17
An hualbinthom
(Mt. 18.6–7, 21–22; Mr. 9.42)
A Jesús in ucha’ in exobalilchic:
―Abal ju’tamq’ui ets’ey hua’ats ax u hualbinthom c’al in at inic, ani lej ts’ejhuantalchic cum ne’ets ca lej yajchiquiyat c’al a Dios. Max jita’ quin t’ajchi ca hualbin jun i tsacam axi nan tim belal, in tomnalac ca palchin i alchic tsa’ t’ujub tin nuc’ an hualbinthom ani ca pet’na al i pulic lejem ca t’ajat uc’tsin. Ca lej beletna’ ta ba’ abal yab quit hualbintha.
―Ani max a at belom u hualbinal c’al tata’, ca tsapic exobchi. Max ca jic’tson c’al in hualab, ca paculanchi. Max ca hualbin buquil i calat ta q’uicha ani ti uchalac yabats ne’ets ca hualbin, ca paculanchi jaye ma buquil i calat.
In lej tsap am belomtalab
Tam uchan a Jesús c’al in abathualejilchic:
―Tucu tolminchi abal qui más beloloye a Dios.
A Jesús in toc’tsiychic:
―Max a cua’al a belomtal tsipili’ ejtil i iyalab mostaza, ne’ets ca ejtou ca ucha’ nixe’ xi te’ sicómoro ca la’uhuat ani ca c’uajba ti al am pulic lejem, ani ne’ets quit t’ajchin c’al a Dios.
In uchbil an t’ojnal
Max it amulab ani a t’ojnalil huichits ti xalum tsabal o ti beletnom co’nel, auxe’ max thubat ne’ets ca ucha’ ca otsits ti c’apul. Hualam yab i ne’ets ca ucha’ antse’: Tiquin ts’ejcanchi an c’apnel ani tiquin t’ojojonchi an mexa. Oc’ox nan ne’ets quin c’aputs tiq’uelte quit c’aputs. Antsana’its ne’ets ca ucha’. Auxe’ max ne’ets ca bina’ i c’ac’namal yan c’al a t’ojnalil max ti t’ajchi jahuats ta ca abatna’. Iba 10 Max tata’chic a tala’ t’ajchamal jahuats ti quit abatna c’al a Dios, in tomnal ca ucha’ a Dios antse’: Pel huahua’ tu t’ojnalil ani yab bijith tata’ tucu ucha’ c’ac’namal yan, cum expith i t’ajchamal jahua’ tu abatnamal. Expith i putumal i uchbil.
A Jesús in jelthal lajuj i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul
11 Ne’etsits a Jesús ti Jerusalén ani huat’ey jun ti xamlith am bichoulom Samaria ani am bichoulom Galilea. 12 Tam ti utatits ca ulits al i tsacam bichou, in tamu lajuj i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul. Cubiychic hue’ ou. 13 In thajat uluchic:
―Exobchix Jesús, tucu yajnanchi.
14 Tamna’ a Jesús in meta’chic ani in ucha’:
―Quit c’alechic tihua’ c’al am pale’. Ani biyat ne’etsits c’al am pale’, tam ti jelthajitschic. 15 Ani jun al nixe’ xi lajuj tam tin tsu’u abal jelthachits, huichiy c’al a Jesús in lej puhuethanchal im bij a Dios. 16 In tuthu in c’ualal tin tamet a Jesús ani in mo’cal in hual ti tsabal abal quim bina’ i c’ac’namal. Pel i Samariajib. 17 Tam a Jesús in ulu:
―¿Yab i lajuj axi jelthame? ¿Ju’ta ti c’uajat xo’ axi beleu? 18 ¿Expith axe’ xi pil inic yab pel i Israel jats huichits tiquim pitha’ i c’ac’namal yan?
19 Tam uchan an inic c’al a Jesús:
―Xo’ it jelthachits cum a belamal. Quit cubiy ani quit c’alets.
