9
A Jesús in abal axi lajuj tsab in exobalilchic ti olnom
(Mt. 10.5–15; Mr. 6.7–13)
A Jesús in tamcuy axi lajuj tsab in exobalilchic, ani im pitha’chic i eyaltalab abal ti canchix c’al i at’ax teneclab ani ti jelthom c’al an ya’ulchic. Ne’ets quin aba’chic quin olnanchi an inicchic an alhua’ cau jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale, ani jaye quin jeltha’ an ya’ulchic. In ucha’chic:
―Quit c’alechic naptal. Yab ca ne’tha’ i cuayablab, ni i morral, ni i pan, ni i tumin. Ca ne’tha’ expith i toltom ax a ca’quimits. Al an ata jun ti quit bats’uhuat, tats quit junini’ c’uajiy ma tam ti ne’etsits quit cale al nixe’ xi bichou. Max jun i bichou yab ti bats’uhual, tam quit tixc’an taja’. Am pojoth jahuats ca tha’u ta acan al nixe’ xi bichou, ca tininiy tam ne’ets quit tixc’an. Antsana’ ta ca t’aja’chic abal quin alhua’ tso’obna’ an inicchic taja’ abal yab alhua’ in t’ajamal cum im pojcanchamal in cahuintal a Dios.
Tam ta c’ale in exobalilchic a Jesús, xe’ets tsa’bibil tim patal am bichouchic in olnal an alhua’ cau ani in jelthal an ya’ulchic.
Tsemtha a Juan pujax
(Mt. 14.1–12; Mr. 6.14–29)
Aba ani’ olchinenec a Herodes in labith t’ajbilchic a Jesús, yab in tequeth exla’ jita’ jaja’. Cum talchic i inic in ulal abal a Jesús pel a Juan pujax axi tsemenecac ani xo’ ejthachits. Q’ue’atchic in ulu abal pel a Elías axi caulome c’al a Dios ti jayq’ui’ ani xo’ huichits. Q’ue’atchic in ulu abal a Jesús pel q’ue’at i biyal caulome c’al a Dios axi xo’ ejthachits. Tam in ulu a Herodes:
―Nana’its ax u aba’ an cau ca muts’inchat in oc’ a Juan. ¿Ani jita’ hualam axe’ xi inic ax in olchinal in t’ajbil?
Ani a Herodes in lej lubal quin tsu’u a Jesús abal quin tequeth exla’.
Im pijchal a Jesús bo’ mil i inicchic
(Mt. 14.13–21; Mr. 6.30–44; Jn. 6.1–14)
10 Jun a q’uicha huichits an abathualechic ani in t’ilchi a Jesús jahua’ in t’ajamalchic. Tam a Jesús in ne’tha’chic al jun i c’uajattalab pil utat ti bichou Betsaida. 11 Cum in tso’obna’its am bichou abal tihua’ ne’ets a Jesús, c’alechic yan ca ts’at’ey c’al jaja’. A Jesús im bats’uchic ani in olnanchal jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale. Jaye in jelthal i ya’ulchic.
12 Taley otscanits a q’uicha, ani uteychic axi lajuj tsab an abathuale quin ucha’ a Jesús:
―Ca ucha’ an mulcunel ca c’ale ti al i bichouchic ani ti al i q’uimathlomchic axi utat abal quin aliy ju’ta ca coyots ani ju’ta ca c’aputs. Teje’ yab hua’ats jant’o quin c’apuchic.
13 Tam a Jesús in ucha’chic:
―Tata’chic ca pijchi an mulcunel.
Toc’tsin jaja’chic:
―Expith teje’ i cua’al bo’ i pan ani tsab i to’ol. Expith max cu c’ale qui ts’ay’chi jant’o quin c’apu patal axe’ xi pulic mulcunel.
14 Ajith expith an inic pel i bo’ mil. Tam a Jesús in ucha’ in exobalilchic:
―Ca ucha’ an mulcunel ca buxcan ti cuenel ti cuenelchic tsab inic c’al lajuj.
