27
Ewa Yisu ba i hadêŋ Pailat
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Lôkbôk momaŋiniŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da sapêŋ lôk avômalô Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ ethak doŋtom ma ibutiŋ abô ek nijik Yisu vônô. Ma ekak baŋ luvi lusu ma ewa ba i hadêŋ Pailat, anyô Lom atu ba hayabiŋ Judia.
Judas hama
(Ap 1:18-19)
Judas ôpatu ba hanaŋ Yisu bêŋ halaŋô nena lêk idum abô yôv ek nijik Yisu vônô. Êŋ ma lahiki bêŋ ba hi hêv valuseleŋ 30 seleva takatu hadêŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ hathak loŋbô ma hanaŋ, “Lêk yahadum kambom hathak yahanaŋ ôpatu ba kambom mi bêŋ.”
Êŋ ma thêlô enaŋ, “Oda anêm malaiŋ ma miŋ yêlôaniŋ ami.” *Ma Judas hakaliv valuseleŋ seleva takêŋ hayô unyak matheŋ kapô ma hi havaklôk ba hama.
Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da isup valuseleŋ seleva takêŋ ba enaŋ, “Valuseleŋ êntêk ma valuseleŋ êv ek nijik anyô vônô esak. Ba intu abô balabuŋ hanaŋ nena valuseleŋ takêŋ ma miŋ nandô êmô imbiŋ unyak matheŋ anêŋ valuseleŋ ami.” Ma thêlô ibutiŋ abô ek nênêm anyô hapesaŋ uŋ anêŋ pik bute vuli ek nedav avômalô loŋ buyaŋ ênjêk. Ma avômalô elam pik êŋ nena “Eŋgasô Thalaleŋ” ek malê nena ewa valuseleŋ ek nijik anyô yaŋ vônô esak. 9-10  *Ba intu Wapômbêŋ anêŋ abô hik anôŋ ba hanaŋ hadêŋ plopet Jelemaia nena,
“Thêlô ewa valuseleŋ ba êv anyô hapesaŋ uŋ anêŋ pik bute vuli hatôm atu ba Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ ya.
Valuseleŋ êŋ ma avômalô Islael elam hatôm yani anêŋ vuli ba êv ek nijik yani vônô.” Sekalaia 11:12-13
Yisu hadum abô hathak Pailat
(Mak 15:2-15; Luk 23:1-5,13-25; Jon 18:28–19:16)
11 Yisu hamiŋ anyô bêŋ Pailat thohavloma, ma Pailat hanaŋ, “O ma avômalô Islael iniŋ kiŋ e?” Ma Yisu hanaŋ nena, “Intu êŋ, hatôm intu honaŋ.”
12  *Ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ ibi Yisu liŋkupik hathak abô lomaloma. 13 Êŋ ma Pailat hanaŋ, “Aisê! Miŋ holaŋô iniŋ abô ami ma o bônôŋ eka?” 14 Ma doŋtom yani bônôŋ iyom ma miŋ hanaŋ iniŋ abô viyaŋ ami. Ba intu Pailat hasoŋ kambom.
15 Waklavôŋ Hale ba Hi nômbêŋ intu, ma avômalô ethak elam anyô koladôŋ te anêŋ athêŋ ek Pailat nêm vê. Ma Pailat hathak hêv ôpêŋ vê.
16 Sondabêŋ êŋ ma anyô te anêŋ athêŋ nena Yisu Balabas hamô koladôŋ. Ma avômalô bêŋ anôŋ eyala ôpêŋ. 17 Aêŋ ba avômalô sapêŋ ethak doŋtom ma Pailat hanaŋ hik thêlô liŋ, “Yatak opalê te êndêŋ môlô, Balabas mena Yisu atu ba elam nena Mesia?” 18  *Pailat hayala nena ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ leŋiŋdaŋ hathak Yisu ba intu idum abô ek yani ba hanaŋ aêŋ.
