6
Putsil in exobalilchic a Jesús c’al in hualil an lab em
(Mt. 12.1–8; Mr. 2.23–28)
Jun i sábado xe’ets a Jesús junax c’al in exobalilchic al jun i t’ayablab lab em, ani in exobalilchic xe’ets im putsiyal in hualil an lab em. In ixiyal tin c’ubac ani in c’apal. Tam uchanchic c’al an fariseochic:
―Tata’chic ojni’ a t’ajal tam sábado jahua’ in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés yab ca t’aja’.
Tam a Jesús in ucha’ an fariseochic:
―Hualam yab a ajiyamal jant’o in t’aja’ a David junax c’al in junquilchic ti jayq’ui’ tam ti c’a’il jaja’chic. Otsits jaja’ tin q’uima’ a Dios ani in c’apchi an t’ocat pan axi expith u jilchinal quin c’apu am pale’chic. Aba ani’ yab pel i pale’ a David, in c’apchi nixe’ xi pan ani im pitha’ in junquilchic quin c’apchi jaye.
A Jesús in uchayechic antse’:
―Nana’its tin Juntal patal an inicchic ani u cua’al u eyaltal cu ulu jant’o ta ca eyentha an sábado.
An inic axi huayenec in c’ubac
(Mt. 12.9–14; Mr. 3.1–6)
Junaque i sábado otsits a Jesús tin tiyopanil an Israelchic, ani taja’ in ts’i’quiy ti exobchix. Ani c’uajat taja’ jun i inic axi huayenec in huinab c’ubac. An fariseochic ani c’al an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés in lej tsapic co’com a Jesús c’al in hual. Max quin jeltha’ tam sábado an inic, ne’ets quin jolbiy. A Jesús in exla’its abal antsana’ tu tsalpanchab c’al jaja’chic. Tam in ucha’ an inic axi huayenec in c’ubac:
―Quit ts’aquiy ani quit cubiy teje’.
Tam ts’aquiy ani cubiy. Tam a Jesús in conoy an fariseochic ani nixe’ xi exobchix:
―¿Jant’o tu jilalchic an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés qui t’aja’ tam sábado? ¿Qui t’aja’ alhua’ o qui t’aja’ yab alhua’? ¿Qui jeltha’ axi ya’ul o qui jila’ ca tsemets?
10 Tam a Jesús tocat in met’al tin tonith axi c’uajatchic c’al jaja’, ani in ucha’ an inic axi huayenec in c’ubac:
―Xo’ ca lemc’a’ a c’ubac.
In lemc’a’, cum jelthachits. 11 Tam lej tsacuy axi c’uajatchic taja’, ani conóx jun c’al xi jun jant’ini’ ti quin jolbiy a Jesús.
A Jesús in tacuyal axi lajuj tsab tin abathualejilchic
(Mt. 10.1–4; Mr. 3.13–19)
12 Jun a q’uicha c’ale a Jesús al i bolchal ca olon, ani ma tats tin huat’a’ patal an acal ti ol. 13 Tam ti chuthenequits, in caniy ca chich in exobalilchic quin tacuy lajuj tsab jaja’chic tin abathualejil. 14 Im bijchic pel a Simón Pedro, ani a Andrés axi pel in ebchal a Simón. Pel a Jacobo, ani a Juan, ani a Felipe, ani a Bartolomé. 15 Pel a Mateo, ani a Tomás, ani a Jacobo axi pel in tsacamil a Alfeo, ani a Simón axi pelac i ts’at’el c’al an cuenel ax u bijiyab ti cananista. 16 Taley pel a Judas in ebchal a Jacobo, ani jaye a Judas Iscariote axi ne’ets quin tsinat bina’ a Jesús tin c’ubac in tomolnaxilchic.
A Jesús in exobchal yan i inicchic
(Mt. 4.23–25)
17 Taley pa’iy a Jesús ti al am bolchal junax c’al in exobalilchic, ani jilc’on al jun i pac’chal jun ti mulcunenequits yantalam i inicchic. Che’nec jaja’chic ma tim puhuel Judea ani ma ti Jerusalén. Talchic jaja’ che’nec ma ti Tiro ani ti Sidón axi pel i bichouchic tin hualchicte’lil am pulic lejem. Che’necchic abal quin ats’anchi in cahuintal a Dios c’al a Jesús, ani jaye abal ca jeltha c’al an yau’lats ax in cua’alchic. 18 Talchic jaye u co’oyab c’al i at’ax teneclab, ani u canchinal. 19 Patal an ya’ulchic in lej le’ ca tacxin c’al a Jesús, cum jaja’ in tala’ jelthal an yau’lats c’al in tsap.
