5
Caltha yantalam i to’ol c’al a Simón ani in juntalchic
(Mt. 4.18–22; Mr. 1.16–20)
Jun a q’uicha c’uajat a Jesús hualte’ am pulic lejem Genesaret, ani ulits taja’ yantalam i inic c’al jaja’. Lej q’uits’c’omayab jaja’ c’al an mulcunel, cum in le’chic ca exobchin in cahuintal a Dios. A Jesús in tsu’u tsab i jolat tan hualte’ am pulic lejem. Pel i tanchic axi jilnenec taja’ c’al i alim to’olchic, ani c’uajat jaja’chic hualte’ am pulic lejem ti pac’ul c’al an thachumtalab c’al an to’ol. Otsits a Jesús tin tanil a Simón, ani in ucha’ max ca hue’ nixq’uinchat al am pulic lejem. Tam buxcan a Jesús al an tan, ani in ts’i’quiy ti exobchix c’al am pulic mulcunel. Tam ti talits ti exobchix, in uchaye a Simón:
―Ca beltha’ más hue’ an tan jun ti luputh an ja’, ani ca pet’na’ an thachumtalab c’al an to’ol abal ca caltha’ hue’ i to’ol.
Toc’tsin a Simón:
―Exobchix, i examalits qui caltha’ an to’ol ma patal an acal, ani ma ni jun i to’ol yab i calthamal. Ojni’ bel cum tata’ tin uchal ne’ets cu pet’na’ an thachumtalab.
Im pet’na’its, ani balin yan i to’ol ma tujey ca t’apts’in an thachumtalab. Tam in t’ipchi c’al in c’ubac ca chich ti tolmiyab c’al in at t’ojnal axi c’uajatchic al junaquits i tan. Tam chich jaja’chic in t’uchiy axi tsab i tan c’al i to’ol, ma hue’its ca uc’tsin an tanchic c’al xi yantalam i to’ol. Tam tin tsu’u a Simón Pedro antsana’, tam tin tuthu in c’ualal tin tamet a Jesús, ani in ucha’:
―Ajatic, cum pel in hualbith inic u ats’al yab u tomnal quin chich ta tamet.
Ani lej jic’pax a Simón ani c’al patal in at t’ojnalchic c’al nixe’ xi yantalam i to’ol calthame. 10 Aniye jaye in jic’pal a Jacobo ani a Juan in cuitolilchic a Zebedeo. Pelchic xe’ in at t’ojnal jaye a Simón. Tam uchan a Simón c’al a Jesús:
―Yab quit jiq’uey, quit chich c’al nana’. Ma xohue’its nan ne’ets tu aba’ tit alim c’al an inic axi nana’ tiquim bela’.
11 C’al axe’ xi cau im beltha’chic an tan ma in tamu an tsabal. Tam in tala’ jilcachiquiy in t’ojlabil, ani ts’at’eychic c’al a Jesús.
A Jesús in jelthal jun i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul
(Mt. 8.1–4; Mr. 1.40–45)
12 Jun a q’uicha c’uajat a Jesús al i bichou tam ti ulits jun i inic ax in cua’al i t’it’ c’apux c’al in anam t’u’ul. In tsu’u a Jesús ani chich in tuthuhual in c’ualal tin tamet, ma pac’lun tsabal c’al in hual. In lej canat ucha’:
―Ajatic, max a le’ac a huit’al tiquin jeltha’.
13 Tam a Jesús in tacchi c’al in c’ubac ani in ucha’:
―U le’ tu jeltha’, ani ma xohue’ it jelthachits. Ani tameq’ui tixc’anchatits an t’it’. 14 Tam a Jesús in ucha’ yab quin olchi jita’ jahua’ t’ajchinenec. In ucha’ jaye:
―Expith quit c’ale c’al am pale’ ani ca bina’ an ts’acchixtalab ax in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés in uchbil quim bina’ jitats jelthachits c’al an t’it’ axi c’apux c’al in anam t’u’ul. Antsana’ ta ca t’aja’ abal ca tejhua’methanchi an inicchic abal it jelthachits.
15 Ani lej t’iloxnanchab in labith t’ajbilchic a Jesús. Chuthel chuthel u tamcunal yantalam i inic abal quin ats’anchi in cahuintal ani abal ca jeltha. 16 Aba ani’ u le’nab ca ats’anchat in cahuintal a Jesús, bel jaja’ u pelel junchiquil al i joltam ca olon.
A Jesús in jelthal jun i tsambe
(Mt. 9.1–8; Mr. 2.1–12)
17 Jun a q’uicha tam ti exobchix a Jesús, c’uajat quetechic ti ots’ohuix i fariseochic ani i exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés. Che’necchic ma ti Jerusalén ani ma tim patal am bichouchic axi cuentalith ti Galilea ani ti Judea. Jaye a Jesús in jelthal i ya’ulchic, ani antsana’ tin tejhua’methal in tsap a Dios. 18 Tam ulits talchic i inic in chi’thal i tsambe al i tseyte’ tat. In le’ quin otha’ tin al an ata ani quin mo’ca’ tin tamet a Jesús. 19 Yab in ejtou ni ju’ta quin otha’ cum lej yantalam an inicchic c’uajat. Tam c’athiychic hualq’ui’ ani in jacchi hue’ in jujlabil an ata. Tam im pa’ba’chic an tsambe c’al patal an tseyte’ tat, ani in mo’ca’ tin tamet a Jesús. 20 Tam ti a Jesús in tsu’u antsana’ in lej belalchic, tam in ucha’ an tsambe:
―Nan tu paculanchal a hualab.
