Ẹkụkwọ-Ozi Ibuzọ Pọlụ Dejẹnni
Timoti
Timoti, Nke Ibuzọ
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹkụkwọ-ozini; m wụ onyẹ-ozi pụ-ichẹn Kraịstị Jizọsị. Osolobuẹ wụ Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi lẹ Kristi wụ Jesu onyẹ ẹnyi gi dọn ẹnya tumẹ m. M rị e dejẹnni Timoti wụ nwa m esi imẹ okukwe. Ẹfọma lẹ omikẹn lẹ udọn hụn gha ẹka Chuku-Nẹdi lẹ Jesu Kristi Nna ẹnyi bịa ya rịnị ị.
Mkpịnsịn ẹka Banyeni Eje-nkuzi
Nọdị nwan Ẹfẹsọsị kẹ m dọn gwa ị ogẹn m gi jẹnkọ Masẹdonia, kẹni ị gwa ndị hụ rị a kuzi ihiẹn wụlẹni ezioku w'a kuzizilẹ ihiẹn ndị hụ wẹ rị a kuzi; w'e gọnzilẹ ntịn akịkọ nwọnlẹni isi lẹ itu-mpupu ihiẹn hụn w'e tusọnmẹ hụn nwẹlẹni njẹdẹnmẹ—makẹni ihiẹn ndịnị e mẹ ịhịan a masọnmẹ ọmụma nwẹlẹni alị hụn nkẹ o gi yeni ịhịan ẹka bi obibi okukwe hụn Osolobuẹ chọ. Ihiẹn haịn i k'e gi gwa wẹ ẹrịra wụ nị ịhịan hụn ụzọ gi ihiẹn-ọsụsụọ e bi—ihiẹn-ọsụsụọ hụn gha obi rị mma lẹ ịhọrị rị mma lẹ okukwe gha akpakalị obi pụha. O nwẹọlẹ ndị latọ ihiẹn ndịnị, kpahu, sọnmẹ oku nwọnlẹni isi. Wẹ chọ nị wẹ wụrụ ndị nkuzi Iwu Mozizi, bụ aghọtanị wẹ ihiẹn ndị wẹ rị e ku mọbụ ihiẹn ndị wẹ rị e ku oku wẹ—e ku, a dụ ẹka obi.
Ẹnyi a marịnghọ nị Iwu rị mma—omẹni ịhịan a marịnghọ gi ẹ mẹ ihiẹn wẹ gi ifiri ẹ ye Iwu. O furu nị ịhịan ghọta nị ẹlẹ ifiri ndị ezi-omumẹ kẹ wẹ gi ye iwu. Kama, wẹ gi ifiri ndị a dan iwu lẹ ndị e nupụ-isi ye ẹ, uwẹ lẹ ndị ghalẹni e fe Osolobuẹ lẹ ndị e mẹ njọ, ndị e mẹ ihiẹn rụnị lẹ ndị e lelịa ihiẹn rị nsọ, ndị e gbu nẹdi wẹ mọbụ nnẹ wẹ lẹ ndị izighẹ. 10 Wẹ yezi ẹ makẹ ndị ughẹrẹ, makẹ ikẹnnyẹ hụn e mẹsọn ikẹnnyẹ mgba lẹ ikpoho hụn e mẹsọn ikpoho mgba, ndị e re ịhịan lẹ ndị e ṅọn ịhịan, ndị-ntụ, ndị a shịa ẹri-ntụ lẹ ndị e mẹ ihiẹn ndị ọzọ ọwụlẹ wẹ lẹ ezigbo nkuzi ghalẹni a dangbama. 11 Ezigbo nkuzini rị imẹ oziọma hụn Osolobuẹ, Onyẹ hụ rịchanrịn mma, buche m ẹka.
Ikele Chuku Makẹni O Mẹ Ebere Nabanhan Ẹnyi
12 M rị a kpanmịn Kraịstị wụ Jizọsị Di-nwọnni-ẹnyi hụn ye m ikẹn m gi rị a rụn ọrụn, makẹni o weri m nọkẹ onyẹ o gi dọn-ẹnya, we m ọrụn, 13 ọsụọn'a nị m te kutọ a, kpokpo ndị nke ẹ, gi ẹka-ikẹn sọn wẹ. Kanị ọ nọ mẹ ebere m, makẹni amarịn m ihiẹn m rị e mẹ ogẹn ahụn, m'e ke kwerizikwọ ogẹn ahụn. 14 Di-nwọnni-ẹnyi nọ gi ẹka rị mma sọn m, mẹ ni m omikẹn ọda-ọda, wezi okukwe lẹ ihiẹn-ọsụsụọ rị imẹ Jizọsị ye m ọda-ọda. 15 Okuni wụ ezioku hụn furu w'a nabanhanchanrịn: nị, “Kraịstị wụ Jizọsị bịa imẹ ụwa d'a zụọpụha ndị njọ”—hụn o mẹ ni mmẹ kachanrịn njọ imẹ uwẹ ile.
16 Kanị, ufiri ẹ kẹ Osolobuẹ gi mẹni m omikẹn, mmẹ hụn kachanrịn njọ e mẹ, kẹni Kraịstị wụ Jizọs' hụn ụzọ gi m ghọsịchanrịn ndidi zu oke, gi m mẹ ihiẹn nleri, kẹni ndị ọzọ, hụn k'e kweri n'ẹ gi ẹ marịn nị wẹ lẹ enwẹn wẹ jẹnkọ d'e nwọn ndụn itẹbitẹ.
17 Eze Itẹbitẹ kẹ Osolobuẹ wụ! Eze Ghalẹni a nwụn! Onyẹ wẹ ghalẹni e legha ẹnya! Chuku ohu sụọ rịnị! Mgbaye lẹ ọghọ ya rịn'a jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
Gi Oku Osolobuẹ Lẹ Ịhọrị Rị Mma Lụnị Osolobuẹ Ogụn
18 Timoti nwa m, m rị e ye i iwu ndịnị nọkẹ kẹ amụma ndị wẹ busọnmẹ banyeni i mbụ dọn ku, kẹni ị saẹka gi ihiẹn wẹ ku imẹ amụma ndị ahụn lụ ọgụn hụ rị mma, 19 e kwọnkẹnmẹ okukwe lẹ ịhọrị rị mma. O nwẹgụọ ndị latọ ịhọrị wẹ, sụkpọpụ okukwe wẹ. 20 Himẹnọsị lẹ Alẹzanda rị imẹ wẹ. E wegụọ m wẹ ẹbụọ ye Ekwensụ n'o mẹ wẹ ihiẹn, kẹni wẹ marịn kubehi arụ.