2
Nateŋ mek ek nêm avômalô vi sa
Aêŋ ba nodaŋô! Môlô noteŋ mek bêŋ anôŋ ba nonaŋ môlônim lemimhaviŋ bêŋ lôk nônêm lemimmavi esak avômalô sapêŋ. Ma nonaŋ injik Wapômbêŋ liŋ ek nêm avômalô takatu ba leŋiŋmalaiŋ sa. Ma noteŋ mek ek kiŋ lôk ŋê bêŋbêŋ takatu imbiŋ ek alalô namô labali mavi lôk namô maliŋyaô ek alalô nasopa Wapômbêŋ ba namô yani vibiŋ. Mek takêntêk ma mavi ba tem indum alalôaniŋ Wapômbêŋ anyô hêv alalô bulubiŋ lamavi. Yani lahaviŋ avômalô lôkthô neyala abô avanôŋ ek nêm thêlô bulubiŋ aêntêk nena Wapômbêŋ ma doŋtom. Ma Yisu Kilisi iyom intu anyô yôhôk ek embak avômalô loŋ imbiŋ Wapômbêŋ. *Ma Wapômbêŋ bôk hatak anêŋ waklavôŋ te yôv ba intu hêv Yisu Kilisi êŋ ek nêm avômalô vuli lôk injik thô nena Wapômbêŋ lahaviŋ nêm avômalô sapêŋ bulubiŋ. *Yisu habi baŋ hayô hêk ya ek yandum ku aposel ek yanaŋ abô mavi êntêk bêŋ. Ya anyô yahêv auk hathak êvhaviŋ anôŋ hadêŋ ŋê daluk. Yahanaŋ avanôŋ biŋ. Ma miŋ yahanaŋ abôyaŋ ami.
Ba yaleŋhaviŋ anyô sapêŋ netak leŋiŋŋaŋa lôk abô êkôki lôk nimbitak matheŋ ma nênêm baheŋiŋ liŋ ba neteŋ mek.
Avi iniŋ kobom nindum
*Ma yaleŋhaviŋ avi nijik kwêv mavi lôk nipuk sôp mavi lôk nepesaŋ i mavi êtôm atu ba miŋ êbôi ami. Ma miŋ nibutiŋ leŋiŋkadôk detaim lôk nebanu kômkôm gol lôk kômkôm kêkêlô esak leŋviŋkupik ma nijik kwêv lo sôp lôkmaŋgiŋ ami. 10  *Thêlô leŋiŋimbi auk ek nindum mavi lomaloma. Êŋ ma iniŋ kwêv lo sôp. Avi takatu ba elaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô ba esopa ethak idum aêŋ.
11 Môlô othak doŋtom ek nônêm yeŋ, êŋ ma avi nêmô anyô vibiŋ iyom ba nêmô bônôŋ ek neja auk. 12-13  *Wapômbêŋ hapesaŋ Adam hamôŋ ma Ewa haveŋ yam. Ba intu miŋ yahatak avi ek nênêm auk mena nêmôŋ ek anyô ami. Thêlô nêmô bônôŋ iyom. 14  *Ma Sadaŋ miŋ hasau Adam ami. Yani hasau Ewa ba habitak avi lêndôŋ kôtôŋ. 15 Ma doŋtom avi te tem embathu amena ba avi takatu ba êvhaviŋ ba êmô matheŋ ma leŋiŋhaviŋ lôk eyabiŋ i mavi ma tem neja bulubiŋ.
* 2:6 Gal 1:4 * 2:7 Ap 9:15; Gal 2:7-8; 2Ti 1:11 * 2:9 1Pi 3:3-5 * 2:10 1Ti 5:10 * 2:12-13 1Ko 14:34; Stt 2:7,21-22; 1Ko 11:8-9 * 2:14 Stt 3:1-6; 2Ko 11:3