Tam ca chich a Dios quin t’aja’ ti Ts’ale
(Mt. 24.23–28, 36–41)
20 Conoyab a Jesús c’al an fariseochic jayq’ui’ hualam ti ne’ets quin t’aja’ a Dios ti lej Ts’ale teje’ tsabal. Toc’tsin:
―Xo’ yab a ejtohualchic ca tsu’u c’al a tsu’ux hual max a Dios in t’ajal ti lej Ts’ale. 21 Ni jita’ yab ne’ets ti olchi max teje’ c’uajat a Dios ti tejhua’ Ts’ale o max tihua’ c’uajat ti tejhua’ Ts’ale. Cum xohue’ a Dios in t’ajal ti Ts’ale teje’ tsabal expith tin ichich i inicchic.
22 Tam a Jesús in ucha’ in exobalilchic:
―Ne’ets quim baju a q’uicha tam ne’ets ca le’na’chic tiquin tsu’u nana’ tin Juntal patal an inicchic in huichenequits, ani yabaye ne’ets tiquin tsu’u. 23 Ne’ets quit uchanchic: Teje’ in c’uajat o tihua’ nana’ in c’uajat. Yab ca belchi ja, ani yab quit c’ale ca tsu’u cum yab chubax nana’its. 24 Ejtil an ley tam u leyts’om ani u tsu’tab tim puhuel an c’ay’lal, antsana’ nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin tsu’tat tam quim bajuhuits u q’uichajil quin chich junil. 25 Xo’ bijithits c’al a Dios ne’ets quin oc’ox lej yajchiquiyat ani quim pojca c’al an inicchic. 26 Jant’ini’ in xe’tsintal an inicchic tam ti lej biyalits xe’tsin a Noé, antsana’ ne’ets quim baju tam utataquits nana’ tin Juntal patal an inicchic ne’ets quin chich junil. 27 Ti lej biyalits xe’tsin an inicchic ti c’apupulq’ui ani ti tomquinalq’ui, ma tam tin lej bajuhuits an q’uicha tam ti a Noé otsitsits ti al am pulic tan ata. Tam t’ajat uc’tsin tim patalchic c’al an lej pulic ab. 28 Aniye jaye tam ti lej biyalits xe’tsin a Lot, an inicchic xe’tsin ti c’apupulq’ui, ti ts’a’umq’ui, ti nujulq’ui, ti omq’ui, ani ti ts’ejcomq’ui ata. 29 Ani tam ti calets a Lot ti al am bichou Sodoma, tam tu jolnalits an c’amal t’ujub tal ti eb ti al nixe’ xi bichou Sodoma. Tam t’ajat tala’ tsemets nixe’ xi bichou. 30 Ejtil tin t’ajamal an inicchic tam ti xe’tsin a Noé ani tam ti xe’tsin a Lot, antsana’ ti ne’ets quin t’aja’ an inicchic tam utataquits nana’ tin Juntal patal an inicchic quin chich junil.
31 Tam quim bajuhuits u q’uichajil quin chich, tam jitats c’uajat tin hualq’ui’lal in q’uima’ ca thubat pa’iy, ani ma yabats ca otsits alta quin calthaye jahua’ in cua’al. Ani max jita’ c’uajat tin t’ayablabil, ma yabats ca huichiy tin q’uima’. 32 Ca t’ila’chic jant’o t’ajchinenec in q’uimathil a Lot c’al a Dios. 33 Jitats in le’ expith quin t’aja’ in cuete’ culbetal, jats ne’ets ca q’uibey. Jitats quim bina’ tim ba’ c’al tu ebal nana’, jats ne’ets ca jec’ontha.
34 Nan tu uchalchic max quin chich acal ani c’uajat tsab ti junax huayal al i huaytalab, ne’ets cu ne’tha’ jun ani jun ne’ets ca jilc’on. 35 Max tsab i uxum c’uajat ti junax tse’el c’oye, ne’ets cu ne’tha’ jun ani ne’ets ca jilc’on jun. 36 Max c’uajat tsab i inic ti junax t’ojnal tin tsabalil, ne’ets cu ne’tha’ jun ani jun ne’ets ca jilc’on.
37 Tam tin ats’a’itschic antsana’ an cau in exobalilchic a Jesús, tam in conoychic:
―¿Ajatic, ju’ta ti ne’ets ca t’ajan antsana’?
A Jesús in toc’tsiychic:
―Ju’tamits ti c’uajat i tsemelom t’u’lec, tats ne’ets ca tamcun an t’otchic.