Isi Nke Isẹn
Ẹka W'e Gi E Sọn Ndị Rị Ichẹn-ichẹn Rị Ụka
Aganlẹ okẹnnyẹ-ọba, ka gi mgbaye gwa a oku lẹkẹ onyẹ rị a gwa nẹdi ẹ oku; a gwa ikẹnnyẹ rị ibe anị oku lẹkẹ umunẹ-ikẹnnyẹ; a gwa ikpoho-ọba oku lẹkẹ onyẹ rị a gwa nnẹ ẹ; a gwa ikpoho rị ibe alị oku lẹkẹ umunẹ-ikpoho—ka dọnmẹchanrịnkwọ enwẹn i ọchan.
E lepụ ndị di wẹ nwụn hụn nwẹlẹni eyemẹka nke-esi ẹnya, n'i gi ẹ tụ nị wẹ ụya. Omẹni okpoho di ẹ nwụn e nwọnghọ ụmụ, mọbụ ụmụ-oyẹ, ndịnị wẹ mụrụngụdẹ kẹ wẹ dọn a rụn ihiẹn furu nị wẹ rụnnị ndị ezi-lẹ-ụlọ wẹ, e gi ẹka wẹ rị e yeni ndị mụnị wẹ a kụkinbelụa wẹ ụgwọ, makẹni ịya a sụọ Osolobuẹ. Nke okpoho di ẹ nwụn hụn wụ ogbẹnnyẹ nke-esi, hụn nwọnlẹni onyẹ ọwụlẹ, o k'a rị e gi Osolobuẹ e dọn ẹnya, e mẹsọnmẹ ekpere, a rịọ Osolobuẹ uhinhin lẹ efinnaị. Kanị, hụn rị e bi obibi ẹhụ-ufu anwụnhụngụọlẹ—ọsụọn'a nị ọ rị ndụn. Hụn a nị y'e yezi wẹ iwu ndịnị amamgbe wẹ a wụrụ ndị nwọn nkọrịanị. Onyẹ ọwụlẹ ghalẹni e lefụ ndị nke ẹ ẹnya, tụmadụ ikpun-ụlọ a, a jụgụọ okukwe-Kraịstị, onyẹ ahụn ka onyẹ kwerilẹni njọ.
Ikpoho Di Wẹ Nwụn Hụn Ụka Jẹnkọ D'e Lepụ Ẹnya
(Ọrụn Ndị-Ozi 6.1; 9.36-39)
Okpoho di ẹ nwụn hụn rugụụ ahụa ọgụn ẹtọ mọbụ karị sụọ kẹ wẹ jẹnkọ d'a gụnye ikpoho di wẹ nwụn hụn ụka jẹnkọ d'e lepụ ẹnya; o k'a wụrịrị onyẹ lụkarịlẹni di ohu. 10 Ọ k'a wụrịrị onyẹ wẹ gi ọrụn ọma ọ rụnsọnmẹ marịn: ya wụ, n'ọ zụnghọ ụmụ; n'ọ nabanhanghọ ndị ọbịa; n'o feghọ ndị-nke Osolobuẹ, chanchanpụ wẹ unyin ụkụ; n'o yeghọnị ndị rị nsọngbu ẹka; n'o gighọ enwẹn ẹ kwanị ọrụn ọma ụzọ ile.
Ikpoho Di Wẹ Nwụn Hụn Kelẹni Ka Ẹgẹdi
11 Ka ekwerilẹ gụnye ikpoho di wẹ nwụn hụn kelẹni ka ẹgẹdi. Makẹni, ihiẹn a gụn ẹhụ nwẹ ikẹn ban ẹgbata wẹ lẹ Kraịstị, a chọma wẹ nị wẹ lụrụ di. 12 Ogẹn hụ ikpe a ma wẹ makẹni e tikpọgụọ wẹ nkwa ibuzọ wẹ kwe.
