4
Kêdôŋwaga abôyaŋ
Lovak Matheŋ hanaŋ avanôŋ biŋ nena habobo pik lo leŋ anêŋ daŋ ma avômalô doho tem nêmbôliŋ dômiŋ esak iniŋ êvhaviŋ Wapômbêŋ ba nesopa ŋgôk takatu ba eveŋ ek esau avômalô lôk elaŋô auk takatu ba halêm anêŋ ŋgôk. Ma avômalô takatu ba ethak esopa ŋgôk iniŋ abô lôk êv auk hadêŋ avômalô ba enaŋ abô mavi aleba avômalô esoŋ nena thêlô ma avômalô thêthôŋ. Ma doŋtom thêlô ma ŋê abôyaŋ. Thêlô êthôi ba eya ma doŋtom idum kambom thêthô aleba iniŋ auk mavi bôk habitak hatôm atum la. Thêlô hatôm bok mathaŋô ba miŋ leŋiŋmalaiŋ ami. *Thêlô itip ek avômalô miŋ neja i lôk nejaŋ nôm lomaloma ami. Ma doŋtom Wapômbêŋ hapesaŋ nôm takêŋ ek avômalô takatu ba êvhaviŋ lôk eyala abô avanôŋ ma neja ek nênêm leŋiŋmavi êndêŋ Wapômbêŋ. 4-5 Howa Wapômbêŋ anêŋ nôm takêŋ ba hoteŋ mek lôk lemmavi êŋ ma nôm takêŋ tem imbitak mavi. Anêm lemmavi lôk Wapômbêŋ anêŋ abô hadum nôm êŋ habitak mavi. Aêŋ ba nômkama sapêŋ atu ba Wapômbêŋ hapesaŋ ma mavi. Ba intu miŋ utip ek nômlate ami.
Yisu anêŋ anyô ku mavi
Onaŋ abô takêŋ katô êndêŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô. Ma noŋgwaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ lôk osopa anêŋ auk mavi takatu ba bôk holaŋô yôv. Êŋ ma avômalô tem nêgê nena o ma Yisu Kilisi anêŋ anyô ku mavi. 7-8  *Miŋ onja kukuthiŋ abôyaŋ ba onaŋ lôk miŋ ondaŋô avôdôŋnena iniŋ auk thôŋôthôŋ ami. Ôpatu ba hadum ku lomaloma ek nêm lôklokwaŋ êndêŋ liŋkupik tem êmô mavi dokte. Ma doŋtom ôpatu ba hadum ku hasopa Wapômbêŋ, yani tem êmô mavi anôŋ. Wapômbêŋ habutiŋ abô ek nêm avômalô sa êmô pik êntêk. Ba ema ma tem nêm i sa aêŋ iyom. Aêŋ ba nundum Wapômbêŋ anêŋ ku ek nosopa yani.
Êntêk ma abô lôklokwaŋ anôŋ ba avômalô sapêŋ nênêmimbiŋ. 10  *Alalô lêk aêv maleŋiŋ hadêŋ Wapômbêŋ. Yani ma Wapômbêŋ atu ba hamô lôkmala ba hêv avômalô sapêŋ bulubiŋ. Ba intu yêlô adum ku lôk vovanik ek nanêm avômalô sapêŋ sa ek ôpatu ba hêvhaviŋ ma tem enja bulubiŋ êŋ.
11 Timoti yahanaŋ hadêŋ o nena ôndôŋ avômalô esak nôm takêntêk lôk osoŋ i lokwaŋ ek nesopa. 12  *O ma anyô muk. Ba onaŋ abô mavi iyom lôk undum thêthôŋ ma lemimbiŋ avômalô lôk ônêmimbiŋ Wapômbêŋ ma ômô mabuŋ ek avômalô nêgê o ba nesopa vemgwam. Êŋ ma avômalô miŋ hatôm nêpôlik esak o ami. 13 Osam Wapômbêŋ anêŋ abô êndêŋ avômalô wak nômbêŋ intu sapêŋ lôk onaŋ anêŋ abô bêŋ lôk nêm auk êndêŋ thêlô endeba êtôm wakma atu ba yahayô. 14  *Plopet enaŋ abô hathak wapôm takatu ba Wapômbêŋ hêv ma avaka etak baheŋiŋ hayô hêk o ma miŋ ômbi wapôm êŋ thô ami.
15 Osopa abô êntêk katô oyaŋ ba nêm anêm auk lôkthô ek undum ku êntêk ek avômalô lôkthô nêgê nena anêm hôêvhaviŋ halumbak. 16 Oyabiŋ nôm takatu ba hudum lôk auk takatu ba hôêv hadêŋ avômalô katô. Ma osopa Wapômbêŋ lôk onaŋ anêŋ abô wak nômbêŋ intu sapêŋ. Êŋ ma tem odanêm o bulubiŋ lôk avômalô takatu ba elaŋô anêm abô.
* 4:3 Stt 9:3; Lom 14:6; 1Ko 10:30-31 * 4:7-8 1Ti 1:4 * 4:10 1Ti 2:3-4 * 4:12 Tit 2:15 * 4:14 2Ti 1:6