14
Inkam nwɨso sowa om Aikoniam hɨr mɨriigo.
Mɨ om Aikoniam hɨrɨn, sowa hɨriinana swokɨnɨ tɨrɨu. Sowa ɨna yapnɨnopkainamwo Juda sɨmiir maeyaua yai nɨdwo wakae saiir mɨ yai hɨr inɨ okwo boɨnɨu. Mɨ iikam isid komiiyɨn Judaɨnɨm mɨ Grik an ɨkɨm, sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmiigiyɨm. Mɨ Juda iikam nhɨrɨm bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm mɨ sɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm Juda iikam tani, sɨmiir kwoɨn ɨmiir inɨ hopswoɨu. Sɨma ɨo tɨ Jisɨs siir isidan inkam nwɨso sowiir nwowɨm. Mɨ aposel inkam nwɨso sowa om Aikoniam hɨrɨn ɨi kasaka bɨ nwoko. Mɨ sowa ɨni kɨrɨeya ywonamwo. Tɨ Bɨiyan Inkam Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwɨm. Mɨ sowiir ɨɨnɨm tɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya kɨrɨe haigɨnɨu mɨ sowa kɨrɨepai kɨrɨepaiyɨm ɨna tɨramwo. Ta kɨrɨeya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨisiimauuga iikamɨm sɨmiir. Ta siir naɨngwobumbuwa mɨ saiir yaiyɨm ɨni kaimwowa ywowɨm. Mɨ tɨ om komiiyɨn siir hɨran iikamɨm sɨma isido whɨsa ywo. Mɨ nhɨrɨm Juda maka ywo mɨ nhɨrɨm aposel inkam nwɨso sowakar ywo.
Mɨ mhoɨiya kam nhɨrɨm Judan iikam rani mɨ Juda sɨma ɨna nhɨnamɨm. Mɨ tɨ isid whɨso sɨmiir bɨiyan iikamɨm sɨma nhɨnam sɨma Pol, Banabas sowiir dirɨraerarbumbuwɨm naɨngwokɨm. Sɨma sowiirɨn siiyani kaiyɨmɨk aokiyɨm naɨngwokɨm. Mɨ sowa ta ɨo aiir bɨdi hirnao. Mɨ sowa nu Likionia hɨran om komiiyo Listra mɨ Debi om nhɨrɨm sowiir kingiin nwowɨm, sɨmiir hɨriir yɨdamam. Mɨ sowa ta yai wɨn kɨbiya Jisɨs siira ɨni omom omomɨm sɨmiir yaboɨnmamauuyokiyokɨiyamwo. Ɨriig.
Pol, Banabas sowa om Listra hɨr mɨriigo.
Mɨ om Listra hɨrɨn, inkam nwɨrɨn ɨni hɨr nɨdwowɨn, siir ɨgao bɨdi yɨnsɨmsɨrɨunamwo, siir apua aeyar naokainɨnkɨnkiyɨn siirɨn mɨ hɨriinana nwokɨn. Tɨkɨ inkamɨn siya bɨ swokɨ aprɨrɨr sranikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siya wakaeki Pol siya Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuɨn. Mɨ Pol siya siirsiira kaonanaei. Mɨ ɨni siyar kɨgiyɨn tɨ inkamɨn naɨngwo tɨbmii dɨg namwo ɨuwɨn mɨ siya wɨ wadɨeyar nwowi. 10 Mɨ Pol siya ɨgao yaiya boɨnki, kɨra dɨnsiin okwoki! Mɨ siya bɨ kɨmɨmɨnkikɨn ɨna yɨnsiin okwokiyɨn mɨ ɨna yopnatkiigɨiyamɨn mɨ siya ɨna yaprɨrɨrkiyɨn. 