19 Pailat halaŋô abô denaŋ ma yanavi hêv abô hadêŋ yani ba hanaŋ, “Bôkam ma yahayê niaviŋ te ba yahakô kambom. Aêŋ ba miŋ undum nômlate êndêŋ anyô thêthôŋ intu ami.”
20 Ma doŋtom ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ êlôk avômalô leŋiŋ ek nendam Balabas ma nenaŋ êndêŋ Pailat nena nijik Yisu vônô. 21 Aêŋ ba Pailat hanaŋ hik thêlô liŋ, “Yatak anyô ju êntêk yaŋ sê?” Ma avômalô elam, “Balabas.” 22 Ma Pailat hanaŋ hik thêlô liŋ hathak loŋbô nena, “Ma Yisu atu ba elam nena Mesia, yandum ôpêŋ aisê?” Ma sapêŋ elam nena, “Nijik vônô esak a!” 23 Ma Pailat hanaŋ, “Eka? Yani hadum malê kambom?” Ma doŋtom thêlô elam lôklala hathak loŋbô nena, “Nijik vônô esak a!”
24  *Pailat halaŋô thêlôniŋ kaêk ma hayê nena vovak bêŋ hadum ek imbitak ba anêŋ ku êŋ tem miŋ hik anôŋ ami. Êŋ ma yani hawa ŋaŋ ma hathik baŋ hamiŋ avômalô maleŋiŋ ma hanaŋ nena, “Ôpêntêk hama, ma môlôda unim malaiŋ ma miŋ yenaŋ malaiŋ ami!” 25  *Ma avômalô sapêŋ enaŋ viyaŋ, “Yôv! Yêlô lôk yêlôaniŋ avômena iniŋ malaiŋ!” 26 Êŋ ma Pailat hatak Balabas ba hi. Ma hanaŋ ek nebali Yisu esak yak lôkmaŋgiŋ vêm ma hatak halôk ŋê vovak baheŋiŋ ek nijik vônô esak a.
Ŋê vovak enaŋ abôma hathak Yisu
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 Pailat anêŋ ŋê vovak ewa Yisu ba i Pailat anêŋ unyak badêŋ kapô. Ma elam ŋê vovak sapêŋ êlêm ethak doŋtom ba ekalabu yani siŋ. 28  *Ma ibi anêŋ nômkama thô ba hamiŋ liŋ popam. Ma ewa kiŋ anêŋ kwêv thalaleŋ daim te ma ik hathak yani. 29 Ma ewa yak lôkmaŋgiŋ atu ba epesaŋ hatôm kiŋ iniŋ kuluŋ ma ik halôk wakadôk. Ma etak kôm halôk yani baŋ vianôŋ ba havaloŋ hatôm kiŋ iniŋ kwandiŋ. Ma thêlô elek veŋiŋdôŋ lêlô hadêŋ yani ma enaŋ abôma nena, “Waklêvôŋ mavi, avômalô Islael iniŋ kiŋ!” 30  *Ma vi êsôvwapôk hathak yani ma vi ewa kwandiŋ atu ba ik wakadôk hathak. 31 Ma enaŋ abôma hathak yani vêm ma ibi kwêv thalaleŋ atu thô ma ik yanida anêŋ kwêv daim hathak loŋbô. Ma elom yani ba i ek nijik vônô esak a.
