8
I uxumchic axi tolmix c’al a Jesús
Taley xe’tsitsil a Jesús ti yan i bichou ani ti yan i cuenchalabchic in olnal jant’ini’ tin t’ajal a Dios ti Ts’ale. Junax xe’ets c’al jaja’ axi lajuj tsab in abathualejil. Xe’ets c’al jaja’ jaye tsab ox i uxum axi canchinenec i at’ax teneclab ani axi jelthame c’al an yau’lats. Jun pel a María Magdalajib axi canchinenec buc i at’ax teneclab. Q’ue’at pel a Juana in tomquil a Chuza axi pel in tolmihual an ts’ale Herodes. Q’ue’at pel a Susana. Xe’ets jaye hue’ yan i uxum ax in tolminchal a Jesús c’al jahua’ in cua’al.
An jalpith cau c’al am buc’ul iyalab lab em
(Mt. 13.1–9; Mr. 4.1–9)
Yantalam i bichouchic chich quin tsu’u a Jesús. Tam ti mulcunenequits uchanchic i jalpith cau antse’ c’al jaja’:
―C’ale ti buc’ul jun i buc’ul iyalab lab em. Xe’ets ti buc’ul ani ijcan talchic i iyalab ti al am bel. Taja’ u q’uets’nal c’al an inicchic ani u c’apab c’al an ts’itsin. Talchic i iyalab ijcan jaye jun ti hua’ats yan i t’ujub ani yab lej anmith. Taja’ cale ani huayts’on cum huayenec an tsabal. Talchic i iyalab ijcan jaye jun ti hua’ats yan i q’uith. Taja’ cale ani tala’ paxq’uiyatits c’al xi yantalam an q’uith. Talchic i iyalab ijcan jaye jun ti alhua’ an tsabal. Taja’ cale ani puhuey, ma hua’ats i acan im bina’ in hualil ti bo’ inic. Tam tin ulumalits axe’ xi cau a Jesús, tam in lej tsapic ucha’ axi muthat taja’chic:
―Jitats junat in ichich c’al nana’ u ichich, quin lej alhua’ bina’ in xutsun c’al axe’ xi cau.
Jale’ exobchix a Jesús c’al i jalpith cau
(Mt. 13.10–17; Mr. 4.10–12)
Tam conoyab a Jesús c’al in exobalilchic abal jant’o in le’ quin ulu nixe’ xi jalpith cau c’al am buc’ul iyalab lab em. 10 Ani uchanchic c’al a Jesús:
―Tata’chic ti tso’oblinchal a Dios jant’ini’ tin t’ajal ti Ts’ale, ani axi q’ue’atchic teje’ ti al an mulcunel u olchal expith c’al i jalpith cau. Quin met’a’ jaja’chic jahua’ u t’ajal, ani ejtil max tam yab in lej tsu’tal. Quin ots’ohuiy in cahuintal a Dios jahua’ u olchal, ani ejtil max tam yab in lej ats’al.
Jesús in lejquinchal an cau tin cuenta an buc’ul iyalab lab em
(Mt. 13.18–23; Mr. 4.13–20)
11 Xo’ nan ne’ets tu olchichic jant’o in le’ quin ulu nixe’ xi jalpith cau. An iyalab lab em jats ejtil in cahuintal a Dios. 12 An iyalab axi ijcanenec al am bel jats ejtil an inic axi quin ats’anchi in cahuintal a Dios ani ca tixc’anchat c’al an teneclab. Yab u jilchinal quim bela’ ani ca jec’ontha c’al in hualab. 13 An iyalab axi ijcanenec jun ti hua’ats yan i t’ujub jats ejtil an inic axi quin ats’anchi in cahuintal a Dios ani quim bats’u tin ichich c’al i culbeltalab. Tocat cum yab lej luputh ibibin tin ichich, jaxtam yab in ohuat belal. U t’apchinal im belomtal tam ca yajchiquiyat tin ebal abal im belamal in cahuintal a Dios. 14 An iyalab axi ijcanenec jun ti hua’ats yan i q’uith jaye ejtil an inic axi quin ats’anchi in cahuintal a Dios, ani bel in aynal in cuete’ biyal le’nomtal. In xijc’ath tsalapnal an ricotalab ani an q’uijithtalab axi teje’ tsabal. Antsana’ u t’u’thithinchab in ichich c’al jahua’ teje’ tsabal, ma yabats u lejel ca t’ayat c’uajiy in cahuintal a Dios tin ichich. Jaxtam yab in t’ajal jahua’ alhua’ c’al a Dios ani pel ejtil i acan lab em axi yab im binal in hualil. 15 An iyalab axi ijcanenec jun ti alhua’ an tsabal jaye ejtil an inic axi quin lej alhua’ ats’anchi in cahuintal a Dios c’al patal in ichich ani quin lej alhua’ penonoy tin ichich. Jats in aynanchal c’al i c’aya’talab, ani in lej t’ajal jahua’ alhua’ c’al a Dios. Pel ja ejtil i acan lab em ax in lej binal in hualil.
