19
Taley u ats’a’ cau lej cahuith i pulic mulcunel an inicchic ti eb, in ulal:
I ajatnanchal im bij an Ajatic. I puhuethanchal im bij i Diosil cum ja’its jaja’ ax tu jec’onthal. Expith jaja’ in cua’al in ts’alat tsap quin t’aja’ patal jahuats quin le’na’ ani expith ja lej pulic in ey.
A Dios ets’ey in t’ajchal an inicchic i ts’ejcaxtalab c’al i bolithtalab ani c’al i chubaxtalab.
In jolbiyamalits nix am pulic bichou Babilonia axi ejtil i inicbe, cum c’al in at’axtal in t’ajamal abal ca hualbin an inicchic tim puhuel an tsabal.
Ani cum tsemthanchame a Dios in t’ojnalilchic, jaxtam a Dios in huichbanchal am bichou c’al i c’ac’ath yajchictalab.
An mulcunel in tsab ulu:
―I ajatnanchal im bij a Dios cum jaja’ ne’ets quin yajchiquiy ets’ey nixe’ xi pulic bichou Babilonia ti al an c’amal.
Ani nuc’panal in c’ac’nal a Dios xi jun inic c’al tse’ i yejtselchic ani xi tse’ i ejattalab. C’uajatchic tin tamet in ts’alat coytal a Dios. In uluchic:
―Ets’ey in t’ajal chubax a Dios. I ajatnanchal im bij.
Tam u ats’a’ cau jaja’chic axi c’uajat tin tonith in ts’alat coytal a Dios, in uluchic:
Ca ajatnanchat im bij a Dios c’al patal in t’ojnalilchic ani patal jitats in le’ quin c’ac’nanchi im bij a Dios.
Axi pulic in ey, ani axi yab lej pulic in ey, tim patalchic quin ajatnanchi im bij.
Ne’ets ca tomquin an Ajatic c’al im bichohuil
U ats’a’ jaye lej tsapic cau an mulcunel, ejtil tam lej tumumul an ja’ ti al am pulic itse’ ani ejtil tam lej tsapic cau an mamlab, in ulalchic:
I ajatnanchal im bij i pulic Pay’lom Dios cum expith jats in cua’al in ts’alat tsap. Im bajumalits ne’ets quin t’aja’ ti lej Ts’ale c’al tim patal an inicchic.
Xohue’ im bajumalits tam an Ajatic axi bijiyab jaye ti Cordero ne’ets ca tomquin c’al im bichohuil, ani ne’ets ca hua’tsin i q’uijithtalab.
Jaxtam cu culbe ani qui bina’ i c’ac’namal yan c’al a Dios.
Im bichohuil a Dios c’uajat alhua’ alabel ts’ejcathits ejtil i ts’ic’ach tam ne’ets ca tomquin.
Lej alhua’ ts’ejcathits c’al i alabel t’ocat toltom lej leyoyol.
Nix an t’ocat toltom pel i t’ipchixtalab c’al in t’ocat in tsacamilchic a Dios.
Tam tin ucha’ an ángel antse’:
―Ca thucha’ jun i cau antse’: Ne’ets quin ats’a’ lej culbel in ichich jitats bijithits ca chich c’al a Dios ca c’uajiy tam ca tomquin an Cordero c’al im bichohuil a Dios.
Tin ucha’ an ángel abal pel i lej chubaxtalab in cahuintal a Dios ax tin olchi antsana’.
10 U tuthu u c’ualal tin tamet an ángel abal cu c’ac’na’, ani tam tin ucha’:
―Yab ca tuthu a c’ualal antsana’ abal tiquin c’ac’na’. Nan jayetseq’ui jant’ini’ tata’ ani an ebchalabchic pel tin t’ojnalil a Dios. U belchalne an chubaxtalab jahua’ in olnamal a Jesús. A Dios ja’its expith ca c’ac’na’ ani yab nana’ tiquin c’ac’na’, in ulu.