Ik Yisu hathak a
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Ewa ba i ma êpôm anyô Sailini te ba anêŋ athêŋ nena Saimon halôk loŋôndê. Ma êpôviŋ ôpêŋ ek enja Yisu anêŋ alovalaŋaŋsiŋ. 33 Êŋ ma thêlô i êyô loŋ te anêŋ athêŋ nena Golgota, athêŋ êŋ anêŋ ôdôŋ nena Loŋ Leŋkadôk Lokwaŋ. 34  *Loŋ êŋ ma thêlô ewa waiŋ ba eyelaŋ nôm maniŋ te halôk ma êv hadêŋ yani ek inum ek miŋ vovaŋ bêŋ anôŋ ami. Yani hanum dokte iyom ma hadô. 35  *Êŋ ma thêlô ik yani loŋ hathak a. Vêm ma ibi valu ek nêgê nena opalêla intu tem neja anêŋ kwêv lo sôp. 36 Vêm ma êlôk êmô ma eyabiŋ iniŋ ku êŋ. 37 Yani wakadôk vuliŋ ma eto abô atu ba idum anêŋ abô ŋama hathak ba eto nena,
ÔPÊNTÊK MA YISU, AVÔMALÔ ISLAEL INIŊ KIŊ
38  *Ma êthôkwêŋ anyô vani lokwaŋju haviŋ. Êthôkwêŋ yaŋ hamiŋ Yisu baŋ vianôŋ, ma yaŋ hamiŋ baŋ vikeŋ. 39  *Ma avômalô takatu ba elom loŋôndê êŋ ba i ibi abôma hathak yani lôk itutuniŋ leŋiŋkadôk 40  *ba enaŋ, “O atu ba honaŋ nena tem undiniŋ Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ ma ondav esak loŋbô êtôm wak lô iyom e? Êŋ ma nêm oda bulubiŋ! O ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ, e? Êŋ ma otak alovalaŋaŋsiŋ ma ôlêm pik!” 41 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ lôk avômalô iniŋ ŋê bêŋbêŋ, thêlô enaŋ abôma haviŋ ba enaŋ, 42 “Ôŋgô! Yani bôk hêv avômalô vi bulubiŋ, ma doŋtom miŋ hatôm nêm yanida bulubiŋ ami eka? Yani ma Islael iniŋ kiŋ e? Êŋ ma etak alovalaŋaŋsiŋ ba êlêm pik ek alalô nagê ba nanêmimbiŋ yani! 43  *Ôpêŋ hêvhaviŋ Wapômbêŋ ba hanaŋ, ‘Ya Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ’. Yôv! Alalô nagê! Wapômbêŋ lahaviŋ nêm yani bulubiŋ e?” 44 Ma anyô kambom ju atu ba imiŋ alovalaŋaŋsiŋ haviŋ yani enaŋ abôma haviŋ.
Yisu hama
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 Waklêvôŋ biŋ ma momaŋiniŋ hayô pik sapêŋ vôv ba hêk aleba hayô 3 kilok. 46  *Habobo 3 kilok ma Yisu halam lôklala nena, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Abô êŋ anêŋ ôdôŋ aêntêk, “Yenaŋ Wapômbêŋ, yenaŋ Wapômbêŋ, aisê ka hôdô ya?” 47 Ma avômalô vi atu ba imiŋ loŋ êŋ elaŋô abô êŋ ma enaŋ, “Yani halam Elia!” 48  *Ketheŋ oyaŋ ma ŋê êŋ te hi ma hawa kapôk ba hasoŋ halôk waiŋ maniŋ. Ma hathôkwêŋ kapôk êŋ hathak apiyak te ba hêv hadêŋ yani ek inum. 49 Ma anyô vi enaŋ, “Dô! Alalô nagê vêmam! Yakô Elia tem êlêm nêm yani bulubiŋ la?” 50 Ma yani halam kaêk lôklala hathak loŋbô ma hatak dahô ba hi ma hama.
51  *Ma sôp bêŋ atu ba hamiŋ unyak matheŋ ek hayaŋ unyak kapô kisi ma hapup vose hi luvi hêk vuliŋ ba hayô vibiŋ. Ma duviaŋ hayôkwiŋ pik ma valu hapupup nenanena. 52-53 Ma siô abôlêk hakyav. Ma avômalô matheŋ sêbôk atu ba ema ma Wapômbêŋ hik i liŋ ba etak siô ma iviyô hathak loŋbô. Ma eyabiŋ Yisu anêŋ haviyô hathak loŋbô, êŋ ma thêlô lôkthô i unyak matheŋ Jelusalem. Ma avômalô bêŋ anôŋ êyê i. 54 Ma anyô vovak laik lôk ŋê vovak takatu ba eyabiŋ Yisu êmô êyê duviaŋ lôk nôm takatu ba habitak. Êŋ ma thêlô êkô kambom ba enaŋ nena, “Avanôŋ biŋ, ôpêntêk ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ anôŋ!”