15 Ani antsana’ ti buxcan tim patalchic. 16 Tam a Jesús im bats’u axi bo’ i pan ani axi tsab i to’ol. Tam in met’al ti eb ani im pitha’ i c’ac’namal yan c’al a Dios. Taley in mu’u ani im pitha’ in exobalilchic quin huat’banchi an mulcunel. 17 Ani patal an mulcunel c’aputs ani ajhuejits. Taley in exobalilchic a Jesús in thaya’ an jilc’omach ma lajuj tsab i t’ocnal t’uchichithits.
A Pedro in olnal abal a Jesús ja’its a Cristo
(Mt. 16.13–20; Mr. 8.27–29)
18 Jun a q’uicha exom ti ol a Jesús, ani hue’ utat ti c’uajat in exobalilchic. Tam ti talits ti ol in conoyalchic:
―¿Jant’ini’ hualam tin olnal an inicchic c’al u ey nana’?
19 Toc’tsin jaja’chic:
―Talchic in ulal abal tata’ pel it Juan pujax. Talchic in ulal abal pel it Elías, ani hua’ats talchic in ulal abal pel it biyal caulome c’al a Dios axi xo’ ejthame.
20 Tam a Jesús in conoyalechic:
―¿Ani tata’chic jant’ini’ tin exlanchal u ey?
Tam toc’tsin a Pedro:
―Tata’its ojni’ pel it Cristo ax it bijithits ne’ets quit aban c’al a Dios quit chich.
In olnal a Jesús abal ne’ets ca tsemtha
(Mt. 16.20–28; Mr. 8.30—9.1)
21 Tam a Jesús in lej uluth ucha’ in exobalilchic yab quin olchi jita’ max jaja’its pel a Cristo. 22 Jaye in uchayechic:
―Nana’ tin Juntal patal an inicchic im bijchithits quin lej yajchiquiyat ani quim pojca c’al an yejtselabchic Israel ani c’al an oc’lec pale’chic ani c’al axi exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. Ne’ets quin tsemtha ani oxchilab q’uicha ne’ets quin ejtha.
23 Ani in uchaye patal axi muthat taja’chic:
―Quin t’ajat jilcachiquiy in cuete’ culbetal jitats in le’ ca ts’at’ey c’al nana’. Aba ani’ max ca yajchiquiyat c’al an inicchic ani ma ca le’na ca tsemtha, bel chuthel chuthel tiquin ts’at’enchi. 24 Jitats in le’ expith quin t’aja’ in cuete’ culbetal, jats ne’ets ca q’uibey. Jitats quim bina’ tim ba’ c’al tu ebal nana’, jats ne’ets ca jec’ontha. 25 Ni jant’o ti exbath max an inic quin tala’ c’alna’ jahua’ teje’ tsabal ani quin q’uiba’its in ejattal. 26 Jitats tiquin tithenanchi u bij ani u cahuintal c’al an inicchic, nana’ ne’ets cu tithena’ nixe’ xi inic tam nan quin huichiy cu t’aja’ tin lej Ts’ale. Nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quim puhuethanchat u bij c’al u Tata ti eb tam quin huichiy junax c’al an t’ocat ángelchic. 27 Lej chubax nan tu uchalchic abal hua’ats axi tata’chic yab ne’ets quit thubat tsemets, biyat ma tiquin tsu’u in c’uajatits tin lej Ts’ale.
A Jesús in tejhua’methal tim ba’ hue’ jalc’uthits in tejhua’ inictal
(Mt. 17.1–8; Mr. 9.2–8)
28 Ma huaxic a q’uicha tam tin ulumalits a Jesús nixe’ xi cau, tam ti c’athiy al i oc’ bolchal ca olon. In ne’tha’ a Pedro ani a Jacobo ani a Juan. 29 Taja’ tam ti exom ti ol a Jesús, tsu’tab hue’ jalc’uthits lej ts’umimil in hual. In toltomil lej thacninil ani lej maq’uiq’uil. 30 Tameq’ui tu tejhua’mel a Moisés ani a Elías ti t’ilom c’al a Jesús. 31 In t’iloxnalchic jant’ini’ ne’ets ca yajchiquiyat ani ca tsemtha a Jesús ti Jerusalén cum antsana’ ti bijchithits. Taja’ lej tajajal c’al in ts’alat tajax a Dios. 32 Aba ani’ lej ts’ebat a Pedro ani a Jacobo ani a Juan, tam tin lej lamc’a’its in hual in tsu’u lej ts’umimil a Jesús ani axi tsab i inic c’al jaja’. 33 Ani tam tu tixc’analits taja’ a Moisés ani a Elías, tamna’ a Pedro in ucha’ a Jesús:
―Exobchix, tequeth alhua’ abal xo’ teje’ u junat c’uajatchic huahua’. Qui ts’ejca’ ox i pathel ata, jun abal tata’, ani jun abal a Moisés, ani jun abal Elías.
