Isi Nke Ẹtọ
Ndị-isi Ụka
Okuni w'e ku wụ ezioku, nị, “Onyẹ ọrụn onyẹ-isi ụka n'a dụ, ọrụn rị mma k'ọ chọ nọ rụn.”
Ya wụ, onyẹ-isi ụka k'a wụrịrị onyẹ nwọnlẹni nkọrịanị. O k'a wụrịrị onyẹ nwọn nwunyẹ ohu sụọ; onyẹ e kwọndọn enwẹn ẹ; onyẹ nwọn uche; onyẹ nwọn mgbaye. O k'a wụrịrị onyẹ ma nabanhan ndị ọbịa; onyẹ ma kuzi O mẹkọ onyẹ-manya mọbụ onyẹ ẹka-ikẹn, kanị onyẹ e mẹ nwayọ; ẹlẹ onyẹ-ikpe mọbụ onyẹ egho a sụọ. Ọ k'a wụrịrị onyẹ hụn e ri-ẹka a kị ikpun-ụlọ a ọhụnma, a hụn a nị ụmụ a hụ e humẹ isi, a gbaye ịhịan ụzọ ile. Makẹni, omẹni ịhịan a sanị ẹka kị ikpun-ụlọ a, nanị k'o dọn lepụ ụka Osolobuẹ ẹnya? Ọ wụkọ onyẹ rogharị nke ọhụn, onyẹ sọnmẹ ụzọ Kraịstị nke ọhụn, amamgbe ọ họnrọnma bụ o nwọnni ihiẹn ọ marịn, ikpe ma Ekwensụ a ma a. O k'a wụzịrịrị onyẹ ndị rị ogbe e ku oku ẹ ọhụnma, amamgbe ọ danban ọnyan Ekwensụ, fa.
Ndị-ọrụn Ụka
Ẹrịrazịkwọ, ndị-ọrụn ụka k'a wụrịrị ndị ghalẹni e gi ihiẹn wẹ buche wẹ ẹka e gu egu; awụkọ wẹ ndị irenaị; awụkọ wẹ ndị okẹn-manya mọbụ ndị egho rị ẹnya. Wẹ k'a wụrịrị ndị e kwọnkẹnmẹ ihiẹn ndị ahụn mini rị ofufe-Kraịstị, wụrụzịkwọ ndị ghalẹni e mẹ ihiẹn obi gi e gbu wẹ mgbu. 10 Wẹ k'e burịrị ụzọ lelegụụ wẹ. Omẹni enwọn wẹ nkọrịanị, wẹ rụnma nị ụka.
11 Ẹrịrazịkwọ, ikpoho wẹ k'a wụrịrị ndị nwọn mgbaye; awụkọ wẹ ndị-nkutọ. Wẹ k'a wụrịrị ndị ẹnya dọn, ẹlẹ ndị okẹn-manya; wẹ k'a wụrịrị ndị w'e gi e dọn ẹnya imẹ ihiẹn ile.
12 Ndị-ọrụn ụka k'a wụrịrị ndị nwọn nwunyẹ ohu sụọ; ndị a kị ụmụ wẹ lẹ ikpun-ụlọ wẹ ọhụnma. 13 Ndị hụn rụn ọrụn-ụkanị ọhụnma k'e wẹhẹ ni enwẹn wẹ ezigbo ẹfan, ya wụ ọrụn k'e mẹzikwọ obi rukẹnmẹ wẹ alị imẹ okweri wẹ kwerini Kraịstị-Jizọsị.
Okukwe Ẹnyi Emikẹ!
14 M bu ẹ obi nị m lala d'a hụn ị ẹgwa. Kanị, m rị e de ni i ihiẹn ndịnị 15 kẹni, omẹni m bie d'a bịa, n'ị marịn k'o furu nị ịhịan e bi imẹ ikpun-ụlọ Osolobuẹ, ụka Osolobuẹ, Osolobuẹ hụn rị ndụn. Ụka a nị wụ iyetọ lẹ idẹn hụn gi ezioku.
16 W'a rụ ụka a, ihiẹn ahụn ẹnyi kweri e mikẹ; ihiẹn ahụn mini wụ banyeni:
Onyẹ* ahụn gi ẹhụ pụha;
ọ nọ ghọsị nị ịya rọ nke-esi
ghahanị Mmọn-nsọ;
ndị mmọn-ozi a hụnghọ a.
Ịhịan e zisọnmẹgụọ ozi ẹ alị ichẹn-ichẹn;
e kwerigụọ nị w'a imẹ ụwa.
Ọ gi ọghọ lashi elu-igwee.
* Isi Nke Ẹtọ:16 Ndị Kolosi 1.26-27; 2.2