2
Chicham umiktin pachisa jintinkartamu
Ame chichaakmesha chicham pegker unuimarmauwa nuke tuke chichamainaitme. Uun ainaka pegkerchaun takasaij tusa kuitammama pujumain ainawai, emtika enentaimar takau amainaiti, tura araantusa iitai amainaiti. Tura Jesucristowa nunak shir enentaimtin, tura anegkratin, tura waitaksha shir umamkes enentaimin amainaiti. Tura nuwa uun ainasha tumasag Yuusan umirin aina uruk pujumainaita tumasag pegker pujumain ainawai. Chikich shuaran pujutin pachis pegkerchaun chicharchau, nampechu, tura pegker pujuinak nuwa uchich ainancha chicharmain ainawai. Nuwa uchiich yama aishrina ainancha, aishrijai shir anenaitan, tura uchiri kuitamtan, tura emtika shir enentaimar takau, pegker puju, jeencha shir kuitamin, wait anenkartutan, aishri umirtan jintinmain ainawai. Chikich shuar ainasha Yuusa chichamea nuna pachisar pegkerchau chichariarai, tusar tu pujumain ainawai.
Natsa ainasha tunau takastasa enentaimat aina nuna inaisarti tusam chicharkarta. Amina pujutrumin iisar nitasha pegker pujutan unuimararti, ameka pegker pujusta. Tura jintinkartakmesha Yuus wakeramuna jintiaja tu enentaimta. Ame tu jintiakminka chikich ainasha metekeapi jintiawa turamiartatui. Ameka chicham makurmamainchauwa nuke chichamainaitme. Tumakminka chikich shuar aina ina pachitmasar pegkerchau chichartamainasha, natsaamainak awenagka turammainchau ainawai.
Inatai ainasha nita takarmaunka shir umirkarti, tura aimin arai, ayatik shir enentaimin arti tusam jintintaata. 10 Tura kasamchau arti, kasamtsuk ashi nita wainmaunka ayatik araantus iin arti. Nuna tumainakai nita pujutin waitainak, chikich shuar ainasha Yuus ina uwemtikramna nu pachisa chichainaj nunasha pegkerapita tusar nekaawarti.
Yuus ni anegkratku sukartamu iwainkartukmau
11 Yuus wait anenkartamurinka ina iwainturmakuitji, tura shuar ainan ashi uwemtikattsa wakerawai. 12 Yuus wait anentramak: Tunau aina nuka, nugkaya enentaimtutai aina nujai ashi inaisatarma. Tumakrum ju nugka juisha pegker pujakrum, Yuusa nuke ememattarma tusa jintintramji. 13 Ina apuri Jesucristo tatin asamtai, ika shir aneasar nakainaji. Nigka ina Yuusri, ina uwemtikramin asamtai, ninii nekaspapita tuinatika nina pegkerisha wainkatin ainaji. 14 Tura nigka mantamna, ina tunauri ainancha ashi tsagkurtamar, uwemtikramar ninu amajtamas, ni wakeramua nunak pegkeran takamtikramsattsa mantuawarti tusasha inii surumankauwaiti.
15 Ame jintinkartumainaitam nuka juwaiti: Shuar Cristo nemartan inaiyainasha yaigkam wakerumtikkum, chikich shuar tunaun takainakaisha, araantutsuk senchi chicharkata. Chikichik shuarkesha pegkerchau chichartukarai tusam pegker pujusta.