Isi Nke Ẹbụọ
Ife Ofufe Imẹ Ụka
Igi bidọn nwan, m sị ọnụ a rịọsọnmẹni ni ịhịan ile Osolobuẹ; e mẹni ni wẹ ekpere; a rịọdọnni ni wẹ; e gi ni ifiri wẹ a kpanmịn a, e mẹzini ni ndị-nze lẹ ndị ile rị isi-ọkịkị ya, kẹni ẹnyi hụn ụzọ e bi obibi mẹ jụụ, e gi udọn e bi, e bi obibi ndị e fe Osolobuẹ, e yetarị mgbaye. Makẹni ụdị ekpereni rị mma, wụzịkwọ ihiẹn a sụọ Osolobuẹ wụ Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi ụsụọ, makẹni Osolobuẹ chọ nị onyẹ ọwụlẹ nwọn nzụọfụha, marịnzịkwọ ezioku.
Makẹni,
Osolobuẹ ohu sụọ rị;
Onyẹ ohu sụọ rịzịkwọ
hụn e wegbama Osolobuẹ lẹ ịhịan.
Onyẹni wụ Kraịst wụ Jizọsị
hụn wụzịkwọ ịhịan;
hụn we enwẹn ẹ ye,
kẹni ọ wụrụ ihiẹn w'e gi gbapụha ịhịan ile—
Osolobuẹ a shịagụọ ẹri banyeni ihiẹnni ogẹn furuni.
Wẹ tumẹ m onyẹ e zisọnmẹ ozi ihiẹnni lẹ onyẹ-ozi pụ-ichẹn lẹ onyẹ a kuzi ndị anị ndị ọzọ wụlẹni ndị Ju okukwe lẹ ezioku. M rị e ku ezioku, arị m a tụ ntụ!
Ya wụ, m chọ nị ikẹnnyẹ rị ebe ọwụlẹ hụn a nị wẹ e mẹ ekpere. Wẹ gha a kịshi ẹka ekpere elu, ya wụrụkwọ ẹka rị nsọ, ẹlẹkwọ hụn wẹ gi iwe lẹ ndọndọ mẹrụ.
M chọzịkwọ nị ikpoho e gi uche e kẹn ekikẹn: w'e yile ihiẹn e mẹ ifẹnrẹn, w'e yi ihiẹn furuni. Ekikẹn wẹ y'e mẹlẹ ịchọ ntutu mma, mọbụ iyi goru mọbụ ihiẹn-mma mọbụ ẹkwa ndị ṅanrannị. 10 Kama, w'e gi ọrụn-ọma e kọn ekikẹn—k'o furu nị ikpoho ndị rị e fe Osolobuẹ, a tụ egun ẹ, e mẹ.
11 Wẹ gha a kuzi, ikpoho w'a gba-nkịntịn, e gọn ntịn ihiẹn wẹ rị a kuzi, wẹ wechanrịn enwẹn wẹ che okpuru. 12 M sị okpoho* y'a kuzilẹ; y'a kịlẹ okẹnnyẹ; y'a gba nkịntịn. 13 Makẹni Adam' kẹ wẹ buzọ ke nị wẹ d'e ke Ivu; 14 e dufieni wẹ Adam', kama, okpoho kẹ wẹ dufie, ọ nọ wụrụ onyẹ njọ. 15 Kanị Osolobuẹ jẹnkọ d'a zụọfụha ikpoho amamgbe isi wẹ a tọ nsọngbu rị ọmụmụ nwa, ka sị a mẹni e bisọnmẹghọ wẹ imẹ okukwe, ihiẹn-ọsụsụọ lẹ ịrị-nsọ, e kwọndọn enwẹn wẹ.
* Isi Nke Ẹbụọ:12 nwunyẹ ịhịan