Antsana’ tin ulu a Pedro, cum jun jic’tohual yab in tso’bim jant’o quin más ulu.
34 Tam ti cahue a Pedro, tam ti pa’iy jun i mule’ i tocou ti eb c’al ti paxq’uiq’uiyatchic. Ani lej jiq’uelchic tam tin tsu’tal antsana’. 35 Ani al nixe’ xi tocou in ats’a’chic u cau a Dios antse’:
―Axe’ ja’its pel u ichich hual Tsacamil. Jats jaja’ ca ats’anchichic in cahuintal.
36 Tam ti talits nixe’ xi cau, tam a Pedro ani a Jacobo ani a Juan in tsu’u expith jilc’on a Jesús. Xant’ojits a Moisés ani a Elías. Ani jaja’chic yab in olchal jita’ jahua’ antsana’ in tsu’umal.
A Jesús in canchal i at’ax teneclab jun i cuitol
(Mt. 17.14–21; Mr. 9.14–29)
37 Aytalab q’uicha pa’iy al am bolchal a Jesús junax c’al axi ox in exobalilchic, ani ba’ am bel u aychab c’al yantalam i inic. 38 Ani jun i inic taja’ in tsapic ucha’ a Jesús:
―Exobchix, tiquin t’ajchi jun i alhua’talab ca met’a’ u juncats cuitolil. 39 In cua’al i at’ax teneclab c’al tu ets’ey ts’ebtsinthab ani c’al tu lej thajanthab. Tam ta ca ts’ebtsinthabits, u bititil in ijil. 40 U lej ucha’ a exobalilchic tiquin canchinchi an at’ax teneclab, ani yab in ejtouchic.
41 Tam toc’tsin a Jesús:
―Tata’chic ojni’ it lej q’uibts’oth a tsalap ani yab tim belal. In ohuat c’uajinec c’al tata’chic tu c’aya’nal, ani yabaye tim belamal. Tiquin chanchi an cuitol teje’.
42 Tam tu chi’thabits yac’uan junil, ma ijca tsabal ani ts’ebtsinthab. Tam a Jesús in ucha’ ca tixc’anits an at’ax teneclab c’al an cuitol, ani im binanchi c’al in tata tam jelthachits. 43 Ani patalchic an inic taja’ in jic’pal abal antsana’ jelthame an cuitol c’al in lej tsap a Dios.
In olnal junil a Jesús abal ne’ets ca tsemtha
(Mt. 17.22–23; Mr. 9.30–32)
Jaye in exobalilchic a Jesús jic’pax c’al nixe’ xi labith t’ajbilab ax in t’ajamal a Jesús. Ani uchanchic c’al jaja’:
44 ―Ca lej otsits ta xutsun jahua’ ne’ets tu ucha’ ani yab ca uc’chiy. Nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quim bina tin c’ubac am pojcax inicchic.
45 Ani jaja’chic yab in ejtiy nixe’ xi cau cum yabaye bijithits quin ejtiy, ani in ts’ejnalchic quin más conomichiquiye a Jesús abal ca lejquinchat an cau.
Jita’ axi más huinat exbath in ey
(Mt. 18.1–5; Mr. 9.33–37)
46 Tam in exobalilchic a Jesús in ts’i’quiy ti t’ilom abal jita’ c’al jaja’chic axi más huinat exbath in ey. 47 Cum a Jesús in exlanchits in tsalapchic, in c’uajba’ tin tametchic jun i tsacam. 48 Tamna’ in ucha’ in exobalilchic:
―Max jitats quim bats’u jun i tsacam ejtil axe’ c’al nana’ u bij, tin mac’uchith bats’uhualne. Ani max jitats tiquim bats’u nana’, jaye in mac’uchith bats’uhual u Tata ti eb ax tin abamal quin chich teje’ tsabal. Jitats c’al tata’chic axi quin más tsa’ca’ tim ba’ jats axi más huinat exbath in ey.
