4
*Aêŋ ba yenaŋ aiyaŋ lôkma anôŋ, nosopa yenaŋ abô takêŋ ba numiŋ lôklokwaŋ esak Anyô Bêŋ anêŋ athêŋ. Môlô ma hatôm yenaŋ kuluŋ kêkêlô atu ba yahawa hatôm ku anêŋ vuli. Ba yahêk lêlê ek yaŋgê môlô yenaŋ avômalô takatu ba yaleŋmavi hathak.
Pol hik loŋôndê auk mavi thô
Yuodia lo Sintike, mamu ma avi ôêvhaviŋ Anyô Bêŋ. Ba intu yahanaŋ hik mamu liŋ nena notak auk ôkôkam ma nobaloŋ kapôlômim doŋtom iyom. *Aêŋ ba yenaŋ aiyaŋ atu ba humiŋ lôklokwaŋ hathak ku êntêk êŋ haviŋ ya, yahanaŋ hadêŋ o nena nêm avi ju êntêk êŋ sa. Thai ethak idum ku lôklokwaŋ haviŋ ya ek enaŋ Abô Mavi haviŋ Klemen lôk yenaŋ ŋê ku vi atu ba yêlô adum ku haviŋ i. Ŋê takêŋ iniŋ athêŋ hêk kapya lôkmala.
Môlô ma Anyô Bêŋ anêŋ avômalô ba lemimmavi wak nômbêŋ intu sapêŋ. Aêŋ ba yanaŋ esak loŋbô nena lemimmavi. *Yaleŋhaviŋ avômalô lôkthô nêgê môlô nena avômalô ômô maliŋyaô. Anyô Bêŋ anêŋ endelêm lêk habobo. *Ma wak nômbêŋ intu noteŋ mek ba nonaŋ lemimmavi êndêŋ Wapômbêŋ lôk nonaŋ injik yani liŋ esak môlônim lemimhaviŋ. Ma miŋ kapôlômim daluk ami. *Môlô ma avômalô ôêvhaviŋ Yisu Kilisi ba intu Wapômbêŋ anêŋ labali atu ba hayô siŋ ba halelope tem eyabiŋ môlônim auk lôk kapôlômim.
Aiyaŋ thêlô, yenaŋ abô lêk habobo anêŋ daŋ. Aêŋ ba nobaloŋ kobom takêntêk êŋ loŋ. Kobom avanôŋ lôk nômô batôŋ oyaŋ ma nômô thêthôŋ lôk nômô mabuŋ lôk bôk lo loŋ nundum avômalô kapôlôŋiŋ mavi esak lôk malemimkilik esak nosopa auk mavi. Kobom takêntêk intu hadum ba avômalô sapêŋ êyê nena mavi ba leŋiŋmavi anôŋ. *Nôm takatu ba yahik thô lôk yahanaŋ ba môlô olaŋô lôk ôyê yahadum intu nosopa. Ma Wapômbêŋ anyô yôhôk anêŋ ôdôŋ da tem êmô imbiŋ môlô.
Pol hêv lamavi hadêŋ avômalô Pilipai
10 Yaleŋmavi anôŋ hathak Anyô Bêŋ. Lêk ma môlôda uik unim auk liŋ ba ôêv ya sa. Yahayala nena sêbôk ma môlô lemimhabi ya, ma doŋtom loŋôndê atu ba nônêm ya sa ma mi. 11 Malêla takatu ba hapôm ya, êŋ ma yaleŋmavi iyom. Auk êŋ intu yahayala ba miŋ nosoŋ nena ya nômkama mi ba intu yahanaŋ abô êntêk ami. 12 Ya anyô lôkmaŋgiŋ mena ya anyô thavuthiŋ, yaleŋviyak mena yahama kisi, ya anyô nômkama bêŋ mena ya anyô nômkama mi, auk takêŋ bôk hapôm ya lôbôlôŋ ba yahayala katô anôŋ ba intu miŋ nômbêŋ ami. 13  *Kilisi anêŋ lôklokwaŋ iyom intu havaloŋ ya loŋ ba hêv malaiŋ takêntêk vê hêk ya.
14 Ma doŋtom malaiŋ takatu ba hapôm ya ma môlô lêk udum kobom mavi ba lemimhikam hathak ya ba ôêv ya sa. 15  *Yaleŋhabi môŋ anôŋ sêbôk atu ba yahanaŋ Abô Mavi bêŋ hadêŋ môlô avômalô Pilipai. Vêm ma yahatak môlônim plovins Masedonia ba yaha ma môlô Pilipai iyom ôêv da ek hêv ya sa ma ŋê êvhaviŋ ôdôŋ yaŋ miŋ idum aêŋ ami. Môlôda intu oyala ku êŋ. 16 Ma yahamô Tesalonaika ma môlô ôêv ya sa vêm ma môlô ôêv ya sa hathak loŋbô. 17 Ma doŋtom miŋ yamaleŋkilik hathak môlônim da lomaloma ami. Mi. Yamaleŋkilik hathak ku atu ba halumbak ba hadum Wapômbêŋ lamavi anôŋ hadêŋ môlô. 18 Môlônim da takatu ba Epaploditus hêv hadêŋ ya ma lêk hayô abôlêk siŋ ba halelope ba intu miŋ lemimmalaiŋ ami. Da takêŋ ma hatôm da ôv mavi ba Wapômbêŋ hawa lôk lamavi. 19 Ma yenaŋ Wapômbêŋ tem eyabiŋ môlô esak anêŋ lôkmaŋgiŋ atu ba hamô Yisu Kilisi kapô. 20 Aêŋ ba nanêm alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ anêŋ athêŋ lôkmaŋgiŋ esak leŋ êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Avanôŋ.
Pol hanaŋ waklêvôŋ hadêŋ avômalô Pilipai
21 Nônêm yaleŋmavi êndêŋ avômalô matheŋ lôkthô esak Yisu Kilisi anêŋ athêŋ. Ma ŋê êvhaviŋ takatu ba êmô haviŋ ya êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ môlô haviŋ. 22 Avômalô matheŋ lôkthô êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ môlô. Ma ŋê takatu ba idum ku hamô Sisa anêŋ unyak êpôviŋ ek nênêm leŋiŋmavi êndêŋ môlô imbiŋ.
23 Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ wapôm eyabiŋ môlô dahôlômim.
* 4:1 1Te 2:19-20 * 4:3 Luk 10:20 * 4:5 Hib 10:25; Jem 5:8-9 * 4:6 Mat 6:25-34; Kol 4:2 * 4:7 Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15 * 4:9 Lom 16:20 * 4:13 2Ko 12:10 * 4:15 2Ko 11:9