21 Tam an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ani an fariseochic in tsalpanchal jahua’ a Jesús antsana’ in ucha’ an tsambe. In tsalpayalchic jita’ jaja’ abal in t’ajal ejtil max pel a Dios. In uluchic tin ichich abal expith a Dios jats in cua’al in eyaltal quim paculanchi in hualab an inic.
22 Ani a Jesús in exla’its jant’ini’ tu tsalpanchab c’al jaja’chic. Jaxtam in ucha’chic:
―¿Jale’ tata’chic tin q’uibts’oth tsalpanchal u ey? 23 Yab q’uibat abal nan cu ucha’ an tsambe nan tu paculanchal a hualab, ani yab q’uibat jaye cu ucha’ quit ts’aquiy ani quit belats. 24 Nana’its tin Juntal patal an inicchic, ani c’al u eyaltal tin jelthom tiquin exlanchi u ey abal u cua’al jaye u eyaltal teje’ tsabal cu paculanchi in hualab an inic.
Tam a Jesús in ucha’ an tsambe:
―Quit ts’aquiy ca thaya’ a tseyte’ tatil ani quit c’alets ta q’uima’.
25 Ma tameq’ui thubat ts’acpan jelthachits, ani in thaya’ in tseyte’ tatil jun ti cuatsatac, ani ta c’ale tin q’uima’. In lej puhuethanchal im bij a Dios. 26 Patal an inicchic axi muthat taja’ in jic’pal ani im puhuethanchal im bij a Dios jaye. In uluchic:
―Xo’ ojni’ i tsu’uhuits i labith t’ajbilab.
A Jesús in caniyal ca ts’at’ey c’al jaja’ a Leví
(Mt. 9.9–13; Mr. 2.13–17)
27 Taley talbel tam ti ne’ets ti bel a Jesús in tsu’u jun i inic quetel im bats’c’uhual an jalbixtalab tumin tin cuenta an gobierno. Pel a Leví. A Jesús in ucha’:
―Tiquin ts’at’enchi.
28 Tam thubat cuble a Leví, in tala’ jilcachiquiy jahua’ in t’ajalac. In ts’at’enchi a Jesús.
29 Ani talbel ts’ejcanchat a Jesús i ts’alat c’apuxtalab tin q’uima’ a Leví. C’uajatchic taja’ quetel ti c’apul al an mexa yan i bats’c’ul jalbixtalab tumin tin cuenta an gobierno ani yan q’ue’at i inic. 30 Tam talchic i fariseo ani i exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés in ts’i’quiyal quin jolbiy in exobalilchic a Jesús. In ucha’chic:
―¿Jale’ a t’ajalchic antsana’ it junax c’apul c’al nixe’ xi bats’c’ul jalbixtalab tuminchic tin cuenta an gobierno ani c’al xi q’ue’at i hualbith inicchic?
31 Toc’tsin a Jesús in ucha’chic:
―Axi lubach an inic yab in yejenchal i ilalix, expith axi ya’ul ojni’ jats in yejenchal. 32 Nan in che’nec cu caniy ca chich c’al nana’ ca jic’tson c’al in hualab jitats in lej exlalits tin ichich abal pel i hualbith inic ani iba ax in tsalpayal pel i alhua’ inic.
Conoyab a Jesús tin cuenta am pabiltalab c’al an c’apnel
(Mt. 9.14–17; Mr. 2.18–22)
33 Exom conoyabe a Jesús c’al an fariseochic ani c’al an exobchixchic c’al an ley binath c’al a Moisés antse’:
―¿Jale’ u huilq’uith pabil yab u c’apul ani u lej ol in exobalilchic a Juan pujax ani in exobalil an fariseochic, ani tata’ a exobalilchic patal a q’uicha u c’apul ani yab u pabil?
34 Toc’tsiyatchic c’al a Jesús:
―Yab in tomnal ca pablats yab ca c’aputs ax u tsa’bixchic c’al an tomquintalab biyat c’uajate an tomquinel inic. 35 Max quim baju a q’uicha tixc’anenequits an tomquinel inic, tam ojni’ in tomnalits ca pablatschic ani yab ca c’aputs. Tam nan in tixc’anenecaquits, tam ojni’ in tomnal ca pablats u exobalilchic jaye.
36 A Jesús in uchayechic i jalpith cau:
―Yab in tomnal ca muts’iyat i it ts’ejcathits toltom ani c’al ca c’ua’chiyat i biyal toltom. Max ani’ ca t’ajchin, u othiyab axi it. Ani jaye am pejach an it toltom yab u jilc’onal alabel c’al am biyal toltom. 37 Yab in tomnal ca baliyat al i biyal balixtalab ot’ in ja’lil an lab t’uthub ax u it boclinalits. Max ani’ ca t’ajan, ne’ets ca mits’c’an an ot’ ani ne’ets ca huac’lan am boc lab t’uthub. Antsana’ ti ne’ets ca othey am balixtalab ot’ ani ne’ets ca q’uibey am boc. 38 Jaxtam in tomnal ca baliyat in ja’lil an lab t’uthub ax u it boclinalits al i it balixtalab ot’. Tam ne’ets ca ohuey am balixtalab ot’ ani jaye am boc. 39 Jitats in uts’al am biyal boc yab ne’ets quin le’na’ axi it, cum in tsalpayal abal axi biyal jats axi lej huinat alhua’.