Axi yab tomolnax
(Mr. 9.38–40)
49 Tam uchan a Jesús c’al a Juan:
―Exobchix, huahua’ i tsu’u jun i inic ti canchixnanchal a bij c’al i at’ax teneclab, ani i c’anchi cum yab ts’at’enec c’al huahua’.
50 Uchan c’al a Jesús:
―In tomnalac yab ca c’anchi, cum jitats yab u tomolnax c’al huahua’ jats axi junat in ichich c’al huahua’ i ichich.
A Jesús in c’uiyal a Jacobo ani a Juan
51 Tam u c’unelits in q’uijil a Jesús ca huichiy ti eb, ani in lej punu tin ichich abal ne’ets ca c’alets ti Jerusalén. 52 In aba’ i olchixchic ca oc’chith c’ale tihua’ ti jun i bichou cuentalith ti Samaria abal quin t’ojojonchi jun ta ca ulits taja’. 53 Ani an inicchic taja’ yab in le’ quim bats’u a Jesús, cum in tso’obits abal ne’ets ca c’ale ma tihua’ ti Jerusalén. 54 Cum an exobalchic a Jacobo ani a Juan in exla’its abal yab u le’nab a Jesús taja’, in conoyalchic:
―¿Ajatic, a le’ qui conchinchi c’al a Dios i c’amal abal ca ijcanchat nixe’ xi bichou ani ca t’ajat talabetha? Antsana’ ti lej jayq’ui’ an caulome Elías in conchinchi c’al a Dios i c’amalcua’.
55 Tam a Jesús tocat in met’al ani in c’uiyath ucha’chic:
―Tata’chic ma yab a tso’ob ju’ta ti che’nec a tsacunec tsalap. 56 Nana’ tin Juntal patal an inicchic in che’nec abal cu jec’ontha’ an inicchic, ani yab in che’nec cu talabetha’.
Taley c’ale a Jesús c’al in exobalilchic ti pil i bichou.
Jitats in le’ ca ts’at’ey c’al a Jesús
(Mt. 8.19–22)
57 Tam ti ne’ets ti belchic uchan a Jesús c’al jun i inic:
―Ajatic, nan ne’ets tu ts’at’enchi abal ju’tamaquits quit c’ale.
58 A Jesús in toc’tsiy:
―An oc’chic in cua’al an jol ju’ta ta ca c’uajiy ani an ts’itsinchic in cua’al in c’util ju’ta ta ca coyots, ani nana’ tin Juntal patal an inicchic ma yab u cua’al i ata ju’ta tu cu mo’ca’ u oc’.
59 Ani a Jesús in ucha’ junaque axi c’uajat jaye taja’:
―Tiquin ts’at’enchi.
Ani toc’tsin jaja’:
―Ajatic, tiquin aychi ma ca tsemets u tata ani cu joliyits, tam tiq’uele ne’ets tu ts’at’enchi.
60 A Jesús in toc’tsiy:
―Ca jila’ ca joliyat an tsemelomchic c’al axi yab ejat c’al nana’ u bij, ani tata’ ma xohue’ quit c’alets ca olna’ jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale.
61 Tam uchan a Jesús c’al q’ue’at i inic taja’:
―Ajatic, nan ne’ets tu ts’at’enchi, expith tiquin aychi ne’ets quin c’ale cu olchi ax tu q’uima’ abal ne’ets tu ts’at’enchi.
62 Ani uchan c’al a Jesús:
―Yab alhua’ max an xalum tsabal ca huenc’on quin met’a’ tin cux tam in aycom an yunta, ani yab alhua’ max an inic ax in jilchamalits a Dios quin t’aja’ ti Ts’ale tin ichich talbel quin met’a’ tin cux ani quin le’na’ junil im biyal xe’tsintal.