10
A Jesús in tacuyal jaye ox inic c’al lajuj i inic ti abathuale
Taley an Ajatic in tacuyal jaye ox inic c’al lajuj i inic abal quin aba’ tsab tin eb quin oc’chith tsa’biy tim patal am bichouchic ani an cuenchalabchic jun ti jaja’ ne’ets talbel. In ucha’chic:
―Lej chubax jant’ini’ max hua’ats yan i huay’ ca c’ojohuat, antsana’ hua’ats yan i inicchic axi ts’ejcathits abal tiquim bela’ nana’. Ani jant’ini’ tam hua’ats lej hue’ an c’ojolchic, antsana’ hua’ats lej hue’ jita’ tiquin olnanchi u bij c’al an inicchic. Jant’ini’ an thabal huay’ in abal jita’ ti c’ojol, antsana’ ca conchi a Dios abal quin abayechic jita’ tiquin olnanchi u bij. Ani xo’ tata’chic ne’ets quit c’ale tiquin olnanchi u bij, ani ne’ets ca tamu i inicchic ax u othnax ejtil i pathum ax u othnax c’al an corderochic. Quit c’alechic naptal. Yab ca ne’tha’ i morral, ni i tumin, ni i pajab. Cum lej exbath u t’ojlabil ma yab quit lej ohuey tit tsapnethom ti bel. An ata axi ca tsa’biy ca tsapnetha’ axi taja’chic ani ca ucha’ abal a le’ abal ca coythanchat in ichich c’al im bij a Dios. Jaja’chic ne’ets ti tabatnanchi a cahuintal max pel i alhua’ q’uimath, ani max i tocat ne’ets ti hualbanchi. Quit jilc’onchic al juncats i ata, ani tats ta ca c’apu ani ca uts’a’ jahuaquitsq’ui quit pithan. Cum tata’chic pel tu t’ojnalil, in tomnal quit pijchin. Jun ti quit alhua’ bats’uhuat al jun i bichou ca c’apu jant’ots quit pithan. Ca jeltha’ an ya’ulchic taja’ ani ca olchichic abal hue’its ta tal a Dios quin t’aja’ ti lej Ts’ale teje’ tsabal. 10 Max quit ulits ti al i bichou ani yab quit alhua’ bats’uhuat ani yab quit ats’anchat a olnomtal, tam expith quit tixc’an. Tocat ca ucha’ an inicchic axi taja’: 11 Ne’ets qui tininiy am pojoth ax i tha’u ti acan ta bichohuil. Antsana’ ta ca tso’obna’chic abal a pojcanchamalits in cahuintal a Dios. Ca lej tso’obna’ abal hue’its ta tal a Dios quin t’aja’ ti lej Ts’ale teje’ tsabal. Antsana’ ca ucha’chic. 12 Nan tu uchalchic abal nixe’ xi inicchic ne’ets ca c’athpich yajchiquiyat tam quim baju an q’uicha ca ts’ejca c’al a Dios. Ma an Sodomajibchic axi ti biyal yab ne’ets ca c’athpich yajchiquiyat jant’ini’ jaja’chic axi yab ti bats’uhualchic.
Am bichouchic axi jec’om c’al a Cristo
(Mt. 11.20–24)
13 Ts’ejhuantal axi c’uajatchic ti bichou Corazín ani axi ti bichou Betsaida cum ne’ets ca yajchiquiyat. Max ti biyal u t’ajamalac ti bichou Tiro ani ti bichou Sidón an labith t’ajbilabchic axi xo’ nan u t’ajamal ti Corazín ani ti Betsaida, jaja’chic jic’tsonenecac c’al in hualab ani huenc’onenecac c’al a Dios. In ca’iyamalaquits i toltom axi ts’ejcath c’al i thapup ani in majuyamalaquits tim ba’ c’al i joltay’ ti tsu’bixtalab abal jic’tsonenequits c’al in hualab ani huenc’onenequits c’al a Dios. 14 Ti al an q’uicha tam ca ts’ejcachic c’al a Dios ne’ets ca c’athpich yajchiquiyatchic axi xo’ u c’uajil ti Corazín ani ti Betsaida, ani axi ti biyal c’uajiy ti bichou Tiro ani ti bichou Sidón yab antsana’ ne’ets ca c’athpich yajchiquiyat. 15 Ani axi xo’ c’uajatchic ti Capernaum yab ne’ets ca otsits ti eb, tocat ne’ets ca jolohuat ti al an tamtsemla.