Ani patal jitats quin olna’ an chubaxtalab jant’ini’ tin olnamal a Jesús, ja’its pel i lej chubax caulome c’al a Dios.
Am punel c’al an thac bichim
11 Taley u tsu’u japith an eb. Taja’ cale jun i thac bichim ani c’al i punel im bij Pututh ani im bij Chubax. Ja’its an Ajatic in ey pututh in t’ajal. Ne’ets ti pejéx ani ne’ets ti Abatnom c’al an inicchic axi c’al ti yab u le’nab jaja’. 12 In tsu’uxtal hual u tsu’chi maq’uiq’uil ejtil i c’amal ani tin oc’ in cua’al yan i corona. In cua’al thuchath im bij axi expith jaja’ in exlal. 13 In toltomil ejtil max mucuth c’al i xits’. Im bij am punel pel axi bijiyab ti Cau abath c’al a Dios. 14 U tsu’u tal tin cux i pulic mulcunel punat al i thac bichim jaye ax ti eb. Ja’its ne’ets quin tolmiy an Ajatic ca pejéxin c’al ax tu tomolnab. Alhua’ ts’ejcath an mulcunel c’al i thac toltom lej t’ocat. 15 An Ajatic in cua’al tin hui’ ejtil i hui’ith nacat cutsil c’al ne’ets quin ata’ patal an inicchic axi tomolnax c’al jaja’. Ne’ets quin t’aja’ ti lej tsapic Abatnom c’al jaja’ chic. Ne’ets quin t’ajchichic ejtil tam i inic exom in q’uets’al i lab t’uthub al i huat’imtalab abal quin canchi in ja’lil. Ne’ets quin leca’chic axi más c’ac’ath yajchictalab cum tsacul a Dios c’al in hualab jaja’chic. Ani ja’its a Dios expith in cua’al in ts’alat tsap abal quin t’ajchi an inicchic jant’ots quin le’na’. 16 Ti al i bots’at toltom ani tin ts’ejet an Ajatic thuchath pel i oc’ox Ts’ale c’al patal an ts’alechic ani pel i oc’ox Ajatic c’al patal an ajaticchic.
17 Taley u tsu’u jun i ángel cubat ba’ a q’uicha. U ats’a’ in taunal patal an ts’itsinchic axi xe’ets jumumul ti eb, in ucha’chic:
―Quit mulcun ca c’apchi xi yan jant’o ne’ets ti pitha’ a Dios. 18 Ne’ets ti pitha’ ca c’apchi in t’u’ul i ts’alechic, i oc’lec soldado, i pathay inic, i bichim, i punel, i inicchic axi t’ayath t’ojnal c’al in amu ani axi pel i jolat inicchic, axi pulic in ey ani axi yab pulic in ey.
19 Taley u tsu’u nix an huat’ath pulic tse’ acan ani an ts’alechic teje’ tsabal junax c’al in soldadojilchic, tamcuthits abal ca pejéxin c’al an Ajatic axi punat al an thac bichim ani c’al am pulic mulcunel ts’at’at c’al jaja’. 20 Tam u tsu’u huic’at an tse’ acan ani jaye nix ax in timc’oyal an caulome c’al a Dios ani yab ja. Ja’its ax in t’ajamal i labith t’ajbilab tin tsu’ux hual an inicchic axi ts’o’math c’al im bij an tse’ acan ani c’ac’nax c’al jaja’. In lej c’ambiychic c’al nixe’ xi labith t’ajbilab jahua’ in t’ajamal. Pet’na ejat xi tsablom ti al an c’amal. 21 Ani t’ajat tsemthajits tim patal an soldadochic c’al in cahuintal an Ajatic axi ejtil i nacat cutsil. Ja’its an Ajatic axi punat ti al an thac bichim. Ani ajhuejits tim patal an ts’itsinchic c’al in t’u’ul nixe’ xi inicchic axi tsemtha c’al in cahuintal an Ajatic.