5
Noyabiŋ ŋê êvhaviŋ mavi
Onaŋ abô yaô êndêŋ anyô bêŋ atu ba hadum kambom inaŋ honaŋ hadêŋ lemambô. Ma miŋ osaŋ yani ami. Undum mavi êndêŋ ŋê muk inaŋ hudum hadêŋ mamuyaŋ molok. Ma avi bêŋbêŋ ma undum aêŋ iyom êtôm hudum hadêŋ lemtambô. Ma onja auk mabuŋ esak avi muk inaŋ hudum hadêŋ livômi.
Opalê eyabiŋ avi tôp
Avi tôp takatu ba iniŋ avômalô mi ma oyabiŋ thêlô mavi. Ma doŋtom avi tôp te anêŋ nali lôk limi êmô, êŋ ma iniŋ ku môŋ anôŋ ma nindum thêthôŋ ek neyabiŋ yani êtôm lami lôk limi bôk idum hadêŋ i ek nêwê mavi taksêbôk viyaiŋ. Êŋ ma tem indum Wapômbêŋ lamavi. Ba intu nundum aêŋ ma miŋ nonaŋ esak abô iyom ami. Avi tôp takatu ba iniŋ thalaleŋ mi ethak êv maleŋiŋ hadêŋ Wapômbêŋ bôlôvôŋ ba wak ma enaŋ hik yani liŋ ek nêm thêlô sa. Ma avi tôp takatu ba êbôlêm nôm pik mavimavi lôk idum sek mayaliv, êŋ ma iniŋ leŋviŋkupik ma lôkmala ma doŋtom iniŋ dahô bôk hama yôv. Ma ôndôŋ avômalô esak auk takêŋ ek anyô te miŋ hatôm enaŋ nena thêlô ma avômalô kambom ami. Ôpatu ba miŋ hayabiŋ anêŋ ôdôŋ katô ami êŋ ma anyô kambom. Ma ôpatu ba miŋ hayabiŋ anêŋ thalaleŋ katô ami, êŋ ma hatôm havôliŋ dôm ek anêŋ hêvhaviŋ. Yani ma kambom anôŋ ek ŋê daluk.
9-10 Avi tôp takatu ba iniŋ sondabêŋ bôk hatôm 60 ba havôhi ma sêbôk ma êk haviŋ vêŋi iyom ba eyabiŋ iniŋ avômena lôk ewa avômalô loŋ buyaŋ thô ba ithik avômalô matheŋ veŋiŋ lôk êv avômalô ewa malaiŋ sa lôk idum ku mavi lomaloma wak nômbêŋ intu sapêŋ, êŋ ma oto iniŋ athêŋ êndôk kapya.
11 Ma miŋ oto avi tôp muk iniŋ athêŋ êndôk kapya êntêk ami. Thêlôniŋ thethaŋak tem imbitak bêŋ ba leŋiŋimbiŋ neja anyô 12 ma tem nêmbôliŋ dômiŋ êndêŋ Kilisi ba nepole abô takatu ba bôk ekak yôv. Êŋ ma tem nindum abô. 13  *Ba avi tôp muk takêŋ ida ethak êmô oyaŋ ba elom eveŋ lomalak. Nôm êŋ ma kambom. Lôk enaŋ abô kambom hathak avômalô lôk êv veŋiŋbôlêk yakyak hathak avômalô lôk enaŋ avômalô iniŋ abô loŋ kapô bêŋ. Êŋ ma kambom anôŋ. 14-15 Doho bôk êvôliŋ dômiŋ hadêŋ Yisu ba esopa Sadaŋ. Aêŋ ba yahanaŋ hadêŋ avi tôp muk ek neja anyô ba nembathu avômena ba neyabiŋ unyak ek ŋê takatu ba êpôlik hathak alalô tem miŋ nenaŋ abô kambom esak alalô ami ma mi.
16 Aêŋ ba ôdôŋ la iniŋ avi tôp te hamô, ma iniŋ avi nênêm yani sa ek miŋ nênêm malaiŋ êndêŋ avômalô êvhaviŋ vi ami. Ma avi tôp takatu ba iniŋ avômalô mi ma avômalô êvhaviŋ nênêm i sa.
Ŋê bêŋbêŋ iniŋ abô
17-18  *Wapômbêŋ anêŋ abô hanaŋ nena,
“Bokmaŋkao atu ba hêv môlô sa ma miŋ numiŋ yani loŋ siŋ ek enjaŋ nôm ami.” Lo 25:4
Ma abô yaŋ haviŋ nena, “Anyô ku enja anêŋ vuli.” Ba intu nônêm vuli mavi êndêŋ avaka takatu ba eyabiŋ avômalô êvhaviŋ mavi. Ma avaka takatu ba enaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô lôk êv auk mavi, ma nônêm iniŋ vuli êmôŋ.
19-21  *Timoti, Wapômbêŋ lo Yisu Kilisi lôk aŋela matheŋ lêk êyê o. Aêŋ ba yahanaŋ abô lôklokwaŋ hadêŋ o nena anyô te iyom hanaŋ avaka te anêŋ kambom ma miŋ ondaŋô ami. Ju mena lô la enaŋ ma ondaŋô nena abô êŋ avanôŋ mena abôyaŋ. Ma onaŋ ôpêŋ anêŋ kambom bêŋ êndêŋ avômalô ek lôkthô atu ba elaŋô ma nêkô. Undum aêŋ êndêŋ avaka takatu ba idum kambom. Ma anêm anyô môlô te hatôm anyô bêŋ ba hadum kambom ma osopa abô êŋ iyom.
22 Ma miŋ ômbi bahem êyômô anyô te ketheŋ ek imbitak ŋê êvhaviŋ iniŋ anyô bêŋ ami. Nôŋgô am. Yakô anêŋ malaiŋ imbitak ba nêm malaiŋ êndêŋ o. Ba dô. Ma ômô mabuŋ.
23 Timoti, o ma anyô lemhaviŋ unum ŋaŋ iyom. Ma doŋtom lemvovaŋ ba hôpôm lijiŋ bêŋ anôŋ. Ba intu unum waiŋ dokte imbiŋ.
24 Anyô doho idum kambom ba iniŋ kambom hik i thô hamôŋ ba avômalô êyê nena tem neja vovaŋ êndêŋ waklavôŋ idum abô. Ma doho idum kambom ba iniŋ kambom hamiŋ kapô ba avômalô êthôŋ aleba waklavôŋ idum abô hayô ma iniŋ kambom takêŋ tem injik i thô. 25 Kobom mavi ma aêŋ iyom. Kobom mavi vi hamiŋ yaiŋ ma vi hêk loŋ kapô. Ma doŋtom waklavôŋ idum abô ma kobom mavi takêŋ tem miŋ imbuŋi ami.
* 5:13 2Te 3:11 * 5:17-18 Mat 10:10; Luk 10:7; 1Ko 9:9 * 5:19-21 2Ko 13:1; Ep 5:11