21
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Yisu thêlô i ebobo Jelusalem ma i êyô Betpagi, malak êŋ hêk habobo Dum Oliv. Ma hêv anêŋ ŋê ku ju ba i ma hanaŋ nena, “Mamu unu malak entuvulu. Ma ketheŋ oyaŋ ma tem ôŋgô bok doŋki te lôk nakaduŋ ba ekak luvi loŋ ba imiŋ. Nopole yak vê ma nodom luvi ba nôlêm êndêŋ ya. Ma anyôla hanaŋ abôla hadêŋ mamu, ma nonaŋ nena, ‘Anyô Bêŋ lahaviŋ indum ku te esak luvi’, êŋ ma tem êndôk ba etak luvi ek nêlêm ketheŋ.”
Nôm êŋ habitak ek Wapômbêŋ anêŋ abô injik anôŋ ba hanaŋ hadêŋ plopet nena,
“Nonaŋ abô êŋ êndêŋ avômalô Saion,
‘Ôŋgô. Môlônim kiŋ lêk halêm hadêŋ môlô.
Ôpêŋ anyô labali ba hayô hamô bok doŋki te.
Yani hayô hamô bok doŋki nakaduŋ te ba halêm.’ ” Sekalaia 9:9; Aisaia 62:11
Ma ŋê ku ju atu i ma idum hatôm atu ba Yisu hanaŋ. Ma ewa doŋki talêbô lôk nakaduŋ êŋ ba i ma ibi iniŋ kwêv thilibuŋ daim thô ba eŋgava hayôhêk bok doŋki dômlokwaŋ ma Yisu hayô hamô. Ma avômalô lubuŋlubuŋ eŋgava iniŋ kwêv thilibuŋ hêk loŋôndê. Ma vi ele nôkyalô ŋauŋ ba eŋgava hêk loŋôndê. Ma vi êmôŋ ma vi eveŋ yam ma Yisu halôk malêvôŋ ba leŋiŋmavi anôŋ ba lôk lêlô ba elam nena,
 
“Osana ni êndêŋ Devit anêŋ Lim Lukmuk!”
“Wapômbêŋ nêm lamavi êndêŋ ôpatu ba halêm hathak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ!” Kapya Yeŋ 118:26
“Osana! Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ esak leŋ!”
 
10 Yisu habitak hayô Jelusalem kapô ma avômalô nômbêŋ atu ba êmô Jelusalem esoŋ kambom ba enaŋ hik liŋ mayaliv nena, “Ôpêntêk ma opalê?” 11 Ma avômalô nômbêŋ atu ba esopa Yisu enaŋ nena, “Yani ma Yisu, plopet atu ba halêm anêŋ malak Nasalet hêk Galili.”
Yisu hêv ŋê idum ku valu vê hêk unyak matheŋ kapô
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-46)
12 Yisu habitak hayô unyak matheŋ kapô anêŋ piklêvôŋ ma hayê avômalô ewa nômkama ba êdô hamô ek avômalô vi nênêm vuli. Êŋ ma halupuniŋ i ba hêv i vê hêk unyak matheŋ kapô ba ele yaiŋ ba i. Ma hale ŋê takatu ba êwê ŋê loŋ buyaŋ iniŋ valuseleŋ hathak Hiblu iniŋ valuseleŋ iniŋ balê liliŋ. Ma hadum aêŋ hadêŋ ŋê takatu ba êdô menak bôbô hamô ek avômalô vi nênêm vuli. 13  *Ma hanaŋ hadêŋ thêlô aêntêk, “Wapômbêŋ anêŋ kapya hanaŋ nena, ‘Yenaŋ unyak ma unyak neteŋ mek êndôk.’ Ma môlô lêk udum ba lêk habitak hatôm ŋê vani iniŋ loŋ ekopak êmô.”
14 Vêm ma ŋê maleŋiŋ pusip lôk ŋê veŋvuviŋ i êyô unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma hadum ba ibitak mavi. 15 Ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ êyê nômbithi takatu ba Yisu hadum. Ma thêlô elaŋô avômena elam kaêk haveŋ unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ nena, “Osana ni êndêŋ Devit anêŋ Lim Lukmuk!” Êŋ ma thêlô leŋiŋmaniŋ 16 ba enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Ondaŋô avômena iniŋ abô!”
