12
Da Kings Da Israel Peopo Wipe Out
Da East Side Da Jordan Riva
Dis da lis a da kings from da land dat da Israel peopo take ova. Dey take ova da land da east side a da Jordan Riva, from da Arnon Canyon to Mount Hermon. Az all da east side a da Jordan Riva Valley.
Sihon, da king fo da Amor peopo. He stay king inside Heshbon. His land go from Aroer town on da edge a da Arnon Canyon, an from da middo a da canyon, to da Jabbok Canyon. Az da end a da Ammon peopo land, an half da Gilead land. Sihon, he da king too fo da peopo dat stay da east side a da Jordan Valley from da Kinneret Lake (Az Galilee Lake) to da Arabah Lake (az da Big Salt Lake), an to Bet-Jeshimot unda Mount Pisgah.
Den come da land wea Og stay king fo Bashan. He one a da las guys from da giants dat come from Rafa. He live inside Ashtarot town an Edrei town. He da king fo da peopo from Mount Hermon, Salekah, all da Bashan country to da edge a da Geshur peopo land, an Maakah, an half a Gilead to Sihon land, da king inside Heshbon.
Moses, Da One In Charge worka guy, an da Israel peopo win ova dem. An Moses give dea land to da Reuben peopo, da Gad peopo, an half da Manasseh peopo, fo dem take ova.
Da West Side Da Jordan Riva
Dis da lis a da kings fo da land dat Joshua an da Israel peopo wen take ova, da west side a da Jordan Riva, from Baal-Gad inside da Lebanon Valley to Mount Halek dat go up to da Seir Range. Joshua give dea land to da Israel ohanas da time dey split um up, fo come dea property. Az da hills, da small hills da west side, da Jordan Riva Valley, da mountain sides, da boonies, an da Negev, da land fo da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo:
da king fo Jericho,
da king fo Ai, nea Bethel,
10 da king fo Jerusalem,
da king fo Hebron,
11 da king fo Jarmut,
da king fo Lakish,
12 da king fo Eglon,
da king fo Gezer,
13 da king fo Debir,
da king fo Geder,
14 da king fo Hormah,
da king fo Arad,
15 da king fo Libnah,
da king fo Adullam,
16 da king fo Makkedah,
da king fo Bethel,
17 da king fo Tappuah,
da king fo Hefer,
18 da king fo Afek,
da king fo Lasharon,
19 da king fo Madon,
da king fo Hazor,
20 da king fo Meron,
da king fo Akshaf,
21 da king fo Taanak,
da king fo Megiddo,
22 da king fo Kedesh,
da king fo Jokneam inside Carmel,
23 da king fo Dor inside da hills mauka Dor,
da king fo Goyim inside Gilgal,
24 da king fo Tirzah.
Az thirty-one king guys.
12:1 12:1: Census 21:21-35; Rules2 2:263:11 12:6 12:6: Census 32:33; Rules2 3:12