3
Yisu ma thêthôŋ anêŋ ôdôŋ
Aiyaŋ thêlô, yenaŋ abô lêk habobo êyô anêŋ daŋ. Ma alalô ma Anyô Bêŋ anêŋ avômalô ba intu yahanaŋ nena lemimmavi. Yahato abô takêŋ hadêŋ môlô hathak loŋbô ma miŋ yakapôlôŋ hagiap ami ek yanêm môlô sa.
Môlô noyabiŋ am ek ŋê takatu ba idum kambom hatôm avuŋ yatap ba eŋgothe anyô leŋviŋkupik mayaliv ek nimbitak êtôm Wapômbêŋ anêŋ nali. *Alalô ma ŋê takatu ba Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ hêv lôklokwaŋ ek nanêm yeŋ. Alalô ma ŋê takatu ba abôi hathak Yisu Kilisi iyom ma miŋ aêvhaviŋ leŋviŋkupik iniŋ nômkama ami. Ba intu alalô ma hatôm ŋê takatu ba bôk aŋgothe kupik anôŋ.
*Odaŋô, yahamôŋ ek ŋê takatu ba êbôi hathak nômkama leŋviŋkupik. Ba intu nômkama leŋviŋkupik hatôm nêm alalô sa, êŋ ma tem yada yamô mavi anôŋ. *Wak baheŋvi ba lahavulô ma eŋgothe yenaŋ kupik. Ya ma anyô Islael ba yahabitak anêŋ Benjamin anêŋ lukmuk. Yahanaŋ abô Hiblu palapa hatôm wakatik lo wakamik. Ya ma Palisi te ba yahasopa Palisi iniŋ abô majaŋ mavi anôŋ. *Ma ya vovaŋ ek yasopa Wapômbêŋ aleba yahabuliŋ yanida anêŋ avômalô êvhaviŋ bêŋ anôŋ. Ma ya anyô thêthôŋ anôŋ ba miŋ yahabuliŋ balabuŋ la ami.
*Ma doŋtom yahayê nôm mavi takêŋ nena nôm oyaŋ ek yahasopa Kilisi. Avanôŋ! Yahayê nômkama mavimavi takatu ba hamô pik nena nôm oyaŋ haviŋ. Nôm mavi anêŋ dôêŋ ma yambitak yenaŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ anyô. Ba intu yahavôliŋ yadômiŋ hadêŋ nômkama pik mavi takêŋ ba yahayê hatôm siŋusik ek yanja Yisu Kilisi *ba yamô imbiŋ yani. Yahêvhaviŋ Kilisi iyom ba intu Wapômbêŋ hadum ba yahabitak anyô thêthôŋ. Ma miŋ yada yenaŋ ku yahasopa balabuŋ ba yahabitak anyô thêthôŋ ami. 10  *Yaleŋhaviŋ yayala Kilisi avanôŋ lôk Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ atu ba hadum ba Yisu haviyô hathak loŋbô. Ma yaleŋhaviŋ yanja anêŋ malaiŋ lomaloma ek yama imbiŋ yani 11 ek yapôm loŋôndê atu ba tem yambiyô esak loŋbô ênjêk ŋama.
Nadaŋviŋ lôklokwaŋ
12  *Miŋ nosoŋ nena lêk yahayala Kilisi katô anôŋ ba yenaŋ ku lêk hayô anêŋ daŋ ami. Mi. Kilisi bôk havaloŋ ya loŋ ba yahalaŋviŋ ek yambaloŋ nôm takatu ba Kilisi havaloŋ loŋ ek nêm êndêŋ ya. 13 Aiyaŋ thêlô, miŋ yahavaloŋ nôm êŋ ami denaŋ. Aêŋ ba yahapôviŋ ba yahathôŋ nômkama bô paliŋ ma yahato yabaheŋ ek yanja nômkama takatu ba hamô uŋlôv. 14  *Yahalaŋviŋ lôklokwaŋ ek yayô uŋlôv ek yanja vuli atu ba Wapômbêŋ tem endam ya ek yamô imbiŋ yani êmô malak leŋ wak nômbêŋ intu sapêŋ ek malê nena yahêvhaviŋ Yisu Kilisi.
15  *Aêŋ ba alalô vi ma ŋê talaŋ ba nabaloŋ auk êŋ loŋ. Ma doŋtom môlô doho owa auk yaŋda, êŋ ma tem Wapômbêŋ injik auk thêthôŋ thô êndêŋ môlô. 16 Aêŋ ba alalô nasopa auk takatu ba bôk avaloŋ yôv. Êŋ ma nômbêŋ.
17  *Aiyaŋ thêlô, môlô kapôlômim doŋtom ba nosopa yaveŋgwam. Ma avômalô vi atu ba esopa yêlô veŋiŋgwam, nutitiŋ ŋê takêŋ iniŋ bôk lo loŋ ba nosopa. 18 Bôk yahanaŋ lôbôlôŋ ma lêk yahanaŋ hathak loŋbô lôk yamaleŋ thôk nena avômalô bêŋ anôŋ lêk ik vovak hathak Kilisi anêŋ a. 19  *Thêlôniŋ Anyô Bêŋ ma thethaŋak. Thêlô ethak idum kambom lomaloma takatu ba hêv mama, ma doŋtom êbôi hathak. Ma thêlô ethak leŋiŋhabi nôm pik iyom. Ku takêŋ anêŋ anôŋ tem imbuliŋ i. 20  *Ma doŋtom alalôaniŋ malak ôdôŋ ma hamô malak leŋ ba intu alalô ayabiŋ ek Anyô Bêŋ Yisu Kilisi endelêm ek nêm alalô bulubiŋ. 21  *Ôpêŋ tem enja anêŋ lôklokwaŋ ek injik alalôaniŋ kupik pulusikna liliŋ ba nambitak êtôm yanida anêŋ kupik lôkmaŋgiŋ. Hathak lôklokwaŋ êŋ ma yani tem êndô nômkama sapêŋ êmô yani vibiŋ.
* 3:3 Lom 2:29 * 3:4 2Ko 11:21 * 3:5 Luk 1:59; Ap 23:6; 2Ko 11:22 * 3:6 Ap 8:3 * 3:7 Mat 13:44-46 * 3:9 Lom 3:21-22 * 3:10 Lom 6:3-5; 8:17 * 3:12 1Ti 6:12,19 * 3:14 1Ko 9:24 * 3:15 1Ko 2:6 * 3:17 1Ko 4:16 * 3:19 Lom 16:18 * 3:20 Ep 2:6,19 * 3:21 1Ko 15:28,42-53