16 Jitats quin ats’anchi in cahuintal u abathualejil, nana’ tin mac’uchith ats’alne. Jitats quim pojca’ u abathualejil, nana’ tin mac’uchith pojcalne. Ani jitats tiquim pojca’ nana’, in mac’uchith pojcal jaye a Dios ax tin aba’ teje’ tsabal.
U huichel c’al a Jesús axi ox inic c’al lajuj i abathuale
17 Huichits axi ox inic c’al lajuj an abathualechic lej culbel, in ucha’ an Ajatic:
―Ajatic, ma i canchamal i at’ax teneclab c’al a bij.
18 Uchanchic c’al a Jesús:
―Lej chubax jahua’ a ulal, cum u tsu’u ti eb ejtil max jolohuat eleb an oc’ox teneclab jun athic ejtil in athic an ley. 19 Nan tu pithamalits i tsaplabchic abal max ca q’uets’a’ i tsan ani i thiniy yab quit othna ta anam t’u’ul. Nan tu pithamalits i tsaplabchic abal ca tala’ ata’ an teneclab. 20 Yab quit culbechic expith cum a ejtohual ca canchi i at’ax teneclab, quit lej c’athpich culbe cum thuchathits a bij ti al an u tihua’ ti eb jun ti a Dios in thuchal im bij in tsacamilchic.
Culbel a Jesús
(Mt. 11.25–27; 13.16–17)
21 Lej jum putat culbethanchab in ichich a Jesús c’al an Espíritu Santo, ani ol. In ulu:
―Nan tu puhuethanchal a bij, Tata ti eb, cum it thabal c’al an eb ani c’al an tsabal. A tsinc’onchamal a tsalap an inicchic ax in tsalpayal tim ba’ abal pel i c’athpich tsalpath ani huit’om, ani a tejhua’methanchamal axi tsa’at in ichich ejtil i tsacam. Ojni’ Tata ti eb, antsana’ ta t’ajamal cum pel a culbetal.
22 Tam a Jesús in ucha’ in exobalilchic: U Tata ti eb tin jilchamal tu c’ubac patal jahua’ hua’ats ti eb ani ti tsabal. Nana’its pel tin Tsacamil a Dios ani ni jita’ yab in ejtohual tiquin lej exla’ nana’ jant’ini’ u Tata ti eb expith tin lej exlalits. Ani ni jita’ yab in ejtohual quin lej exla’ u Tata ti eb jant’ini’ nana’ expith u lej exlalits. Expith jitats nan cu le’na’ cu tejhua’methanchi in ey u Tata ti eb, jats ne’ets ti lej exlom c’al jaja’.
23 Tam a Jesús in lej met’al in exobalilchic ani in uchaye jaja’chic expith:
―Tata’chic it lej lablinchithits cum nan tu t’ajchamal i labith t’ajbilab ta lej tsu’ux hual. 24 Nan tu uchalchic abal ti jayq’ui’ lej yan i caulome c’al a Dios ani yan i ts’ale in lej le’ac max quin tsu’uchic jaye an labith t’ajbilab axi xo’ u t’ajal, ani yab in tsu’umalchic. In lej le’ac max quin ats’a’chic jaye an cau jahua’ tata’chic xo’ a ats’amalits, ani yab in ats’amalchic.
An alhua’ inic Samariajib
25 C’ale jun axi exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés quin tacchiquiy a Jesús. In conoy:
―¿Exobchix, jant’o u yejenchal cu t’aja’ abal quin it ejatliyat abal ets’ey?