An jalpith cau c’al an tajablab
(Mr. 4.21–25)
16 Ni jita’ yab in lec’utsiyal i tajablab abal ca paxq’uiyat o abal ca c’uajba tin alam i huaytalab tsey. Tocat in c’uajbal jun ti t’ec’at abal ca tala’ tajbayat alta ti al an ata. 17 Patal jahua’ xohue’ u tsincacayab c’al i jalpith cau, talbel ne’ets ca tala’ tejhua’methanchat ani ca tala’ lejquinchat an inicchic.
18 Ca lej alhua’ bina’chic a xutsun c’al in cahuintal a Dios. Cum jitats in lej bats’umalits xe’ tin ichich, jats ne’ets ca pithane más in cahuintal a Dios. Jitats tocat eblim im bats’umalits, ne’ets ca tixc’anchat ax in tsalpayalac abal in cua’al tin ichich.
In mim ani in ebchalchic a Jesús
(Mt. 12.46–50; Mr. 3.31–35)
19 Taley ulits in mim ani in ebchalchic a Jesús jun ti c’uajat jaja’. Yab in ejtohualchic ca utey c’al a Jesús, cum lej q’uits’c’omath an mulcunel. 20 Tam olchinal a Jesús c’al jun axi taja’chic:
―Te c’uajatchic eleb a mim ani a ebchalchic in le’ ti tsu’u.
21 A Jesús in toc’tsiy:
―Jitats quin ats’anchi ani quim putu c’al in cahuintal a Dios, ja’its axi pel u mim ani pel u ebchal.
In coythal a Jesús an ic’ al am pulic lejem
(Mt. 8.23–27; Mr. 4.35–41)
22 Jun a q’uicha otsenequits a Jesús al jun i tan c’al in exobalilchic, ani in ucha’chic:
―Cu c’ale tihua’ ti jum poq’ue’ am pulic lejem.
Ani ta c’alechic. 23 Tihua’ ne’ets a Jesús huayamath, biyat in exobalilchic im belthal an tan. Tameq’ui thayc’an jun jic’tohual jun i ic’ lej tsapic ti al an lejem. Ani ne’ets t’uchichilits an tan c’al an ja’, ma huachiquits ca uc’tsin. 24 Tam ejtsintha a Jesús c’al in exobalilchic ani uchan:
―Exobchix Exobchix, u uc’tsinalitschic.
Tam ts’aquiy a Jesús in c’uiya’ an ic’ ani an ja’. Tameq’ui t’ajat cubiyits an ic’ ani yabats lanq’uil an ja’. 25 Tam a Jesús in conoy in exobalilchic:
―¿Jale’ yab tim belal?
Ani jaja’chic tocat jiq’uel ani conóx antse’:
―¿Jita’ tam inic hualam jaja’ abal in ejtohual quin abatna’ an ic’ ani an ja’?
