18
Q’uibeyits am bichou Babilonia
Taley u tsu’u jun i ángel axi lej pulic in eytal c’al a Dios, tal pa’i’il ti eb. Lej tajajal, ma in tajbayal tim puhuel an tsabal c’al in tajax. U cau lej tsapic cahuith in ulu:
―Lej chubax t’ajat q’uibenequits am pulic bichou Babilonia. Xo’ pel in c’uajattal i teneclabchic ani yan jahuaquits tam at’axchic. Tats tu mulcunal patal jahuaquits i pojcax ts’itsin. Ejtil max nix am pulic bichou im pithamal an inicchic tim puhuel an tsabal i vino abal ca uts’alin ani quin t’aja’ quithab. Patal an ts’alechic tim puhuel an tsabal quithabmenequits c’al nix am pulic bichou. Lej ricomenec an nujulchic tim puhuel an tsabal cum le’na yan jant’o ca ts’a’iyat c’al axi huat’ath c’a’inchix c’al jant’o ti alq’uith alabeltalab.
Taley u ats’a’ tal i cau ti eb in ulu:
―Tata’chic ax pel ti tsacamilchic a Dios quit calpan al nixe’ xi bichou. Yab quit junax hualbin c’al an c’uajilchic taja’, i canats quit abchin i yajchictalab ejtil jaja’chic ne’ets ca abchin. Max ca mulcun in hualab nix am bichou ne’ets ca ulits ma ti eb. A Dios yab ne’ets quin uc’chiy cum in hualabchic lej yan. A Dios ne’ets quin t’ajchi nixe’ xi bichou jant’ini’ jaja’chic al am bichou in t’ajchamal in tsacamilchic a Dios, ma tsab huichc’othe. Ne’ets quin yajchiquiy tsab huichc’othe. Cum nix am bichou in c’athatnamal tim ba’ ani in lej q’uijithnamal i alq’uith alabeltalab jaxtam ca abchin c’al a Dios i c’ac’ath yajchictalab abal quin lej yajchicna’. Ca ats’a’ jant’o in ulal nix am bichou, abal lej alhua’ quetel ejtil i uxum ts’ale. Yab pel ejtil i tsemchith uxum ja, ani yabcua’ ne’ets quin yajchicna’. Aba antsana’ in ulal, ti juncats a q’uicha ne’ets ca abchin yan i c’ac’ath yajchictalab. Ne’ets ca tsemets yan c’al i yau’lats ani c’al i jayil. Ne’ets ca xe’tsin lej t’e’pithchic. Ne’ets ca t’ajat q’uibanits c’al i c’amal. Cum jolbinenequits c’al in hualab, jaxtam ne’ets ca t’ajat q’uiban. A Dios in cua’al in lej tsap abal quin t’ajchi jahuats jaja’ quin le’na’ nixe’ xi bichou.
Tam ca tsu’tat xumumul im paulil am bichou c’al an c’amal, tam ne’ets ca uq’uin ani ca lej t’e’pin an ts’alechic teje’ tsabal axi junax hualbinenec c’al nix am bichou. Yabats ne’ets quin junax q’uijithna’ i alq’uith alabeltalabchic. 10 Ne’ets ca tixc’an tin c’uajattalchic ca c’uajiy ou, cum ne’ets ca huat’ath jiq’uey c’al xi c’ac’ath yajchictalab. An ts’alechic ne’ets quin ucha’ am bichou:
―Tata’ ojni’ pelac it pulic bichou Babilonia lej c’athpich a ey. Ani xohue’ it huat’ath ts’ejhuantal, cum jun jic’tohual it t’ajat q’uibanits.
11 Cum yabats ne’ets ca jilc’on jita’ ti ts’a’um c’al an nujnel, jaxtam ne’ets ca lej t’e’pin ani ca uq’uin an nujulchic. 12 Jolatits quin xe’tsintha’ i nujnel jahuaquitsq’ui, axi jahua’ ts’ejcath c’al i oro ani c’al i plata, axi jalbith an anillochic ani an oulab axi uxnal ti perla, axi huinat alhua’ toltom ca’iyab c’al i ts’ale, axi eyextalab ts’ejcath c’al i nihuihuil te’ ani c’al i jalbith te’ ani c’al i t’ujub lej jalbith marfil, axi eyextalab ts’ejcath c’al i bronce ani c’al i pat’al ani c’al i t’ujub mármol. 13 I canela, i ilal, i jom, i nihuihuiltalab, i vino, i aceite, i harina, in hualil i lab em, i burrochic, i ovejachic, i bichimchic, i carrochic, ma i inicchic axi nujuhuabac c’al i amulab, tim patal jahua’ tu ucha’its yabats nujuhuab. 14 An nujulchic ne’ets quin ucha’ am bichou:
―Xo’ yabats hua’ats an cuju hualilab ax a culbetnamal ca c’apu. Tala’ q’uibanits patal jahua’ huinat alhua’ ani jahua’ huinat ts’alat ax a co’oyamal.
