28
Yisu haviyô hathak loŋbô
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Jon 20:1-18)
Sabat hale ba hi. Ma sonda êŋ anêŋ wak te môŋ hayô. Lôkbôk momaŋiniŋ ma Malia anêŋ Magadala lôk Malia yaŋ thai i ek nêgê siô. Ma duviaŋ bêŋ hayô ek malê nena Anyô Bêŋ anêŋ aŋela te halôk anêŋ leŋ ba halêm ba habubi valu bêŋ atu vê ma hayô hamô loŋ ba hamô. Anêŋ thohavloma hatôm damak ma anêŋ kwêv ma thapuk anêŋ dôêŋ. Ma ŋê vovak êyê ba êkô kambom ba elowaliŋ. Ba êv yak êlôk êk êtôm ŋê ŋama.
Êŋ ma aŋela hanaŋ hadêŋ avi ju êŋ, “Miŋ nôkô ami. Yahayala nena mamu ôbôlêm Yisu, ôpatu ba ik hathak a. *Wapômbêŋ lêk hik yani liŋ yôv ba haviyô hathak loŋbô hatôm bôk ba hanaŋ. Yani miŋ hêk loŋ êntêk ami ma lêk hi yôv. Ma nôlêm ek ôŋgô loŋ atu ba yani hêk. Mamu ketheŋ ba unu nonaŋ êndêŋ anêŋ ŋê ku nena, ‘Wapômbêŋ lêk hik yani liŋ hêk ŋama ba haviyô hathak loŋbô. Ma lêk hamôŋ ek môlô ba hi Galili. Ôyô loŋ êŋ ma tem nôpôm yani.’ Abô êntêk intu yahalêm hathak.”
Avi ju êŋ elaŋô abô êŋ ba êkô, ma doŋtom thai leŋiŋmavi anôŋ haviŋ. Ma thai etak siô ma elaŋviŋ ketheŋ ba i ek nenaŋ abô êŋ êndêŋ anêŋ ŋê ku. Ma Yisu hapôm thai ma hanaŋ, “Lôkbôk mavi.” Ma thai i evaloŋ vakapô ma êv yeŋ hadêŋ yani. 10  *Êŋ ma hanaŋ, “Mamu miŋ nôkô ami ma unu nonaŋ êndêŋ yenaŋ aiyaŋ thêlô nena ini Galili. Loŋ êŋ ma tem thêlô nêpôm ya.”
Ŋê vovak iniŋ abôyaŋ
11 Avi ju êŋ eveŋ denaŋ ma ŋê vovak doho eyabiŋ siô êyô Jelusalem. Ma thêlô i hadêŋ ŋê bêŋbêŋ êbôk da ma enaŋ abô hathak duviaŋ lôk aŋela. 12 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê bêŋbêŋ ethak doŋtom ma epesaŋ abô ek nênêm valuseleŋ bêŋ anôŋ êndêŋ ŋê vovak. 13 Ma thêlô enaŋ hadêŋ ŋê vovak nena, “Môlô nonaŋ aêntêk êndêŋ avômalô, ‘Yêlô ek sôm ba athôŋ paliŋ ma Yisu anêŋ ŋê ku êlêm hadêŋ bôlôvôŋ ma ewa anêŋ kupik vani.’ ” 14 Ma thêlô enaŋ abô doho haviŋ hadêŋ ŋê vovak nena, “Anyô bêŋ Pailat halaŋô abô hathak nôm êŋ, ma yêlô tem napesaŋ abô imbiŋ yani ek môlô miŋ nôpôm malaiŋ ami.” 15 Ma ŋê vovak ewa valuseleŋ ma idum hatôm atu ba ŋê bêŋbêŋ enaŋ. Ma abô êŋ intu hi haveŋ Islael iniŋ loŋ sapêŋ ba enaŋ aêŋ aleba lêk.
Yisu hêv ku hadêŋ anêŋ ŋê ku
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16  *Ŋê ku laumiŋ ba lahavute i Galili ma êyô dumlolê atu ba Yisu bôk hanaŋ yôv nena thêlô ini. 17 Thêlô êyê Yisu ma êv yeŋ hadêŋ yani. Ma doho êthôŋ paliŋ dokte ba leŋiŋhabi nena, “Êntêk ma Yisu mena mi e?” 18  *Êŋ ma halêm ma hanaŋ hadêŋ i, “Wapômbêŋ hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya ek yayabiŋ leŋ lôk pik lôkthô. 19  *Aêŋ ba môlô unu êtôm pik sapêŋ ma nundum avômalô sapêŋ ba nimbitak êtôm yenaŋ avômalô. Ma nusik thêlô êndôk ŋaŋ esak Wapômbêŋ lôk Nakaduŋ ma Lovak Matheŋ iniŋ athêŋ. 20 Ma nôndôŋ thêlô ek nesopa abô nômbêŋ atu ba bôk yahêv hadêŋ môlô yôv. Odaŋô! Tem yamô imbiŋ môlô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ endeba pik lo leŋ anêŋ daŋ.”
* 28:6 Mat 12:40; 16:21 * 28:10 Mat 26:32 * 28:16 Mat 26:32 * 28:18 Jon 13:3; Ep 1:20-22 * 28:19 Mak 16:15-16; Ap 1:8