3
Avaka iniŋ abô
*Êntêk ma abô avanôŋ. Anyôla anêŋ auk nena imbitak avaka, êŋ ma mavi. *Ma avômalô nêgê ôpêŋ nena anyô thêthôŋ vêmam ka nendam ek imbitak anyô bêŋ. Ma êmô tiŋiŋ imbiŋ yanavi. Yani anyô auk mavi lôk hapuki loŋ ma hamô batôŋ oyaŋ lôk hawa avômalô thô ma hadôŋ avômalô mavi. Yani miŋ inum waiŋ ba endo molo lôk lamaniŋ ba injik vovak ami. Yani êmô yôhôk ma miŋ laimbiŋ valuseleŋ ami. Yani eyabiŋ yanavi lôk nali mavi ma êndôŋ nali ek nesopa anêŋ abô ba nêmô yani vibiŋ. Anyô miŋ hayabiŋ yanavi lo nali mavi ami ma miŋ hatôm eyabiŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô ôdôŋ takatu ba êvhaviŋ mavi ami. 6-7  *Anyô kambom te hiki liliŋ ba habitak mavi ma miŋ enja athêŋ bêŋ ba indum ku te ketheŋ ami endeba ŋê daluk nêgê imbiŋ nena yani anyô mavi am. Yakô tem yani êmbôi ba enja mama ba êndôk Sadaŋ anêŋ lek ba nêm yak imbiŋ Sadaŋ êndêŋ waklavôŋ indum abô.
Ŋê êv avômalô sa iniŋ abô
Ma ŋê takatu ba idum ku ba êv avômalô êvhaviŋ sa ma nêmô thêthôŋ êtôm avaka. Thêlô nenaŋ abô avanôŋ iyom. Ma miŋ ninum waiŋ bêŋ anôŋ lôk netaŋtaŋi esak avômalô vi iniŋ valuseleŋ ami. Thêlô nêsôi ba neya ma nênêmimbiŋ nômkama nômbêŋ atu ba Wapômbêŋ hik thô ma nebaloŋ loŋ lôklokwaŋ. 10 Nutitiŋ iniŋ ku nena thêthôŋ vêmam ka nônêm ku nênêm avômalô sa êndêŋ i.
11  *Ma vêŋi ma thêthôŋ êtôm thêlôda. Ma miŋ nenaŋ abô kambom esak avômalô vi ami. Ma nipuki loŋ esak auk mayaliv. Ma miŋ nenaŋ abôyaŋ lôk neja vani ami.
12 Ma nêmô tiŋiŋ imbiŋ vêŋi ba neyabiŋ vêŋi lôk nali ma iniŋ nômkama sapêŋ mavi. 13 Ma idum ku mavi ma avômalô tem nebam i ma miŋ hatôm nêkô ek nenaŋ iniŋ abô bêŋ esak iniŋ hêvhaviŋ Yisu Kilisi ami.
Wapômbêŋ hik anêŋ thêthôŋ thô
14-15 Yaleŋhaviŋ yaŋgê o ketheŋ oyaŋ. Ma doŋtom yahakô ek nômla embaloŋ ya loŋ. Ba intu yahato abô êntêk ek oyala Wapômbêŋ anêŋ auk esak yani anêŋ avômalô iniŋ kobom. Yani ma Wapômbêŋ lôkmala. Wapômbêŋ anêŋ thalaleŋ ma avômalô takatu ba êvhaviŋ. Avômalô takêŋ ma hatôm unyak landiŋ lôk bum vumak takatu ba havaloŋ Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ loŋ. 16  *Avanôŋ! Êntêk êŋ ma nômbêŋ. Wapômbêŋ hik anêŋ thêthôŋ thô aêntêk.
Yani hawa liŋkupik pik ba halêm pik,
ma Lovak Matheŋ hik yani thô,
ba aŋela êyê yani,
ma anyô enaŋ yani bêŋ hadêŋ ŋê pik lôkthô,
ba ŋê pik elaŋô ba êvhaviŋ yani,
ma Wapômbêŋ hawa yani ba hi hadô hamô anêŋ loŋ lôkmaŋgiŋ anôŋ.
* 3:1 Ap 20:28 * 3:2 Tit 1:6-9 * 3:6-7 2Ko 8:21 * 3:11 Tit 2:3 * 3:16 Mak 16:19; Jon 1:14; Kol 1:23