Ma Yisu hanaŋ, “Yahalaŋô. Ma môlô bôk osam abô atu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya ba hanaŋ hathak
“ ‘Avômena lôk amena kasek nena Wapômbêŋ bôk hatak abô mavi halôk thêlô veŋiŋbôlêk ek nêmbô anêŋ athêŋ.’ ” Kapya Yeŋ 8:2
17 Vêm ma hatak avômalô takêŋ ma hi hêk Betani bôlôvôŋ te.
Alokwaŋ ŋauŋ hayeŋ
(Mak 11:12-14,20-24)
18 Lôkbôk momaŋiniŋ ma Yisu havôhi Jelusalem hathak loŋbô ma hama kisi. 19 Yani hayê alokwaŋ sabo te hamiŋ loŋôndê daŋ vi. Hi hadêŋ alokwaŋ êŋ, ma hayê nena ŋauŋ oyaŋ iyom hamiŋ ma anêŋ anôŋ mi. Ma hanaŋ hadêŋ alokwaŋ êŋ, “Miŋ hatôm nuŋgwik anôŋ esak loŋbô ami!” Ma ketheŋ oyaŋ ma alokwaŋ êŋ anêŋ ŋauŋ hayeŋ ba hama.
20 Ŋê ku êyê nôm êŋ ba esoŋ kambom ba enaŋ, “Honaŋ malê hathak alokwaŋ êntêk ba lêk hama ketheŋ?”
21  *Ma Yisu hanaŋ, “Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô nena môlô ôêvhaviŋ ba miŋ kapôlômim ju ami, êŋ ma hatôm nundum êtôm atu ba yahadum hadêŋ alokwaŋ êntêk lôk hatôm nundum nômla yaŋ imbiŋ nena nonaŋ êndêŋ dumlolê êntêk, ‘Ômbi o kisi ni tamu ŋgwêk.’ Êŋ ma Wapômbêŋ tem indum ba dumlolê êŋ endaŋô môlônim abô. 22  *Môlô ôêvhaviŋ ba oteŋ mek, ma Wapômbêŋ tem nêm nôm takatu ba onaŋ hik yani liŋ hathak êndêŋ môlô.”
Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Yisu habitak hayô unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma hadôŋ avômalô hamô. Êŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ êlêm hadêŋ yani ma enaŋ, “Opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o lôk hêv ku hadêŋ o ba intu hudum nôm takêntêk?”
24 Ma Yisu hanaŋ, “Tem yanaŋ injik môlô liŋ esak abô te aêŋ iyom. Ba onaŋ abô êŋ bêŋ hadêŋ ya, ma tem yandam ôpatu ba hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya êndêŋ môlô. 25 Opalê hêv ku nisik avômalô êndôk ŋaŋ hadêŋ Jon? Wapômbêŋ leŋ? Mena anyô pik?”
Ma thêlôda enaŋ hadêŋ i nena, “Alalô anaŋ nena Wapômbêŋ hêv ku êŋ hadêŋ Jon ma tem yani enaŋ, ‘Aisê ka môlô miŋ ôêvhaviŋ yani ami?’ 26  *Ma doŋtom alalô anaŋ nena, ‘Anyô pik te hêv ku êŋ,’ êŋ ma avômalô tem leŋiŋmaniŋ êndêŋ alalô. Ek malê nena thêlô sapêŋ êvhaviŋ nena Jon ma plopet te.”
27 Ma thêlô enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Yêlô athôŋ paliŋ.”
Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Aêŋ ba miŋ hatôm yandam ôpatu ba hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya anêŋ athêŋ bêŋ êndêŋ môlô ami. Ma mi.”
Abô loŋ kapô hathak anyô lo yaŋ
28 “Lemimbi kukuthiŋ êntêk. Anyô te anêŋ nakaduŋ lokwaŋju êmô. Ma yani hi ek namalô yaŋ ma hanaŋ, ‘Yenaŋ okna! Undum yenaŋ ku embeŋ ku yak waiŋ kapô!’
29 “Ma namalô hanaŋ viyaŋ nena, ‘Yahadô.’ Vêm ma hik anêŋ auk liliŋ ma hi.
30 “Lambô hi hadêŋ namalô yaŋ ma hanaŋ abô êŋ hathak loŋbô. Ma nakaduŋ hanaŋ, ‘Wakamik, tem yana’. Ma miŋ hi ami.
31 “Namalô ju êŋ yaŋ sê intu hasopa lambô anêŋ abô?”
Ma thêlô enaŋ, “Namalô yaŋ môŋ.”
Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Yanaŋ avanôŋ êndêŋ môlô. Ŋê takis lôk avi sek waliliŋ tem nimbitak nêyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô nêmôŋ ek môlô. 32  *Jon bôk halêm ba hik loŋôndê thêthôŋ thô hadêŋ môlô. Ma doŋtom môlô miŋ ôêvhaviŋ anêŋ abô ami. Ma ŋê takis lôk avi sek waliliŋ, thêlô êvhaviŋ ba bôk môlô ôyê yôv. Ma doŋtom môlô miŋ ole kapôlômim liliŋ ami. Ba intu ŋê takêŋ tem nêmôŋ ba nimbitak nêyô Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak kapô ba ini.”
