4
Taɨfe ramo Jesús faɨa rafue
(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)
Jusiñamui Joreño anamo Jesús illamona, Jordán railla illemona Jesús jaillano, jofue iñenanomo Jusiñamui Joreño naimɨena orede. Nainomo cuarenta dɨgarui Taɨfedɨ naimɨena ramo faɨte. Naie facaiseconi Jesús jaca guiñede. Naie facaise fuilla mei, guiñeno illamona, naimɨe aimetaite. Jesús aimetaillana Taɨfe uiñuamona, naimɨemo llote:
—Jusiñamui Jitodɨodena, naimɨemo llono: “Ore Moo, bie nofɨcɨna llomenicona jaita”.
Jesús uai ote:
—Iena lloñeitɨcue. Jusiñamui facaina lloraɨma mɨcorɨ iena jaie cuega: “Jɨaɨe rafuedɨ llomenico guilla baɨfemo faɨte”.
Ie mei a ite anedumo Taɨfe Jesúna uillano, dallu illanona, naimɨemo nana naɨraɨaɨna acatate. 6-7 Llote:
—Nana bie naɨraɨaɨ cue anamo ite. Iena cue iacagamɨemo itataredɨcue. Cuena o sedajamona, iobillacɨnona cuemo o fecaia, nana bie naɨraɨaɨ omo fecaitɨcue. Bie naɨraɨaɨ illaɨmana jaitɨo.
Jesús uai ote:
—Dama ite. Ona sedañeitɨcue. Moisés mɨcorɨ jaie cuega: “Caɨ Nama Jusiñamuina seda. Dama naimɨemo iobillacɨnona feca”.
Ie mei Jerusalémo Jusiñamui jofo muidomo Taɨfe Jesúna uite. Raite:
—Jusiñamui Jitodɨodena, enɨruemo mai ana uai. 10-11 David mɨcorɨ ona jaie cuega:
Ona eenollena Jusiñamuidɨ ie jaɨenisaɨmo lloite.
Enɨruemo o uaiñellena, o abɨ bofedaiñellena, ona feiñoitɨmacɨ
cuega. Naimɨe lloga uai suillena, bie jofo muidomona mai ana uai. Naimɨe ie lloga uaina fɨnorede; ia iena cue uiñollena, mai ana uai.
12 Jesús uai ote:
—Dama ite. Ana uaiñeitɨcue. Ero, ie comɨnɨmo Moisés mɨcorɨ jaie cuega: “Caɨ Nama Jusiñamuina facacɨñeno”. Naimɨe cuena raise eenuana jai uiñotɨcue. Jamai ebena naimɨena facacɨñeitɨcue. O lluana fɨnoñeitɨcue.
13 Taɨfe naimɨena ramo faɨa mei, naimɨemona ie jitaille dɨnori oni jaide.
Galileamo Jesús ie rafue llolle jillacɨ
(Mt 4.12-17; Mr 1.14-15)
14 Jusiñamui Joreño naimɨemo illamona, Galileamo Jesús abɨdo jaide. Nana naie enɨruemo naimɨe mamecɨ soride. 15 Ailluena judíuaɨ ofiracuaɨmo naimɨe llofueuide. Iena cacajanona, comɨnɨ: “Naimɨe llofuiacɨno mare” raitɨmacɨ.
Nazaretmo Jesús illa rafue
(Mt 13.53-58; Mr 6.1-6)
16 Macarillamona, Nazaretmo naimɨe jaide. Navui nainomo naimɨedɨ sairide. Naimɨe jaisoilla isoi, sábadomo nainomo ite ofiracomo jaide. Jaie cuegafuiaɨna ado facallena, naimɨe a naidadate. 17 Naie lloraco nama mullaɨmadɨ Isaías mɨcorɨ jaie cuegafuiaɨ jai ferɨnoga rabe naimɨemo fecade. Iena oni suiñocaida, bie rafuena baillanona facade:
18-19 Jusiñamui Joreño cuemo ite.
Dueredɨnomo mare rafuena llollena, cuena fetode.