Jun i inic Gadarajib ax u co’oyab c’al i at’ax teneclab
(Mt. 8.28–34; Mr. 5.1–20)
26 Taley ulits a Jesús ani c’al in exobalilchic jum poq’ue’ am pulic lejem ti tsabal Gadara axi jec’at ti Galilea. 27 Tam ti calejits a Jesús ti al an tan, utenchab c’al jun i inic Gadarajib axi ohuatits co’oyab c’al i at’ax teneclab. Xe’ets c’ot’ith ani u c’uajil al i jolimtalab tsemelom. Yabats u c’uajil al i ata. 28 Utey quin tsu’u a Jesús, in tuthu in c’ualal tin tamet. An at’ax teneclab tin ichich in thajanthal quin thajat ucha’ a Jesús antse’:
―Tata’its pel it Jesús ti Tsacamil a t’ec’at pulic Pay’lom Dios ti eb. ¿Jant’o tam eyaltalab a cua’al abal tiquin otsanchi? Nan tu lej canat uchal yab tiquin yajchiquiy.
29 Antsana’ in ulu an at’ax teneclab, cum uchanits c’al a Jesús abal ca calejits tin ichich nixe’ xi inic. Yan i calat tam tu tsapic yac’unal nixe’ xi inic c’al an at’ax, u huic’nal c’al an inicchic c’al i calaniyo pat’al tin c’ubac ani tin acan. Ani tocat in tala’ t’apiyal ani u ne’thab c’al an at’ax teneclab ca c’ale al i joltam. 30 Tam conoyab an at’ax teneclab c’al a Jesús:
―¿Jant’o tata’ a bij?
Toc’tsin:
―Nana’ u bij Legión.
Antsana’ ti toc’tsin an at’ax teneclab cum yan tin eb ti otsenec tin ichich nixe’ xi inic. 31 Tam nixe’ xi at’ax teneclabchic in lej canat ucha’ a Jesús abal yab ca aban ti al an luputh jol. 32 Taja’ hue’ utat xe’ets jun i pulic cuenel i olom ti ac’ul al i bolchal, ani lej canat uchan a Jesús max ca pithanchic an q’uij abal ca otsits tin inictal an olomlom. A Jesús in ucha’chic bel. 33 Tam calpanchic tin ichich nixe’ xi inic, ani otsits al nixe’ xi olomlom. Ani taley patal an olomchic jololol ti c’ale ti al i cotoblom, ani ta ijcan ti al am pulic lejem jun ti t’ajat uc’tsinchic.
34 Taley am beletnomchic c’al an olomlom c’ale athithil ti bichouchic ani ti alte’ q’uimath quin olna’ jahua’ in t’ajamal a Jesús. 35 Taley c’ale am bichou quin tsu’u jant’o t’ajnenec c’al a Jesús. Ulitschic c’al a Jesús ani in tsu’u an inic canchithits an at’ax teneclabchic. Quetel utat c’al a Jesús ani c’ua’chimath, alhua’methachits in tsalap. Tam ti jiq’uey an inicchic. 36 Tam u olchinal jaja’chic c’al ax in oc’ox tsu’uchic jant’ini’ ti canchinenec nixe’ xi inic an at’ax teneclabchic. 37 Tam patal an Gadarajibchic in lej ucha’ a Jesús abal ca lejat tixc’an tin cuenchal cum lej jiq’uelchic. Tam otsits a Jesús al an tan ani ne’etsac ca c’ale. 38 Ani lej canat conoyab c’al nixe’ xi inic axi canchinenec an at’ax teneclab max ca pithan an q’uij ca ts’at’ey c’al jaja’. Ani a Jesús tocat in ucha’:
39 ―Quit c’ale ta q’uima’ ani ca t’iloxna’ patal jahua’ a Dios ti t’ajchamal.
Tam ta c’ale ani in t’iloxnachical tim puhuel am bichou jahua’ t’ajchinenec c’al a Jesús.