Abô loŋ kapô hathak ŋê kambom eyabiŋ ku yak waiŋ
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33  * “Môlô nodaŋô abô loŋ kapô yaŋ. Ku alaŋ te havatho anêŋ ku yak waiŋ ma havak lôk hawê haveŋ. Ma halav lôv nêyô nimiŋ waiŋ anêŋ anôŋ pesa ek neja anêŋ thôk. Ma halav unyak daim te ek anyô nêmô ek neyabiŋ ku êŋ. Vêm ma hatak ku êŋ halôk anyô doho baheŋiŋ ek neyabiŋ ek hik anôŋ ma thêlô neja anôŋ vi ma nênêm vi êndêŋ yani. Ma hatak loŋ êŋ ba hi loŋ buyaŋ.
34 “Yak waiŋ êŋ hadum ek injik anôŋ ma ku alaŋ hêv anêŋ ŋê ku ba i ek neja yak waiŋ anêŋ anôŋ. 35 Ma ŋê takatu ba eyabiŋ ku evaloŋ thêlô ba epatiŋ i ma ik doho vônô ma ik doho hathak valu. 36 Êŋ ma ku alaŋ hêv ŋê ku bêŋ anôŋ ba i ma ŋê eyabiŋ ku yak waiŋ ibuliŋ thêlô aêŋ iyom.
37 “Ma hasoŋ nena thêlô tem nedaŋô namalô anêŋ abô ba intu hêv yani iyom ba hi. 38  *Ŋê eyabiŋ ku êyê ku alaŋ nakaduŋ hayô ma enaŋ hadêŋ i nena, ‘Ôpêntêk ma ku alaŋ anêŋ nakaduŋ ba tem eyabiŋ lambô anêŋ ku. Alalô ik yani vônô, ma ku êŋ tem imbitak alalôaniŋ.’ 39  *Ba intu evaloŋ yani ba ewa ele ku viyaiŋ ma ik vônô.
40 “Aêŋ ba ku alaŋ hayô ma tem indum malê êndêŋ ŋê takatu ba eyabiŋ ku êŋ?”
41 Ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ enaŋ hadêŋ yani nena, “Yani tem imbuliŋ ŋê kambom takêŋ kambom anôŋ. Ma tem enja ku yak waiŋ êŋ ba nêm êndêŋ anyô vi. Yak waiŋ hik anôŋ, ma ŋê êŋ tem nênêm ku alaŋ anêŋ sam.”
42  *Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô bôk osam abô êntêk ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya nena,
“ ‘Valu atu ba ŋê elav unyak êpôlik hathak,
ma lêk habitak landiŋ anôŋ.
Anyô Bêŋ da hadum aêŋ,
ma yêlô ayê nôm êŋ nena mavi anêŋ dôêŋ.’ Kapya Yeŋ 118:22-23
43 “Aêŋ ba yanaŋ êndêŋ môlô nena Wapômbêŋ tem nêm anêŋ loŋ lôkliŋyak vê ênjêk môlô ba nêm êndêŋ ŋê ôdôŋ yaŋ. Ma thêlô tem nijik anôŋ êtôm alokwaŋ mavi te hathak hik anôŋ. 44 Ma ôpatu ba hêv yak hayôhêk valu êntêk, ma tem ipup nenanena. Mena valu êŋ hêv yak hayôhêk anyôla, ma tem ôpêŋ ipulusik ba imbitak malimmalim.”*
45 Ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk Palisi elaŋô Yisu anêŋ abô loŋ kapô takêŋ ma eyala nena yani hanaŋ hathak thêlôda. 46 Êŋ ma thêlô êbôlêm loŋôndê ek nebaloŋ yani. Ma doŋtom êkô hathak avômalô iniŋ eyala nena Yisu ma plopet te ba intu êkô.
* 21:13 Ais 56:7; Jer 7:11 * 21:21 Mat 17:20; Luk 17:6; Jon 14:12; 1Ko 13:2 * 21:22 Mat 7:7-11; 18:19 * 21:26 Mat 14:5 * 21:32 Luk 3:12; 7:29-30 * 21:33 Ais 5:1-2 * 21:38 Mat 27:18 * 21:39 Hib 13:12 * 21:42 Lom 9:33; 1Pi 2:6-8 * 21:44 Ŋê lôkauk vi enaŋ nena, “Abô 44, ma Matyu da miŋ hato ami ma anyô yaŋ hawa abô êŋ hêk Luk ba hato.” Ma vi enaŋ nena, “Mi, Matyu da hato.”