TITO PAPI AARA AKUPTUKMAU
1
Chicham akupkamu
1-2 Wika Pablowaitjai, Yuusa umirin asan, yaunchuk nagkamas shuaran Yuus etegkamua nusha ima winig enentaimtikrata, tura nitasha chicham nekasa nu nekamtikkum pujut tuke atina nusha nekamtikawarta tusa Jesucristo akupkamuitjai. Yuus waitrichua nu, nugka najantsuk, nu pujutnaka anajmatramawaitji. Yamai ni turatnuri tsawan jeamtai, Yuus ina uwemtikramna nu wina chichartak: Wii taja nu metek umikta, turakum chicharkartukta tusa turutin asa, shuar ainancha nina chichamen nekamtikamiayi. Wina uchir Tito, amesha wijai metek Jesucristowa nu ima nigki shir enentaimtau asaakmin: Ina apari Yuus, ina apuri Jesucristo ina uwemtikramna nujai amincha yainmakti, turutmak shir aneasa agkan pujutan amasti tusan junaka aatjame.
Cristonam surumankau apuri aina uruk pujumainaita tusa timau
Wii ajuntai Cretanam ikukmiajam nunaka, ameka ashi umistatkun amasmaj nu umikta, turakum Jesucristonam surumankau iruunaina nuna apuri ainasha, ashi yaakat ainanmasha anairata tusan timiajam nuka metek umikta. Cristonam surumankau aina apurigka nuna tumamai tusarsha, tichamnau jas pujumainaiti. Tura nuwan chikichkinak nuatkau amainaiti, uchiri ainasha Cristonam surumankau amainaiti, tura pegkerchau takasarmayi, tura chichamnasha umichu ainawai tusarsha aujmatchatai amainaiti. Jesucristonam surumankau ainan apuri atii tusa anaikamua nuka, Yuusnau ainan yaigti tusa timau asa tunaunka takatsuk pujumainaiti. Ememachu, shir enentaimkau, nampechu, maaniktasa wakerichu, tsanuma ekek surichu amainaiti. Tumau asa irar ainancha shir anentas ni jeen ju, pegker aina nunak takastasa wakerin, emtika enentaimar takau, shuar pegker, tunaun takachu, shir kuitammama puju amainaiti. Ii chicham nekasa nu jintiamun unuimaru asa, chikich aina chicham nekasa nuna nekaschauwa nunin amajainakaisha, nekas pegkera nuna shir jintinmainaiti.
Cretanmaya shuar aina pachisa timau
10 Judío aina Criston nemarin ainan apurin umirtan nakitin ainasha irunui. Tumau asar chikich shuar ainan chicham nekaschaun ujainak: Uwemrattsa wakerakrumka kata mushuke tsupiktarma tusar tsanuinasha ainawai. 11 Nu shuar aina itatmamtikata. Nitaka kuitan akirkarti, tusar chicham jintimainchaun shuar ainancha jintintainak, chiki chikichik jeanam shuar matsatainan enentai pachimrur ikuinawai.
12 Chikichik shuar chichaman etserin yacha Cretanmaya ni patain aujmatuk: “Cretanmaya shuar ainaka tuke waitrin ainawai, uun yawajai metek, ayatik yu matsamin, náki ainawai” tusa tinaiti. 13 Nunaka nekas tinaiti. Tuma asamtai nitasha nu tutanka inaiyainak Jesucristonak enentaimtusarti tusam senchi chicharkarta. 14 Tura judío aina nitak aujmattsar jiikin aina nunak anturkarai, tura chikich shuar chicham nekasa nuna nekaawaru ainayat, inaisarua nuna chichamen umirkarai tusan tajame.
15 Shuar enentaimtairi pegkeraitkaigka, ashi ni takamurisha pegker amainaiti. Antsu shuar Jesucristo enentaimtichu asa, enentaimtairisha pegkerchauwaitkaigka, nita takamurisha ashi pegkerchau amainaiti. Tuma asamtai nitaka pegkeran, tura pegkerchauncha nekainatsui. 16 Nu shuar chichainak: Wika Yuusnaka nekajai tuinawai, turasha nita takamurin Yuus nekachmauriya nuka paan wainnawai. Nitaka kajerkartin asar, Yuusnasha umirtan nakitin ainawai. Tumau asar pegker takat aina nunaka nekachu ainawai.