18
An tsemchith uxum ani an ts’ejcom cau
A Jesús in olchiye in exobalilchic q’ue’at i jalpith cau c’al ca exobchin abal patal in lej yejenchal ca ets’ey olon ani yab ca palme in ichich. In ulu:
―C’uajatac al jun i bichou i ts’ejcom cau axi yab in c’ac’nal a Dios ani yab in t’ajchal ti cuenta tam ca chich an othom cauchic. C’uajatac jaye al nixe’ xi bichou i tsemchith uxum, lej ets’ey u c’alel c’al nixe’ xi ts’ejcom cau abal quin othanchi an cau in tomolnaxil. Ohuatits an ts’ejcom cau yab in le’ quin ts’ejcanchi an cau, ma lej talbelits in ulu tin ichich antse’: Nan yab u c’ac’nal a Dios ani yab u t’ajal ti cuenta an inic. Aba ani’ bel ne’ets cu ts’ejcanchi an cau an uxum cum tin ets’ey it’ixbethal. Ne’ets cu lejat ts’ejcanchi abal yabats ca huichiy tiquin it’ixbetha’.
Tam in ulu an Ajatic:
―Aba ani’ pojcax an ts’ejcom cau, ca lej t’aja’chic ti cuenta jant’o in ulu abal ne’ets quin tolminchi an uxum. Max antsana’ tin tolminchi an uxum, jaquitsq’ui yab i a Dios ne’ets quin más tolminchi jitats in tacuyamalits tam ca conchin jant’o. A Dios yab u it’ixbel ti tolmix c’al jant’ots ca conchin max acal o max q’uicha. Lej chubax nan tu uchalchic abal thubat in tolmiyal im bichohuil. Aba ani’ antsana’ pel in ey a Dios ti lej tolmix, bel hualam max cu ela’ i belomchic tam nana’ tin Juntal patal an inicchic quin chich junil.
An jalpith cau tin cuenta an fariseo ani am bats’c’ul jalbixtalab tumin c’al an gobierno
Tam a Jesús in olchi i jalpith cau talchic i inicchic axi alalnax c’al in at inic ani in tsalpayal abal jats jaja’ lej c’athpich pututh. In ucha’chic:
10 ―C’alechic tsab i inic ti tiyopan ca olon, jun pel i fariseo ani axi jun pel i bats’c’ul jalbixtalab tumin c’al an gobierno. 11 Cubiy ti ol an fariseo al an tiyopan in ulu antse’: Dios, u binal i c’ac’namal cum nan u ey yab ejtil in ey axi q’ue’at ax u cue’, ax u pojcax, ax u uxumbe. Yab in ejtil nixe’ xi bats’c’ul jalbixtalab tumin. 12 Im pabil yab in c’apul tsab i calat ti al an semana ani tu pithal jun tin cuenta c’al an lajuj patal jahua’ u cua’al. 13 Ani am bats’c’ul jalbixtalab tumin cubat hue’ ou. In ats’al lej hualbith, ma yab in tomnal quin met’a’ hualq’ui’ ti eb. Tocat in cuathcuayal in ichich cum in ats’al lej jolbith. U ol in ulu antse’: Dios, tiquin yajnanchi cum nan in lej hualbith. 14 Tam in uluye a Jesús: Nan tu uchalchic abal huichits tin q’uima’ am bats’c’ul jalbixtalab tumin paculanchithits in hualab, ani an fariseo yab ja paculanchithits in hualab. Jitats quin c’athatna’ tim ba’ yab ne’ets ca yajnanchat c’al a Dios, ani jitats quin tsa’ca’ tim ba’ jats ne’ets ca yajnanchat.
A Jesús im bats’uhual an tsacamchic
(Mt. 19.13–15; Mr. 10.13–16)
15 An inicchic in chi’thal i tsacamchic ca tacchin c’al a Jesús, ani in exobalilchic tocat in ts’i’quiyal quin c’uiya’ an chi’thom. 16 Tam a Jesús in ucha’chic’ in exobalil: Yab ca c’anchi an tsacamchic yab ca chi’tha c’al nana’. Expith jitats tsa’at in ichich ejtil in ichich i tsacam, jats ax im bats’uhual a Dios ti Ts’ale tin ichich. 17 Jitats yab antsana’ in ichich, yab in ejtohual quim bats’u a Dios ti Ts’ale ani yab ne’ets ca c’uajiy ti eb jun tin t’ajal a Dios ti lej Ts’ale. Jats an lej chubaxtalab nan tu uchalchic.
Taunab a Jesús c’al jun i cuitol inic rico
(Mt. 19.16–30; Mr. 10.17–31)
18 Jun i oc’lec in conoy a Jesús:
―¿Jant’o pel u uchbil cu t’aja’ abal quin it ejatliyat abal ets’ey? Tata’ it alhua’ exobchix tiquin ucha’.
19 Toc’tsin a Jesús:
―¿Jale’ tin uchal tin alhua’? Hua’ats juncats expith axi alhua’, ja’its a Dios. 20 A tso’obits an uchbixtalabchic axi thuchat tin cahuintal a Dios antse’: Yab quit uxumbejin. Yab ca tsemtha’ a at inic. Yab quit cue’en. Ni jita’ yab ca t’ajchi an janamtalab. Ca c’ac’na’ a tata ani a mim.