26 A Jesús in toc’tsiy:
―¿Jant’o tam uchbixtalab hua’ats thuchath ti al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés? ¿Jant’ini’ ti utha’ xe’ ta ejtiyal?
27 Toc’tsin jaja’:
―Cu lej jum putat c’anitha’cua’ u Pay’lom Diosil c’al patal u ichich, ani c’al patal u ejattal, ani c’al patal u tsap, ani c’al patal u tsalap. Jaye cu c’anitha’ u at inic jant’ini’ tu c’anithal tu ba’cua’.
28 Tam toc’tsin a Jesús:
―Lej chubax jahua’ a toc’tsiyamal. Max ca putu c’al jahua’ a ulumal ne’ets quit it ejatliyat abal ets’ey.
29 Cum nixe’ xi exobchix in le’ quin t’aja’ abal yab ca tithebetha max yab im putumal c’al nixe’ xi uchbixtalab, jaxtam in conoyale a Jesús:
―¿Jita’ pel u at inic cu c’anitha’?
30 Tam a Jesús in toc’tsiy:
―Jun i inic tal ti Jerusalén ne’ets ti Jericó. Ani ti bel tats tin tamu i cue’chic, ma tixc’anchatits in toltomil. Lej huat’ath ti cuathan, ma jat’hua’ tsemenequits ti jilan. 31 Taley tal jun i pale’ in tsu’u mo’ol, tocat in toniy ani yab huat’ey utat. 32 Talbel tal jaye junaque i inic axi pel i levita ax u tolmix ti al an tiyopan, ani jaja’ jayetseq’ui yab in t’ajchi i alhua’talab. 33 Taley tal jaye al nixe’ xi bel jun i Samariajib, ani jaja’ ojni’ in tsu’u ani in yajnanchi an ts’ejhuantal ti mo’ol. 34 Utey ani in ilaliy c’al i aceite ani c’al i vino, ani in huic’chi c’al i toltom jun ti lej c’oloth. Ani im pumba’ tim pun ani in ne’tha’ ma jun ti ca coyots. Tats ti beletnanchat. 35 Aytalab q’uicha ne’ets ca c’ale an Samariajib. In caltha’ tsab i tumin denario ani im pitha’ an thabal ata. In ucha’: Tiquim beletnanchi nixe’ xi inic, ani tam quin huichiy nana’ ne’ets tu huichbanchiye max ca pacuye más a tuminal. 36 ¿Nixe’ xi ox i inic jahua’ a tsalpayal axi lej c’anithom c’al an c’uathnel inic?
37 Toc’tsin nixe’ xi exobchix:
―Pel c’al ax ti yajnanchat ani t’ajchin an alhua’talab.
Tam uchan c’al a Jesús:
―Quit c’alets ani ca tala’ c’anitha’chic a at inic tata’ jaye.
Tsa’bix a Jesús c’al a Marta ani c’al a María tin q’uima’
38 Taley c’ale a Jesús ti jun i bichou, ulits ani bats’uhuat tin q’uima’ jun i uxum im bij Marta. 39 C’uajat taja’ jaye a María an uxum ebchalab c’al a Marta. Ani a María jats u buxcanal utat tin acan a Jesús abal quin ats’anchi an cau jahua’ quin olna’. 40 A Marta iba, tocat u lej t’ojlinal c’al yan i t’ojlab. Taley utey a Marta in ucha’ a Jesús:
―¿Ajatic, yab a t’ajal ti cuenta abal u ebchal tin jilchamal cu tala’ t’aja’ an t’ojlab cuetem? Ca ucha’ tiquin tolminchi.
41 A Jesús in toc’tsiy:
―Marta Marta, tata’ ojni’ tocat it lej tsalpax ani it t’e’pith c’al yan i tsalap. 42 Expith hua’ats juncats i tsalap axi lej huinat alhua’. Jats tiquin ats’anchi u cahuintal. Jats xe’ ax in tacuyamal a María, ani jahua’ im penamalits tin ichich yab jita’ ta ca tixc’anchat.