Taɨfe anamo ailluena comɨnɨ illa jira, Jusiñamui naimacɨna jillotaiacana uiñoñedɨmacɨ.
Jusiñamui rafuena ailluena comɨnɨ uiñoñena jira, naimɨe illanomo rillena uiñoñedɨmacɨ.
Jeacɨno anamo naimacɨ illa jira, Jusiñamui naimacɨna jillotaiacana uiñoñedɨmacɨ.
Naimɨe naimacɨna duenaillana birui uiñuana jitaide.
Naimacɨmo mare rafue llollena, cuena jai oretate.
20 Naie rafue facaja fuillamona, cuegafuiaɨ abɨdo fecade. Naimacɨna llofuellena, dane ana raɨde. Nana nainomo ite comɨnɨ naimɨemo eo eruaɨdɨmacɨ. 21 Iemei naimɨe naimacɨna llofuete. Raite:
—Omoɨ como cacaja cuegafuiaɨ omoɨ motomo jai suide. Cuena ñaɨte.
22 Naimɨe lluana comɨnɨ cacajano, coninɨna raitɨmacɨ:
—Naimɨe fue mare. Naimɨe marena llofuete. —Iemona raijicaillamona, coninɨri raitɨmacɨ—, Naimɨedɨ jamai José jito. ¿Nɨese naie rafue birui suide?
23 Iena uiñuamona, Jesús dɨnena llote:
—Cue lluana ɨɨnoñedomoɨ. Comecɨaɨna facadomoɨ: “Capernaumo naimɨe siño fɨnoca rafuena fɨdɨdɨcaɨ. Siño rafuena caɨ motomo naimɨe jɨaɨ fɨnoia, naimɨena ɨɨnoitɨcaɨ. ‘Ua médico duia, ie abɨna dama jillotarede’ caɨ einamacɨ raisoidɨmacɨ. Ie isoide. Naimɨe llua isoi naimɨe ia, siño rafue caɨ motomo fɨnorede” comecɨaɨna facadomoɨ. 24 Uanaicɨnona omoɨmo lloitɨcue. Naimɨe comɨnɨ naɨraɨmo Jusiñamui facaina lloraɨma ia, ie comɨnɨ naimɨe uaina feiñoiacasɨñede. Iena jamaisɨte. Ie isoide. Cue naɨraɨmo cue illa jira, cue uaina ɨɨnoñedomoɨ. 25 Jaie ie isoide. Elías facaiseconi daje amani años abɨmo atomonado nocɨ deiñede. Aime guitɨmacɨ. Naie facaiseconi bie enɨruemo caɨ comɨnɨ dɨne ailluena fecɨñuaɨ itɨmacɨ; iadedɨ omoɨ jaiagaɨ Jusiñamui uaina ɨɨnoñedɨmacɨ. 26 Jusiñamuidɨ Elíana caɨ comɨnɨ dɨne oreñede; iadedɨ jɨaɨe enɨruemo ite fecɨño dɨne naimɨena orede. Sarepta railla naɨraɨmo orede. Sidón railla enɨruemo naie naɨraɨ ite. Caɨ comɨnɨñede fecɨñomo orede. 27 Jɨaɨe rafuena lloitɨcue. Eliseo mɨcorɨdɨ Jusiñamui facaina jaie llote. Eliseo mɨcorɨ facaiseconi bie enɨruemo dɨga efonaitɨno ite; iadedɨ naimacɨmona Jusiñamui buna jillotañede. Omoɨ jaiagaɨ Jusiñamui uaina ɨɨnoñena jira, Eliseo mɨcorɨ duidɨnona jillotañede. Naie facaiseconi dama Naamán mɨcorɨna jillotate. Caɨ comɨnɨmo naimɨe duiñede; ia Siria railla enɨruemo duide. Ie isoidomoɨ. Cue uaina ɨɨnoiacaiñedomoɨ —llote.