Axi culbel ani axi yab culbel
(Mt. 5.1–12)
20 Tam in met’al a Jesús in exobalilchic ani in ucha’chic:
―Ne’ets quit lej culbechic max a ats’al it ts’ejhuantal ta ichich tin tamet a Dios, cum tamits a Dios ne’ets quin t’aja’ ti Ts’ale ta ichich. 21 Ne’ets quit culbechic max a c’a’inchal jahua’ bolith, cum tamits a Dios ne’ets ti pitha’. Ne’ets quit culbechic max it uc’nal, cum tamits a Dios ne’ets ti culbethanchi a ichich. 22 Ne’ets quit culbechic max quit at’a ani max quit pojca c’al tin ebal nana’ u bij tin Juntal patal an inicchic. Ne’ets quit culbechic max quit ts’a’uhuat c’al i cau ani max quit tilibnanchat a bij tin ebal nan u bij. 23 Quit jum putat culbechic tam quim bajuhuits a q’uicha antsana’ ti quit t’ajchin, cum tam quit ulits ti eb ne’ets quit pithan lej yan a atohual. Ca t’ila’ abal antsana’its ti yajchiquiyame jaye im biyal caulomejilchic a Dios.
24 It ts’ejhuantalchic max it rico c’al expith jahua’ teje’ tsabal, cum jats expith a ejtohual ca culbetna’. 25 It ts’ejhuantalchic max a tsalpayal yab a yejenchal a Dios, cum talbel ne’ets ca ats’a’ i yejenchixtalab ta ichich. It ts’ejhuantalchic max it culbel ta cuetemtal ani yab c’al a Dios, cum ne’ets quim baju a q’uicha ma tam quit uq’uin tin ebal an t’e’pintalab. 26 It ts’ejhuantalchic max patal an inicchic ti uchal abal it alhua’ iniccua’, cum antsana’ tu uxnal tam ti biyalits an q’uet’ach caulomechic jaye.
Qui c’anitha’ ax tu tomolnal
(Mt. 5.38–48; 7.12)
27 Nan tu uchalchic axi xo’ tin ats’anchal, ma ca c’anitha’ a tomolnaxil. Ma ca t’ajchi i alhua’talab jaye jitats ti at’al. 28 Ca conchinchi i lablinchixtalab c’al a Dios jitats ti quithab uchal ani jitats ti ts’a’uhual c’al i cau. 29 Max jita’ ti cuajchi ta ts’a’ub, ca huenc’onchi jaye axi jum poq’ue’. Max jita’ ti tixc’anchi a pulic coton, ca jila’ ti tixc’anchi jaye a coton. 30 Max jita’ ti conchi jant’ots, ca pitha’. Max jita’ ti tixc’anchi i c’alab, yab ca xijc’ath ucha’ ti huichbanchi. 31 Jant’ini’ tata’chic a le’ quit t’ajchin alhua’, antsana’ ta ca t’ajchi a at inic.
32 Yab pel i lej alhua’talab max expith a c’anithal jitats ti c’anithal. Ma am pojcaxchic in c’anithal in at pojcax. 33 Yab pel i lej alhua’talab max expith a t’ajchal i alhua’talab jitats ti t’ajchal i alhua’talab. Ma am pojcaxchic in t’ajchal i alhua’talab in at pojcax. 34 Yab pel i lej alhua’talab max expith a matinchal jita’ in ejtohual ti huichbanchi. Ma am pojcaxchic in matinchal in at pojcax. 35 Tata’chic pelits a uchbil ma ca c’anitha’ a tomolnaxil ani ca t’ajchi i alhua’talab. Ca matinchi ani yab ca xijc’ath aychi ti huichbanchi. Max antsana’ ta ca t’ajchi a at inic, tam a Dios ne’ets ti pithaye más yan i alhua’talab. Tam ojni’ ne’ets quit exlachic tit tsacamlab c’al a t’ecat pulic Pay’lom Dios ti eb. Ca t’ajchi alhua’ a at inic, cum a Dios pel i alhua’ inic ma c’al axi yab c’ac’nax c’al jaja’ ani ma c’al axi pojcax jaye. 36 Jant’ini’ a Tata ti eb in yajnanchal patal an inicchic, antsana’te ca yajnanchichic.
