13
Dey Split Up Da Land
Wen Joshua come real ol, Da One In Charge tell him, “You real ol, an still yet get plenny land fo you take ova.
“Dis da land dat still yet you guys gotta take ova: All da Filisha peopo land, da Geshur peopo land, from da Shihor Gulch da east side a Egypt, to da Ekron land da north side. Az all da Canaan land (dass wea da five Filisha kings stay, inside Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron, an da Avva peopo land). From da south side, all da Canaan land, from Arah wea da Sidon peopo stay all da way to Afek, da edge a da land wea da Amor peopo stay. Da land wea da Gebal peopo stay, an all Lebanon to da east from Baal-Gad unda Mount Hermon to Lebo-Hamat.
“Da Sidon peopo dat stay inside da mountains from Lebanon to Misrefot Mayim, I da one goin push dem out in front da Israel peopo. Make shua fo give dis land to da Israel peopo fo come dea property, jalike I wen tell you fo do. Give um to da nine ohanas an half da Manasseh ohana fo come dea property.”
How Dey Split Up Da Land
Da East Side Da Jordan Riva
Da odda half a da Manasseh ohana, da Reuben ohana, an da Gad ohana awready get da land dat Moses wen give dem da east side a da Jordan Riva fo come dea property.
Dat go from Aroer on da edge a da Arnon Canyon, an da town inside da middo a da canyon, an all da Medeba flat place all da way to Dibon 10 an all da towns fo Sihon, da king inside Heshbon fo da Amor peopo, an to da edge a da Ammon peopo land, 11 an Gilead, da land a da Geshur peopo, an Maakah, all Mount Hermon, an all Bashan to Salekah. 12 Az da whole land wea Og wen stay king inside Bashan. He da king inside Ashtarot an Edrei, an was one a da las Rafa peopo. Moses wen win ova dem an take ova dea land. 13 But da Israel peopo neva push out da Geshur peopo o da Maakah peopo, az why dey still yet live dea wit da Israel peopo today.
14 But Moses no give da Levi ohana property notting. Cuz da Israel peopo bring sacrifices fo make um wit fire fo Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, an da food from dat sacrifice go to da Levi ohana. Az dea property, jalike he wen make one promise to dem.
15 Dis wat Moses give ery small ohana inside da Reuben ohana: 16 Dey get da land from Aroer on da edge a da Arnon Canyon, an from da town inside da middo a da canyon, an da flat place aroun Medeba, 17 to Heshbon an all da towns on top da flat place: az Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahaz, Kedemot, Mefaat, 19 Kiriataim, Sibmah, Zeret-Shahar on da hill inside da valley, 20 Bet-Peor, da sides a Mount Pisgah, an Bet-Jeshimot, 21 all da towns on top da flat place, an ery place wea Sihon was king fo da Amor peopo inside Heshbon. Moses win ova him an da Midian leadas: Evi, Rekem, Zur, Hur, an Reba. Dey all was frenz wit Sihon, dat live ova dea. 22 (Da Israel guys wen kill Balaam wit swords too. Him Beor boy, da one dat know one ceremony fo find out wass goin happen bumbye.) 23 Da west side a da Reuben ohana land was one side a da Jordan Riva. Da small Reuben ohanas get all dis property from Da One In Charge.
24 Dis wat Moses give da small ohanas in da Gad ohana, north from da Reuben land: 25 da land fo da Jazer peopo, all da towns inside Gilead, an half da Ammon land up to Aroer nea Rabbah, 26 an from Heshbon to Raamat-Mizpah an Betonim, an from Mahanaim to da Debir land, 27 an inside da valley, Bet-Haram, Bet-Nimrah, Sukkot, an Zafon, an da odda land dey take away from Sihon, da king inside Heshbon, da east side a da Jordan Riva, da land up to da Kinneret Lake (az Galilee Lake). 28 Fo da Gad ohana, ery small ohana get dese towns an da mo small towns aroun dea fo come dea property.
29 Dis wat Moses give half da Manasseh ohana, ery small Manasseh ohana: 30 Da land from Mahanaim an all Bashan, all da place wea Og wen stay king fo Bashan, all da camps Jair wen set up, sixty towns inside Bashan, 31 half da Gilead land, an Ashtarot an Edrei, wea Og da Bashan king wen live befo time. Dis odda half go da Makir ohana, az Manasseh boy land.
32 Dis wat Moses wen give dem wen he stay inside da flat place Moab side, da east side a da Jordan Riva, nea Jericho. 33 But Moses neva give land to da Levi ohana fo come dea property. Az cuz Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, dey get him fo dea property, jalike he wen make one promise to dem.
13:6 13:6: Census 33:54 13:8 13:8: Census 32:33; Rules2 3:12 13:14 13:14: Rules2 18:1 13:33 13:33: Census 18:20; Rules2 18:2