28 Jesús lluana cacajano, naie ofiracomo itɨno eo icɨritɨmacɨ. 29 Naidacaillano, naimɨena jino uitɨmacɨ. Naie illanodɨ iconɨmo ite. Nainomo naimɨena uillanona, iconɨmona naimɨena ana dotaacadɨmacɨ. 30 Naimɨena meineiacadɨmacɨ; iadedɨ naimacɨ motomo naimɨe jaillanona, naimacɨmona naimɨe jillobillano oni jaide.
Jesúdɨ Janaba anamo itɨmɨe jillotaja rafue
(Mr 1.21-28)
31 Jesús Capernaumo jaide, Galilea railla enɨruemo ite. Nainomo naimɨe ia, sábadoruimo judíuaɨ ofiracomo jaide. Nainomo llofuete. 32 Illaɨma uai isoi naimɨe llofuia jira, nainomo ite comɨnɨ naimɨe llofuiamona raijicaidɨmacɨ. 33 Janaba anamo illamɨe nainomo ite. Jesús llofuiana cacaita, Janabadɨ ɨimana ado cuirioitate:
34 —Odɨ Nazaret ie Jesús. ¿Bue ñeiacadɨo caɨ dɨga? Caɨna duere fɨnuaɨbidɨo. Ona uiñotɨcue. Odɨ Jusiñamui ie Mare Fetocamɨedɨo.
35 Jesús naimɨena lletade:
—Llɨɨcai. Naimɨemona oni jai. —Iena cacajanona, naimacɨ motomo Janaba ɨimana ana dotade; ia naimɨedɨ bofedaiñede. Ie mei Janaba naimɨemona oni jaide. 36 Iena cɨuanona, nana nainomo itɨno raijicaidɨmacɨ. Coninɨri siadotɨmacɨ:
—¿Nɨe isoide Jesús uai? Janabamo naimɨe llua mei, ɨimamona Janabadɨ oni jaide.
37 Jesús fɨnoca rafue muidona, naimɨe mamecɨdɨ nana naie enɨruemo soride.
Jesúdɨ Simón Pedro jɨfaiñona jillotaja rafue
(Mt 8.14-15; Mr 1.29-31)
38 Ofiracomona Jesús jaillanona, Simón Pedro jofomo jaide. Ie facaise Simón jɨfaiño duide. Abɨna cuaride. Naiñaiñona jilloitallena, nainomo itɨno Jesúmo jɨcanote. 39 Naiñaiño dɨne Jesús jaillanona, ie uai lluamona, naie duicodɨ oni jaide. Ieconi naiñaiño jillode. Abɨ cuariñede. Naidacaillanona, guille fɨnuanona, ie jofomo itɨnona ecade.
Jesúdɨ ailluena duidɨnona jillotaja rafue
(Mt 8.16-17; Mr 1.32-34)
40 Nairuido jitoma ana itemo, comɨnɨ ailluena duidɨnona Jesús dɨne atɨdɨmacɨ. Dɨga duicuaɨ illanona atɨdɨmacɨ. Naimacɨna jetajamona, naimacɨna jillotate. 41 Jananɨaɨna jɨaɨ oni oretajano, jananɨaɨ dɨnena raite:
—Odɨ Jusiñamui Jitodɨo. —Naimɨena naimacɨ uiñua jira, Jesús naimacɨ ñaɨana rairuide. Naimɨedɨ Jusiñamui Jitona uiñotɨmacɨ.
Judeamo Jesús llofuia rafue
(Mr 1.35-39)
42 Ie areruido jitɨramo jofue iñenanomo Jesús jaide; iadedɨ comɨnɨ naimɨena jenuaidɨmacɨ. Baillanona, naimacɨ motomona naimɨe jaiñellena jɨcanotɨmacɨ. 43 Naimacɨmo llote:
—Jɨaɨe naɨraɨmo cue mare rafuena lloiacadɨcue. Naimɨe anamo comɨnɨ illana Jusiñamui jitailla jira, naimacɨmo iena lloiacadɨcue. Ie mare rafuena llollena, Jusiñamui cuena orede. Oni jaitɨcue. Omoɨ dɨga fɨebiñeitɨcue.
44 Ie mei Judeamo ite ofiracuaɨmo Jesús llocana jaide.