55-56  *Ma Malia anêŋ Magadala, ma Malia Jems lo Josep iniŋ talêbô, ma Sebedi anêŋ nakaduŋ luvi iniŋ talêbô, thêlô lôk avi bêŋ anôŋ imiŋ daim dokte ba êyê. Avi takêŋ bôk etak Galili ma eveŋ haviŋ Yisu ek êv yani sa.
Elav Yisu
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57-58  *Yaŋsiŋ ma anyô lôk valuseleŋ bêŋ te anêŋ Alimatia ba anêŋ athêŋ nena Josep halêm hayê Pailat. Yani bôk halaŋô Yisu anêŋ abô ba hasopa ba intu hi hanaŋ hadêŋ Pailat nena, “Hatôm yanja Yisu anêŋ kupik e?” Êŋ ma Pailat hanaŋ hadêŋ ŋê vovak ba êv hadêŋ Josep. 59 Ma Josep hawa Yisu liŋkupik ba havuliv siŋ hathak sôp thapuk mabuŋ mavi te. 60  *Ma hawa Yisu liŋkupik ba hi hadô hêk anêŋ siô lukmuk te. Siô êŋ ma elav valu abyaŋ ba epesaŋ ek nedav ŋê ŋama êndôk. Yôv ma habubi valu bêŋ te ba hik siô abôlêk siŋ hathak ma hi. 61 Ma Malia anêŋ Magadala, thai lôk Malia yaŋ, êmô saku ma êyê siô êŋ.
Ŋê vovak eyabiŋ siô
62 Waklavôŋ êpôpêk nômkama Sabat lêk hale ba hi yôv. Ma haviyô hayaŋ ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê Palisi i ek nêgê Pailat. 63  *Ma thêlô enaŋ, “Anyô bêŋ, yêlô leŋhabi nena anyô abôyaŋ atu hamô lôkmala denaŋ ma hanaŋ nena êtôm wak lô, ma tem nijik yani liŋ ba imbiyô esak loŋbô.
64 “Ba intu nêm ŋê vovak ini ek neyabiŋ siô êtôm wak lô êŋ. Yakô yanida anêŋ ŋê ku ini neja anêŋ kupik vani ma nesau avômalô nena, ‘Wapômbêŋ lêk hik yani liŋ ba haviyô hathak loŋbô.’ Abôyaŋ êŋ ma tem kambom anôŋ ek yaŋ môŋ atu.” 65 Êŋ ma Pailat hanaŋ hadêŋ thêlô, “Mavi. Noja ŋê vovak doho ba unu ek nepesaŋ siô abôlêk êŋ ba majaŋ.” 66 Êŋ ma thêlô i ma ebalaŋ valu atu ba hamô siô abôlêk siŋ. Yôv ma thêlô enaŋ hadêŋ ŋê vovak, “Môlô nômô ek noyabiŋ siô êntêk.”
* 27:5 Mat 26:14-15 * 27:9-10 Jer 19:13; 32:6-9 * 27:12 Ais 53:7 * 27:18 Jon 11:47-48; 12:19 * 27:24 Lo 21:6-9 * 27:25 Ap 5:28 * 27:28 Luk 23:11 * 27:30 Ais 50:6 * 27:34 Sng 69:21 * 27:35 Sng 22:18 * 27:38 Ais 53:12 * 27:39 Sng 22:7; 109:25 * 27:40 Mat 26:61; Jon 2:19 * 27:43 Sng 22:8 * 27:46 Sng 22:1 * 27:48 Sng 69:21 * 27:51 Kis 26:31-33; Hib 10:19-20 * 27:55-56 Luk 8:2-3 * 27:57-58 Lo 21:22-23 * 27:60 Ais 53:9 * 27:63 Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21