An jolbix
(Mt. 7.1–5)
37 Yab ca jolbiychic a at inic, ani a Dios yab ne’ets ti jolbiy. Yab ca t’e’tsiychic a at inic, ani a Dios yab ne’ets ti t’e’tsiy. Ca paculanchi a at inic, ani a Dios ne’ets ti paculanchi. 38 Ca pitha’ a at inic, ani a Dios ne’ets ti pitha’. Ne’ets ti lej pitha’ alhua’ lejbath, ani alhua’ ni’ath, ani alhua’ thiyach, ani ma alhua’ oc’at. C’al a lejbaxtal jant’o tit lejbanchix ani ca pitha’ a at inic, antsana’ a Dios jaye ne’ets ti lejbanchi ani ti pitha’.
39 Tam a Jesús in uchaye q’ue’at i jalpith cau:
―Auxe’ max in ejtohual i joc’tsi quin lotocna’ in at joc’tsi. Hualam axi tsab tin eb ne’ets ca ijcan al i jol cum yab u tsu’ux. 40 Yab u jalunchab in tsalpathtal an exobchix c’al in tsalpathtal an exobal. Ma an exobal quin tala’ exobnanchits in exobchixtal an exobchix, tam tiq’uele ne’ets quin ejtilnanchi in tsalpathtal an exobchix.
41 Tata’chic ojni’ a huat’ath t’ajchal ti cuenta in tsacam hualab a at inic, ani yab a t’ajal ti cuenta a pulic hualab. Ejtil max ca tsu’chi an tsacam amul tin hual a at inic, ani yab a t’ajal ti cuenta am pulic te’ axi c’uajat ta cuete’ hual. 42 Tata’ ojni’ a uchal a at inic abal ti jilchi ca tixc’anchi an amul tin hual, ani yab a t’ajal ti cuenta am pulic te’ axi ta cuete’ hual. Tocat it eb t’ocatq’uichic. Ca oc’ox tixc’a’ am pulic te’ ta hual, ani tam tiq’uele ne’ets quit tajax tsu’xinits abal ca tixc’anchi an tsacam amul tin hual a at inic.
Exlab an te’ c’al in hualil
(Mt. 7.17–20; 12.34–35)
43 Axi alhua’ an te’ yab in ejtohual quim bina’ i quithab hualilab, ani axi yab alhua’ an te’ yab in ejtohual quim bina’ i alhua’ hualilab. 44 I exlal an te’ c’al in hualil. Am bathuch yab im binal i hualilab lab bec, ani an t’ocnal ts’aj yab im binal i hualilab lab t’uthub. 45 An inic axi alhua’ in ichich in caunal i alhua’ cau, ani an inic axi quithab in ichich in caunal i quithab cau. Jant’inits tin lej ichich an inic, jats ne’ets quin ulu tin hui’.
An ata axi cubat al an t’ujub ani axi cubat al an tsabal
(Mt. 7.24–27)
46 Tata’chic tin alq’uith bijiyalq’ui tin Ajatic ani yab a t’ajal jahua’ nan tu uchal ca t’aja’. 47 Nan ne’ets tu olchichic in ejtiltal jitats ca chich c’al nana’ ani tiquin ats’anchi u cahuintal ani tiquin t’ajchi jahua’ nan cu ucha’ quin t’aja’. 48 Pelchic xe’ ejtil i ts’ejcom ata ax in oc’ox tsaja’ lej luputh ma im baju jun ti c’uajat i t’ujub. Tats tin mo’ca’ in t’ujub cub abal ca tsapic cubiy an ata. Lej puhuey am pulic itse’ ma an ja’ im baju in acan an ata, ani yab paclun an ata cum in cua’al in lej alhua’ cub. 49 Jitats tiquin ats’anchi u cahuintal ani yab tiquin t’ajchi, jayetseq’ui ejtil i ts’ejcom ata. Pelchic xe’ ejtil i ts’ejcom ata ax in eb cuba’ i ata eblimq’ui an tsabal, ani yab in ts’ejcanchi in t’ujub cub an ata. Lej puhuey am pulic itse’ ma an ja’ im baju in acan an ata, ani tocat cuajla ani tala’ paclunits an ata.