô enaŋ abô munuŋmunuŋ hathak ku alaŋ ba enaŋ, 12 ‘Aisê ba yêlô alêm hadêŋ lôkbôk ba adum ku bêŋ lôk vovanik hamiŋ wak mathalaleŋ. Ma ŋê yaŋsiŋ idum ku yaôna lôk. Ma doŋtom ewa valuseleŋ hatôm yêlôaniŋ!’
13 “Êŋ ma ku alaŋ hanaŋ hadêŋ anyô te nena, ‘Aiyaŋ, miŋ yahadum kambom hadêŋ o ami. Bôk yahanaŋ ba hôlôk nena undum ku ma tem onja valuseleŋ doŋtom iyom. 14 Yenaŋ yaleŋhaviŋ ba yahêv ŋê takatu ba eveŋ yam iniŋ vuli hatôm môlônim. Aêŋ ba onja anêm ba nu! 15 Valuseleŋ êntêk ma yenaŋ ba intu hatôm yasopa yenaŋ yaleŋhaviŋ iyom ek yanêm. Ma môlô malemim thêlêv eka?’
16  * “Aêŋ ba ŋê êmôŋ tem nimbitak êtôm ŋê eveŋ yam. Ma ŋê eveŋ yam tem nimbitak êtôm ŋê êmôŋ.”
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
(Mak 10:32-34; Luk 18:31-33)
17 Yisu hi Jelusalem ma hawa anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu. Thêlô eveŋ ba i ma Yisu havôv thêlô i daŋ vi ma hanaŋ nena, 18  * “Odaŋô. Alalô a daku Jelusalem. Ma tem nenaŋ Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu bêŋ ba nênêm yani êndêŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ. Ma tem nenaŋ ek nijik yani vônô. 19 Tem nênêm ya êndêŋ avômalô loŋ buyaŋ ek nenaŋ abôma lôk nebali ya ma nijik ya vônô esak a. Ma êtôm wak lô, ma tem injik ya liŋ ba yambiyô esak loŋbô.”
Jems lo Jon iniŋ talêbô anêŋ lahaviŋ
(Mak 10:35-45)
20 Vêm ma Sebedi anêŋ nakaduŋ ju atu iniŋ talêbô halêm hadêŋ Yisu. Ma halek vadôŋ lêlô ma hadum ek enaŋ injik yani liŋ esak abô te. 21  *Êŋ ma Yisu hanaŋ, “Lemhaviŋ malê te?”
Ma avi êŋ hanaŋ, “Tem otak yenaŋ okna ju êntêk yaŋ sê êmô bahem vianôŋ ma yaŋ sê êmô bahem vikeŋ ênjêk anêm loŋ lôkliŋyak kapô?”
22  *Ma hanaŋ hadêŋ anyô loyaŋ, “Mamu ôthôŋ nôm atu ba onaŋ hik ya liŋ paliŋ. Hatôm nunum êndôk tase atu ba tem yanum e?”
Ma thai enaŋ, “Yai hatôm.”
23 Ma hanaŋ nena, “Avanôŋ, tase êŋ tem nunum êndôk. Ma doŋtom nêmô yabaheŋ vianôŋ lôk vikeŋ, ma miŋ yenaŋ ku ami. Mi, Wakamik da hayabiŋ ku êŋ ba bôk hatak anyô doho yôv ek nêmô loŋ êŋ.”
24 Ŋê ku laumiŋ takêŋ elaŋô abô êŋ ba leŋiŋŋaŋa hadêŋ Jems lo Jon. 25  *Ma Yisu halam thêlô êlêm ethak doŋtom ma hanaŋ, “Môlô bôk oyala nena avômalô loŋ buyaŋ iniŋ kiŋ ethak ebam i ba ibuliŋ ŋê takatu ba êmô thêlô vibiŋ. Ma iniŋ ŋê bêŋbêŋ ethak ethaŋ iniŋ avômalô aêŋ iyom ek nesopa iniŋ abô. 26  *Odaŋô! Môlô miŋ nundum kobom êŋ ami! Môlô te lahaviŋ imbitak anyô lôk athêŋ bêŋ ênjêk môlô malêvôŋ, êŋ ma imbitak êtôm môlônim anyô ku ek nêm môlô sa. 27 Ma ôpatu lahaviŋ imbitak êtôm môlônim anyô bêŋ, êŋ ma êmô êtôm môlônim anyô ku oyaŋ 28  *hatôm ya Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu ba yahadum aêŋ iyom. Miŋ yahalêm ek yandum ŋê bêŋbêŋ pik iniŋ kobom ba yasaŋ avômalô ek nindum yenaŋ ku ami. Mi anôŋ! Yahalêm hatôm anyô ku ek yanêm avômalô sa lôk yatak yenaŋ lôkmala ek nêm avômalô bulubiŋ.”
Yisu hadum anyô mapusip ju mavi
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Yisu lôk anêŋ ŋê ku etak Jeliko ba i ma avômalô bêŋ anôŋ esopa yani. 30 Ma anyô maleŋ pusip lokwaŋju êmô loŋôndê daŋ vi, ma thai elaŋô nena Yisu halêm. Êŋ ma thai elam lôklokwaŋ nena, “Anyô Bêŋ! Devit anêŋ Lim Lukmuk! Nêm kapôlôm ek yai!”
31 Ma avômalô ethaŋ thai ba enaŋ, “Mamu bônôŋ!” Ma doŋtom thai elam lôklala nena, “Anyô Bêŋ! Devit anêŋ Lim Lukmuk! Nêm kapôlôm ek yai!”
32 Êŋ ma Yisu hamiŋ ma halam thai ba hanaŋ, “Lemimhaviŋ yandum malê êndêŋ mamu?”
33 Ma thai enaŋ nena, “Anyô Bêŋ, yai leŋiŋhaviŋ nagê tak!”
34 Êŋ ma Yisu lahiki hathak thai ba hatak baŋ hayô hêk maleŋiŋ daluk. Ma ketheŋ oyaŋ ma thai ibitak mavi ba êyê tak ma i esopa yani.
* 20:8 Wkp 19:13; Lo 24:15 * 20:16 Mat 19:30; Mak 10:31 * 20:18 Mat 16:21; 17:22-23 * 20:21 Mat 19:28; Luk 22:30 * 20:22 Mat 26:39; Jon 18:11 * 20:25 Luk 22:25-26 * 20:26 Mat 23:11; Mak 9:35 * 20:28 Luk 22:27; Plp 2:7