Isi Nke Ẹnọ
Eje-nkuzi
Mmọn-nsọ e kupụgụọ a n'o ru ogẹn ịkpazụụn, o nwẹ ndị k'a latọ okukwe-Kraịstị, sọnmẹ mmọn ndị hụn e dufieni lẹ ihiẹn eje-mmọn rị ichẹn-ichẹn a kuzisọnmẹ, ebe wẹ n'e sọn nkuzi ndị-ntụ lẹ ndị ihunnaị ịhọrị wẹ nwụngụụ nọkẹ sị wẹ gi igwe-ọkụn dagbu ẹ. Wẹ k'a kuzimẹ ịhịan w'a lụlẹ di-lẹ-nwunyẹ. O nwẹghọzị ihiẹn-oriri ndị wẹ k'a sị wẹ sọma, ihiẹn-oriri Osolobuẹ ke kẹni ndị hụn kwerini, hụn marịn ezioku, hụn ụzọ e ri, e ye ẹ ekele. Ihiẹn ile Osolobuẹ ke rị mma, o nwọnni hụn w'a jụ, ka sị a mẹ ni wẹ gi ekele narịn a, makẹni oku Osolobuẹ lẹ ekpere e dọn ẹ nsọ.
Ezigbo Odibo Jesu Kristi
Ị gwa umunẹ ẹnyi imẹ okukwe ihiẹn ndịnị wẹ, ya wụ nị ị wụ ezigbo onyẹ-ọrụn Kraịstị-Jizọsị, hụn wẹ gi ihiẹn ndị rị imẹ okukwe-Kraịstị lẹ ezigbo nkuzi hụ ị rị e sọn zụn.
Latọ ilu ndị ahụn nwẹlẹni erere ọ ban ebe ihiẹn Osolobuẹ rị, hụn ndị marịnlẹni ihiẹn gi e dọn. Kama, e gi ihiẹn Osolobuẹ a zụn enwẹn i. Makẹni, w'a sị, “Erere hụọghọ ịzụn ẹhụ ịhịan, kanị igi ihiẹn Osolobuẹ a zụn enwẹn ịhịan kẹ erere ka a rị ụzọ ile, makẹni w'e ri erere ẹ imẹ ndụnnị lẹ imẹ ndụn lalanị.” Ezioku rọ, o furu nị wẹ nabanhan a ọhụnma-ọhụnma. 10 Ya haịn ẹnyi gi a rụngbu enwẹn ẹnyi, a lụgbu enwẹn ẹnyi, makẹni ẹnyi gi Osolobuẹ rị ndụn dọn-ẹnya, Osolobuẹ hụn wụ Onyẹ-nzụọpụha ịhịan ile—tụmadụ ndị kwerini.
11 A gwa wẹ nị wẹ k'e mẹrịrị ihiẹn ndịnị, a kuzi wẹ ya. 12 Anịkwọlẹ onyẹ ọwụlẹ legber'i n'ị wụ nwata. Ka wụrụ onyẹ ndị kwerini e leri oku-ọnụ a, obibi ẹ, ihiẹn-ọsụsụọ a, okukwe ẹ lẹ k'o dọnmẹ obi ẹ ọchan. 13 M gini d'a bịa, hụn a nị ị hụ a gụnpụha Ẹkụkwọ-nsọ ebe ịhịan ile rị, e gi oku-Chuku a kpasu mmọn wẹ, a kuzi wẹ ogẹn ile. 14 Alatọkwọlẹ oyiye hụn rị imẹ i, hụn Osolobuẹ ye i ogẹn hụ wẹ gi bu amụma banyeni i, ndị-isi ụka nọ bu ẹka kwasị ị.
15 Hụn a nị ị hụ e mẹ ihiẹn ndịnị ile; wechanrịn enwẹn i che imẹ wẹ, kẹni ịhịan ile hụn a nị ị hụ e mẹ wẹ ọhụnma, a rụnpụha ihiẹn rịn'a. 16 E leban enwẹn i lẹ nkuzi i ẹnya; e mẹsọnmẹ ihiẹn ndịnị wẹ. Makẹni, i gha e mẹ wẹ, i sikọ d'a zụọfụha kẹ enwẹn i kẹ ndị rị e gọn i ntịn.