In ts’ic’achil a Jairo ani an uxum ax in tacchi in toltomil a Jesús
(Mt. 9.18–26; Mr. 5.21–43)
40 Tam ti huichits a Jesús tal jum poq’ue’ am pulic lejem, taja’ bats’uhuat c’al i culbeltalab cum aychame ca huichiy. 41 Tam chich c’al a Jesús jun i inic im bij pel i Jairo axi pel i oc’lec tin tiyopanil an Israelchic. In tuthu in c’ualal, ani in lej canat ucha’ ca c’ale tin q’uima’. 42 In cua’al in juncats ts’ic’achil ax in cua’al lajuj tsab i tamub, ani talec’. Tam c’ale a Jesús, ani cum lej ts’at’enchab c’al yantalam i inic lej q’uits’c’omath ne’ets.
43 Ani c’uajat ti al nixe’ xi cuenel jun i uxum ax in cua’al lajuj tsab i tamub yab u tajlunal ti ya’ul ta its’. In tala’ pacumalits an tumin ax in cua’alac c’al yantalam i ilalix, ani c’al ni jun yab ejtohuat ca jeltha. 44 Utey tin cux a Jesús ani in tacchi in toltomil, ani tameq’ui t’ithpanits in xits’al.
45 Tam a Jesús in conoy:
―¿Jita’ tin tacchi u toltomil?
Ani patal jaja’chic in ulu yab jaja’. Tam a Pedro ani in at abathualechic in ucha’ a Jesús:
―Exobchix, ti lej pac’amnath q’uits’c’omayal an mulcunel ani a conoyale jita’ ti tacchi a toltomil.
46 A Jesús in ulu:
―Hua’ats jita’ tin tacchi u toltomil, cum u exla’its tu lej ichich abal hua’ats jita’ jelthame c’al nana’ u tsap.
47 Tam chich ma t’elelel in inictal nixe’ xi uxum, cum in tsalpayal abal ne’ets ca exlajits abal jaja’its ax in tacchamal in toltomil a Jesús. In tuthu in c’ualal tin tamet a Jesús. In olchi an chubaxtalab an mulcunel jale’ tin tacchamal in toltomil a Jesús ani jant’ini’ ti jelthame tameq’ui. 48 Tam uchan an uxum c’al a Jesús:
―Mimlab, nan tu jeltha’ cum tim belamalits. Quit c’ale c’al a ichich ts’aclalathits.
49 Tam tu cahue a Jesús c’al an ts’at’elchic, ulits jita’ tal ma tin q’uima’ a Jairo quin tauna’ a Jairo. Uchan:
―Cum tihua’ tsemetsits a ts’ic’achil, yabats ca ucha’ an Exobchix ca c’ale quin jeltha’.
50 Tam ti a Jesús in ats’a’ antsana’ uchan a Jairo, tam jaja’ in ucha’ jaye:
―Yab quit jiq’uey c’al jahua’ it uchan, tocat ca lej bela’ ani ne’ets tu jelthanchi a ts’ic’achil.
51 Ulitschic tin q’uima’ a Jairo, ani tamna’ a Jesús expith in jila’ ca otsits a Pedro, ani a Jacobo, ani a Juan, ani in tata ani in mim an ts’ic’ach. 52 Ani patal axi muthat al an ata in thajat uc’nanchal an tsemelom ts’ic’ach. Tam uchanchic c’al a Jesús:
―Yabats quit uq’uinchic, cum yab tsemenec an ts’ic’ach. U huayal expith.
53 C’al axe’ xi cau jahua’ in ulu a Jesús, tocat u tilibnath te’nal axi muthatchic cum in tso’obits abal chubax tsemenequits an ts’ic’ach. 54 Tam a Jesús in yac’uchi in c’ubac an ts’ic’ach ani in tsapic ucha’:
―Ts’ic’ach, quit ts’aquiy.
55 Tameq’ui ts’acpan ejthachits. Ani tam a Jesús in ulu ca pijchin an ts’ic’ach. 56 In lej jic’pal in tata ani in mim an ts’ic’ach abal ejtha. Tam uchan jaja’chic c’al a Jesús abal ni jita’ yab quin olchi abal jaja’ in ejthamal an tsemelom ts’ic’ach.