Isi Nke Isin
Ndị ile wụ igbọn mọbụ odibo ẹka ịhịan wẹ weri ndị wẹ rị okpuru wẹ nị e rughọ wẹ ogo mgbaye, a gbayechanrịn wẹ—makẹ ịhịan gha e kutọ ẹfan Osolobuẹ lẹ ihiẹn ẹnyi rị a kuzi. Emẹni ịhịan rị e fe onyẹ kwerini, y'e benụakwọlẹ mgbaye o ye ẹ makẹni wẹ wụ umunẹ imẹ okukwe. Kama, ya fedẹ ẹ karị, makẹni onyẹ rị e ri erere ọrụn a wụ onyẹ kwerini lẹ onyẹ rị Osolobuẹ obi.
A kuzi wẹ ihiẹn ndịnị, e nu wẹ e mẹ wẹ.
Eje-nkuzi Lẹ Ihiẹn E Buhẹn'ẹ
Onyẹ ọwụlẹ hụn a kuzisọnmẹ ihiẹn ọzọ wụlẹni ezioku, onyẹ hụn ghalẹni e kweye ni oku ndị hụ zu oke Onyẹ-nwẹni-ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị ku lẹ nkuzi furu ofufe Osolobuẹ, rịhụ a pache; o nwọnni ihiẹn ọ marịn. Adụdụ ịdọ-ndọndọ lẹ ịrụ-ụka mkpụrụ-oku wụ nsọngbu ẹ. Eje-adụdụnị e buhẹ iwe-ẹnya, ikpe, nkutọ, inyọnsọnmẹ-ịhịan onyinyọn rịlẹni mma lẹ idọsọnmẹ ndọndọ—hụn o mẹni o nwẹ ndị e mẹn'ẹ. Uche ndị nọ ẹrịra arị mma; ezioku a nahịngụọ wẹ. Wẹ rị e ro nị ife Osolobuẹ wụ ụzọ wẹ gi e nwẹ erere. [Esọnkwọlẹ ndị nọ ẹrịra a kpa.]
Ezigbo Akụ-lẹ-ụba
Ifedẹ Osolobuẹ wụ erere hi-ogbe nke-esi omẹni ịhịan a nị ihiẹn o nwẹ jun ẹ ẹfọ. Makẹni, o nwọnni ihiẹn ẹnyi wẹhẹ imẹ ụwa, o nwọnzikwọnị ihiẹn ọwụlẹ ẹnyi jẹnkọ d'e weri imẹ ẹ ẹnyi pụkọnị. Ya wụ, o mẹhụ ni ẹnyi e nwọnghọ ihiẹn-oriri lẹ ẹkwa*, ya jun ẹnyi ẹfọ. Kanị, ndị rị a chọ nị wẹ hi ọdafịn a danbansọnmẹ imẹ ọnwụnwan; ẹgụn rị ichẹn-ichẹn nwọnlẹni isi a nwụndọn wẹ kẹ ọnyan—ẹgụn rị ichẹn-ichẹn hụn a rụ ịhịan ẹhụ, a dọ ịhịan e ye imẹ iwi lẹ ntikpọ. 10 Makẹni, ẹkpịrị-egho wụ mkpọgụn ụdị eje-ihiẹn ile gha a suepụha. O nwẹghọ ndị ghagụụ imẹ okukwe kpahu ebe ihi-ọdafịn n'a dụ wẹ, mẹsọnmẹ ihiẹn bu ọda obi gi e gbusọnmẹ wẹ mgbu.
Ndụnmọdụn Rịnị Onyẹ-ọrụn Osolobuẹ
11 Kanị, ịyụ wụ onyẹ nke Osolobuẹ, na ihiẹn ndịnị ile tọ. Chụma ezi-omumẹ Osolobuẹ chọ, ife-Chuku ọhụnma, okukwe, ihiẹn-ọsụsụọ, ndidi lẹ imẹ-jụụ. 12 Lụ ezigbo ọgụn ahụn okukwe ẹnyi chọ, y'e kwọnkẹnmẹ ndụn itẹbitẹ hụn Osolobuẹ gi ufiri ẹ kpọ ị, hụn i gizi ifiri ẹ nọ id'ẹnya ndị bu ọda ku ẹ n'i kwerichanrịn nị Jizọsị. 13 Ihun ẹnya Osolobuẹ hụn e ye ihiẹn ile ndụn lẹ Jizọs' Kraịstị hụn nọ id'ẹnya Pọntus' Paịleti ku ezioku, kwerichanrịn n'ọ wụ Onyẹ ọ wụ, m sị ị 14 dọnmẹchanrịn iwuni; enwọnkwọlẹ ntụpọ mọbụ nkọrịanị ebe ị n'e dọnmẹ ẹ d'e ru ọbịbịa Onyẹ-nwẹni-ẹnyi wụ Jesu Kristi. 15 Ọbịbịa Jesu, hụn Osolobuẹ jẹnkọ d'e mẹ n'o mẹzu ogẹn furuni. Osolobuẹ, Onyẹ hụn rịchanrịn mma, Onyẹ ya sụọ wụ Eze nke-esi, Eze ndị-nze lẹ Nna ndị-nna; 16 Ịya sụọ wụ onyẹ ghalẹni a nwụn; Onyẹ hụn bi imẹ ukpẹ wẹ ghalẹni a saẹka a nọkunmẹ; Onyẹ ịhịan leghatulẹni bụ asakọ wẹ ẹka legha a! Mgbaye lẹ ọkịkị itẹbitẹ ya rịn'a! Isẹẹ.
Ihiẹn Wẹ K'a Kuzi Ndị-ịdafịn
17 Nke ndị wụ ọdafịn imẹ ndụnnị, gba wẹ mkpịnsịn ẹka, sị wẹ a pachelẹ mọbụ gi akụ-lẹ-ụba dọn ẹnya, akụ-lẹ-ụba hụn ghalẹni a tọ. Ka wẹ gi Osolobuẹ dọn ẹnya, ịya wụ onyẹ hụn e yesọnmẹ ẹnyi ihiẹn ile, e yekwasị, kẹni ẹfọ hụn ụzọ a sụọ ẹnyi ụsụọ. 18 Sị wẹ mẹsọnmẹ mma, a wụ ọdafịn ebe ịrụn ọrụn-ọma rị; wẹ a ha-ẹka, wẹ wụrụ ndị a chọ nị wẹ yebeye ndị ọzọ ihiẹn— 19 e gi ụzọnị e dọnmẹtọnị enwẹn wẹ akụ-lẹ-ụba wụ akụ-lẹ-ụba nke-esi, e gi ẹ e gbetọnị enwẹn wẹ ezigbo iyetọ makẹ ogẹn hụ lalanị, kẹni wẹ hụn ụzọ kwọndọn ndụn hụ wụ ndụn nke-esi.
20 Euu, Timoti, kwọnkẹnmẹkwọ ihiẹn wẹ buche i ẹka-o; latọkwọ oku ndị ahụn nwẹlẹni erere ọ ban ebe ihiẹn Osolobuẹ rị lẹ oku rijunlẹni ẹfọ wẹ rị a kpọ, “Amamihiẹn” bụ ẹlẹ ya. 21 Makẹni, o nwẹgụọ ndị ghagụụ imẹ okukwe-Kraịstị kpapụ, ebe wẹ n'e sọn ya wụ ihiẹn.
Ẹfọma Osolobuẹ ya rị nị ụnụ ile.
* Isi Nke Isin:8 lẹ ebe ẹnyi e buche isi Isi Nke Isin:13 Jọn 18.33-37