13 Wezụkadẹ ọhụn, o ru, a mụnrụn wẹ ẹka-nkụtọpụ, a gha ụnọ-ụnọ. Ẹlẹdẹ ẹka-nkụtọpụ sụọ, a sị sị-sị-sị, e busọnmẹ ẹka e che ọrụn rulẹni wẹ, e kusọnmẹ ihiẹn furulẹni nị wẹ ku. 14 Ufiri ọnwan, ndụnmọdụn m wụ: ikpoho di wẹ nwụn hụn kelẹni ka ẹgẹdi wẹ lụrụ di, wẹ mụ ụmụ, wẹ e lepụ ikpun-ụlọ wẹ ẹnya—amamgbe eṅẹnrẹn a hụn oghere o gi kuja oku ẹnyi. 15 Makẹni, ndị hụ imẹ ikpoho ndịnị wẹ a kpahugụọlẹ, sọnmẹ Ekwensụ.
16 Okpoho ọwụlẹ kweri ni Jesu hụn ndị di wẹ nwụn wụ ndị-igbẹnnyẹ nke-esi rị ikpun-ụlọ wẹ, ya yeni wẹ ẹka, makẹ ụka gha e bu okẹn ibu—kẹni ụka hụn ụzọ saẹka e yeni ndị ahụn di wẹ nwụn hụn nwẹlẹni onyẹ e yeni wẹ ẹka nke-esi ẹka.
Ẹka Wẹ Gi E Sọn Ndị-isi Ụka
17 Ndị-isi ụka rị a kị ọhụnma ru w'e ye ọghọ lẹ ụgwọ-ọrụn furu w'e ye ndị-isi—ụzọ ẹbụọ, tụmadụ ndị rị a gbakẹnmẹ ebe iku oku-Chuku lẹ ikuzi n'ẹ rị. 18 Makẹni, Ẹkụkwọ-nsọ sị, “Ekẹnmẹlẹ efin ọnụ ebe ọ rị a zọkpọ ọka,” sịzị, “Onyẹ-ọrụn e furughọ hụn w'a kụ ụgwọ-ọrụn a.”
19 Wẹ kinghọsị ị ihiẹn ọwụlẹ banyeni onyẹ-isi, egikwọlẹ ẹ dọn, mmanị madụ ẹbụọ mọbụ ẹtọ pụha ọshẹri. 20 Nke ndị hụn e mẹsọnmẹ njọ, jụgbọ wẹ id'ẹnya ịhịan ile, kẹni egun hụn ụzọ tụma ndị họdụnị.
21 M rị a gba ị mkpịnsịn-ẹka id'ẹnya Osolobuẹ lẹ Kraịstị wụ Jizọsị lẹ ndị mmọn-ozi nsọ: e dọnmẹ iwu ndịnị; egbeyekwọlẹ ni onyẹ ọwụlẹ; elekwọlẹ ịhịan ẹnya ihun.
22 Ahụhụkwọlẹ bu ẹka kwasị onyẹ ọwụlẹ tumẹ ẹ onyẹ ọrụn-ụka, bụ y'e leban n'a ẹnya ọhụnma. Kpachanfụ ẹnya amamgbe y'e bi ẹka ye njọ ndị ọzọ mẹ; dọnmẹ enwẹn i ọchan.
23 Arazịlẹ mirin sụọ, kama, a rarị ẹkẹrẹ manya makẹ ufiri ẹfọ ị lẹ makẹ emu hụn a kụ n'ị mbụ-lẹ-ẹbụọ.
24 O nwẹ ndị njọ wẹ a pụhachanrịn ifọn, a ma wẹ ikpe wẹ kebe kinmẹ wẹ ikpe, kanị nke ndị ọzọ, njọ wẹ a ra fụha ifọn ẹgwa, kanị ọ hụ e sọn wẹ, wẹ kingụụ wẹ ikpe ọ pụha ifọn. 25 Ẹrịra kẹ ọrụn ọma dọnzịkwọ a pụhachanrịn ifọn. Ọsụọdẹn'a n'o ke pụhachanrịn ifọn, o zuerikọ jẹnrin ejẹn.