21 Tam uchan a Jesús c’al an oc’lec nixe’:
―Ma tam tu tsacamtal u tala’ putumal an uchbixtalab c’al axe’ ax tin uchamal.
22 Toc’tsin a Jesús:
―Hua’atse jant’o in le’ a Dios abal ca t’aja’. Ca tala’ nuju jahua’ a cua’al ani ca pitha’ an tumin an ts’ejhuantalchic. Ma tam tiq’uele quit huichiy ani tiquin ts’at’enchi. Max antsana’ ca t’aja’, tam ojni’ ne’ets quit pithan yan i c’alab tihua’ ti eb.
23 C’al nixe’ xi cau jilc’on lej t’e’pith an oc’lec, cum in le’ quin cuete’ c’alna’ axi yan in cua’al. 24 A Jesús in tsu’u abal lej t’e’pith ani in ulu:
―Lej q’uibat an ricochic quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich. 25 Lej q’uibat ca huat’ey jun i camello tin lo’tal in acan an t’ithab, ani lej huat’ath más q’uibat abal i rico quim bats’u a Dios ti Ts’ale tin ichich max quin huat’ath tsapna’ axi yan in cua’al.
26 Ani ax in ats’alchic jahua’ antsana’ in ulu a Jesús, in conoyal:
―¿Max chubax antsana’ jahua’ in ulu, tam jita’ hualam ne’ets ca ejtohuat ca jec’ontha?
27 A Jesús in toc’tsiychic:
―An inicchic yab in ejtohual quin cuete’ jec’ontha’ tim ba’, expith c’al a Dios ojni’ ne’ets ca ejtohuat ca jec’ontha.
28 Tam uchan a Jesús c’al a Pedro:
―Ajatic, i tala’ jilamal i c’al abal tu ts’at’enchi.
29 A Jesús in toc’tsiy:
―Lej chubax nan tu uchalchic abal hua’ats jita’chic in jilamalits i c’alab cum im bats’umalits a Dios ti Ts’ale tin ichich. Hua’ats ax in jilamalits in q’uima’, in tata ani in mim, in tomquil, ani in tsacamilchic. 30 Jats jaja’chic axi ne’ets ca pithan yan más c’al a Dios biyat xe’etse teje’ tsabal, ani talbel ne’ets ca c’uajiy ti eb it ejatlith abal ets’ey.
In olnal junil a Jesús abal ne’ets ca tsemtha
(Mt. 20.17–19; Mr. 10.32–34)
31 A Jesús in ne’tha’ hue’ pil in exobalilchic ani in ucha’:
―Xo’ ojni’ huahua’ u ne’etsits tihua’ ti Jerusalén, ani taja’ ne’ets quin tala’ t’ajchin jahua’ an caulomechic c’al a Dios biyalits in thuchamal antsana’ ne’ets quin t’ajchin. Nana’its pel tin Juntal patal an inicchic. 32 Ne’ets quim bina tin c’ubac i pil inicchic axi yab Israel, c’al quin tilibna, ani quin othna, ani quin tubcayat. 33 Ne’ets quin huithc’oyat, ani ne’ets quin tsemtha. Aba ani’ quin tsemtha, bel ne’ets quin ejtha oxchilab q’uicha ti al an jolimtalab.
34 Ni jahua’ axe’ xi cau in exobalilchic a Jesús yabaye in ejtohual quin exbay.
A Jesús in tsu’uxmethal jun i joc’tsi ti Jericó
(Mt. 20.29–34; Mr. 10.46–52)
35 Utatits a Jesús ca ulits ti bichou Jericó, ani tats ti quetel tin hualte’lil am bel jun i joc’tsi ti conol c’al i ts’ejhualixtalab tumin. 36 Cum in ats’al lej yantalam i inicchic u huat’el, in conoyal jale’ tu huat’el yantalam i inic. 37 Tam uchan pel a Jesús Nazaretib u huat’el. 38 Tam in thajat ulu:
―Tata’ Jesús axi pel it at xits’lab c’al a David, tiquin yajnanchi.
39 Tamna’ c’uiynal an joc’tsi, uchan ca ts’ibc’an c’al axi ne’ets hue’ más oc’ox c’al a Jesús. Ani jaja’ tocat más tsapic thajat cau, in ucha’ a Jesús:
―Tata’ axi pel it at xits’lab c’al a David, tiquin yajnanchi.
40 Tam cubiy a Jesús ani in aba’ an cau ca chanchin an joc’tsi. Ani tam ti ulthanchatits, tam in conoy:
41 ―¿Jant’o a le’ abal nan tu t’ajchi?
Toc’tsin an joc’tsi:
―U le’ abal tiquin tsu’uxmetha’.
42 Tam a Jesús in ucha’:
―Ojni’ ne’ets tu tsu’uxmetha’ cum tim belamal. Xo’ jelthachits a hual.
43 Ma tamna’ an joc’tsi tsu’uxits, ani taley ts’at’eyits c’al a Jesús in lej puhuethanchal im bij a Dios. Ani patal an inicchic ax in tsu’u jahua’ t’ajchinenec an joc’tsi, jaye im puhuethanchal im bij a Dios.