11 Mɨ iikam whɨekakɨm tɨ dimɨnɨn Pol siya tɨrkiyɨn siir kɨgiyɨm mɨ sɨma nu Likionia sɨmiir yaigɨna saiir kauwok boɨnki! Krɨmiir wanɨn ɨni inkam pɨua swokɨ ɨmbiniyɨn. Mɨ tapa tɨsi krɨmakar nwowɨm. 12 Mɨ sɨma Banabas siirɨn hɨnɨɨna mɨ dap Sus mɨ Pol siya yai boɨnan inkamkɨn mɨ Sɨma Pol siir inɨgɨn Hemis asi dapkɨm. Tɨ inɨg whɨso Sus mɨ Hemis dapiyo, yɨm sɨmiir wanmi digworaekwokɨm, sɨmiir inɨg ɨmiir hainanikɨm. 13 Ta omaka Sus siir inɨg hainaniya ɨni tɨ om komiiyɨn siir yaba mɨriiya. Mɨ prismi yaowae adɨn ta omaka saiir kɨgrɨraowiyɨn mɨ bulmakau ɨi nhɨrɨm ɨna hainamɨm. Mɨ kɨpɨm ɨna yomboborɨunɨnkɨnɨm mɨ ɨna hainamɨm. Mɨ tɨ om komii siir anoɨn siir kingiin yamwoɨu. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma warar yɨtɨm digworaekwowɨm sowiir hauugiyɨm. Mɨ tɨ digworaekwowɨm sɨma sowiir hauuwɨm, bɨiya sɨma sɨmiir wanɨn Sus siirɨn hɨriinan naeyɨm sɨmiirar mɨ ɨnkɨn ɨmiiyaekɨm. 14 Mɨ aposel inkam nwɨso Banabas, Pol sowa, ta hɨriinan yaiya saiir wakaeyo mɨ sowa ɨna kɨgo. Mɨ sowa ɨni ɨo sɨmiir ywowo. Mɨ sowiir yɨuɨso ɨna yɨinɨkibɨmbɨrgiyo. Mɨ sowa ɨni iikamɨm sɨmiir bopwoniya iwɨtnɨnopkainamwo. Mɨ sowa ɨna kauwokiywo, 15 kɨma tɨ kamɨm kɨma hɨnɨɨn dimusi tɨrkɨm? Krɨra inkamaɨrgo, krɨra kɨmiir hɨriinanaɨrgo. Krɨra Jisɨs siir yai wɨn kɨbiya kɨmiir boɨnmɨmauuam nɨtko. Mɨ kɨma tɨ siyɨu biyɨeyɨm sɨmiir dɨuguski. Mɨ kɨma Adi Komiiyɨn krɨmiir yaimɨn dimɨn wakaeiiyɨn siiramar daɨngwo tɨbmii. Nu nɨnomor mɨ whɨii komii komii ɨkɨm mɨ digworaekwo hoɨmgakɨm tɨ nwowɨm siya nonkwokwokɨm. 16 Kɨbɨe! Bɨiyan ɨiyɨm iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiir nwowɨm siya sɨmiirar kɨgnɨnkɨnkɨn. Sɨma sɨmiir kwoɨnka naɨngwo dirɨraerarkɨm. 17 Mɨ siya bɨ naguprakaigɨn. Mɨ kɨma pɨ siirɨm whaowae rani. Nɨɨngaka. Mɨ siya kɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk ɨiirar dirɨraerar haigɨnɨugɨn. Mɨ naowɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn pa mɨ dirɨraerarki kɨmiirɨm mɨpa mɨ kɨnaini. Mɨ naeyɨm siya dirɨraerarkiyɨm ɨni wadɨeya yɨmbiyamɨm. Mɨ naeyɨm siya dɨg haigɨnɨuwi mɨ kɨmiir kwoɨnɨm maɨrgɨmaɨrga asi nwowi. 18 Mɨ sowa ta yaiya saiir boɨn dɨgiyo mɨ sowa mɨinan nap mɨrii nanaeko iikamɨm sɨmiir nɨkɨduwɨm. Mɨ sɨma tɨ wraisuɨm nanag hainamɨm sowiir kɨpi hauu bɨiya sɨmiir wanɨn Sus siir hauuwɨm mɨ siir hɨriinan. Ɨriig.