15 Nix an nujulchic axi ricomenec cum yan in nujchamal nixe’ xi bichou, ne’ets ca ou tixc’an cum ne’ets ca jiq’uey c’al xi c’ac’ath yajchictalab abchinal am bichou. Ne’ets ca lej t’e’pin ani ca uq’uin. 16 Ne’ets quin uluchic:
―Tata’ ojni’ pelac it pulic bichou ani xo itsots. Xo’ it huat’ath ts’ejhuantal. Pelac ejtil it uxum lej alhua’ ts’ejcath ejtil ti alhua’ ts’ejcath i uxum ts’ale c’al i alabel toltom, c’al i oro, c’al i anillochic, ani c’al i oulab. 17 Jun jic’tohual it tala’ q’uibethanchatits lej yan a co’oyamal ti jayq’ui’.
Ne’ets ca ou tixc’an c’al nix an q’uibenec bichou patalchic axi belthom c’al am barcochic ani an c’alelchic axi ne’ets al i barcochic. Aniye jaye ne’ets ca tala’ tixc’an patal axi t’ojnal al i barcochic ani ax in eyenthal i barco ti ic’tom. 18 Tam quin tsu’uchic xumumul im paulil nix am bichou c’al an c’amal, ne’ets ca thajan an inicchic antse’:
―Yab hua’ats i bichou ax im bajumal ti lej pulic ejtil am pulic bichou Babilonia.
19 An inicchic ne’ets quin jolchi i pojoth anam tin oc’ abal in lej yajnal t’ajat q’uibanits am bichou. Ne’ets ca t’e’pin ani ca uq’uin. Ca thajan antse’:
―Ts’ejhuantal tata’ ax pelac it pulic bichou. A tolmiyamal ca ricome patal an inicchic ax in atlomnamal i barcochic. Let’e abal jun jic’tohual it t’ajat q’uibanits.
20 Uchan c’al nix an ángel patal axi c’uajatchic ti eb ca culbe cum antsana’ ti q’uibanits nix am bichou. A Dios in t’ajchamal jahua’ in tomnal quin t’ajchi am bichou, in abchamal i yajchictalab. Patal ax pel in abathualejil, ani patal ax pel in caulomejil, ani patal jita’ pel in tsacamil a Dios, tim patalchic ca culbe, in ulu an ángel.
21 Taley u tsu’u jun i ángel lej in cua’al in tsap, im pena’ i pulic t’ujub ejtil ax u eynal ti tse’entalab ani im pet’na’ ti al am pulic lejem. In ulu:
―Jant’ini’ ti q’uibejits ax an t’ujub ax u pet’namal, antsana’ ti ne’ets ca t’ajat q’uibejits am pulic bichou Babilonia. Ni jayq’ui’ yabats ne’ets ca tsu’tat. 22 Yabats ne’ets ca ats’atbe t’eneyab i arpa taja’. Xo’ xant’o an tsul ani an trompeta. Ni jayq’ui’ yabats ne’ets ca xe’tsin i t’ojnal taja’. Yabats ne’ets ca ats’atbe jita’ ti tse’el. 23 Yabats ne’ets ca tajbaxin i tajablab taja’. Yabats ne’ets ca hua’tsin i ajib ejtil ax u t’ajnal tam hua’ats i tomquintalab lej culbel an inicchic. Xo’ xant’o an nujulchic axi xe’tsinenec taja’. Pelac in ey xi más pulic nujulchic tim puhuel an tsabal. Yabats ne’ets quin ejtou c’al in c’ambixtal quin c’ambinchichic i inicchic jant’ini’ ti jayq’ui’ in c’ambinchamal.
24 Al nix am bichou jun ti xe’etsac yan i tsemthom inicchic tats ti tsemthame yan in tsacamilchic a Dios ani yan axi xe’tsinenec ti olnom c’al in cahuintal a Dios, ani jaxtam abchinal i yajchictalab c’al a Dios.