19 Mɨ Juda iikam nhɨrɨm om Antiokanɨm mɨ om Aikoniaman ɨkɨm, sɨma ɨna yɨtɨm. Mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm sɨma inɨ hopswoni. Mɨ sɨma siiya mɨnɨm ɨna kaiyɨmɨkɨm Pol siir. Mɨ sɨma Pol siirɨn ɨni om komii siir yaba hɨriir kinaniyamɨn. Sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwokɨm, siya naowɨgusami. 20 Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma ɨni siirar yokwo kaeyokaiyɨm. Mɨ siya ha nɨnsiingiyɨn, ɨni oma hɨriirar swokɨ apnɨnopkai namɨn. Mɨ ɨigwɨra siya Banabas saɨka yam om whɨrɨn mɨn nɨkɨuwiyɨn Debi hɨriirɨn.
Mɨ Pol Banabas sowa nu Siria hɨr nwoɨn omisɨmɨn Antiok mɨ sowa hɨriir swokɨ am.
21 Mɨ sowa ta yai wɨn kɨbiya tɨ omɨn siir hɨran iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauu haigɨnɨu. Mɨ sowa hɨriinan tɨrkiywo mɨ iikam whɨekakɨm ɨna yaɨngwo tɨbmiigiyɨm. Mɨ mhoɨiya sowa ɨna swokɨ amwo tɨ sɨmiir om whoɨmɨm Listra mɨ Aikoniam mɨ om Antiok hɨriir. 22 Mɨ tɨ om whoɨmɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sowa nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi sɨmiirɨn. Mɨ sowa sɨmiirɨn hanɨɨngɨ boɨnanae. Mɨ kɨma kɨmiir naɨngwo tɨbmii aiirɨn donkworɨnukrɨpkai. Bɨiya krɨma siyɨuɨn hɨkpai hɨkpai haiiyɨn mɨ siir tikɨ hopnɨɨn apnam. Mɨ mhoɨiya krɨma wɨ tɨ Adi Komii siir om kɨbiyɨn iikam whɨekakɨm mɨ digworaekwo ɨkɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn wɨ siir nami. 23 Mɨ sowa kam adi yaowae nhɨrɨm sɨmiirɨn siyɨu komii kɨgrɨraowam yɨmbin. Mɨ omkakɨm Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm omom omomanɨn sɨmiir hɨran iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨm warar. Mɨ sowa Adi Komii siirɨm srɨiyo mɨ nae mɨnɨm ɨni wara haiyakiyɨm. Mɨ sowa tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Inkam Komiiyɨn siirara hauuswokiyɨm, siya kɨgrɨraowam.
24 Mɨ mhoɨiya sowa nu Pisidia sowiir boponau aiir yapam. Mɨ nu Pamfilia hɨriir yapnɨmbɨiyam. 25 Mɨ sowa om komii whɨrɨn Pega yai hɨr boɨnmɨmauugik. Mɨ mhoɨiya sowa om Atelia hɨriir yapiinam. 26 Mɨ om Atelia hɨrɨn, sowa siyaiini yani kwɨriinam. Mɨ siyaiiya sowiirɨn, om Antiok hɨr swokaka atkɨnɨugig. Bɨiya tɨ omɨn iikamɨm Adi Komii siirɨm naɨngwowiyɨm mɨ sɨma Adi Komii siirɨm kwɨsboɨnki, tɨ inkam nwɨso sowiiram mɨiya sowa mɨriiya saiir kɨrɨe haigɨnɨuwɨm. Mɨ sowa hɨriinana tɨro mɨ sowa ɨna swokɨ ɨmbiyamwo tɨ om ɨiirar.
27 Mɨ ɨiya sowa om Antiok hɨriir nɨmbiyamwo mɨ sowa iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiramɨn ɨna yɨkɨuna dɨgɨm, sɨma maeyau kwɨruwa nwowɨm. Mɨ sowa ɨna boɨnmɨmauuɨm digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya sowiir whɨndirɨraerarɨm. Mɨ sowa ɨna boɨno, Adi Komii siyar nɨiyok haigɨnɨugikɨn krɨriir siyɨuɨn iikam nhɨrɨm Juda inkam tani ta Adi Komii siir yaiya saiir boɨnmɨmauuɨm. Mɨ sɨma wɨ nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm. 28 Mɨ sowa iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmaka ɨi kasa bɨ nwoko. Ɨriig.