15
Iikam Whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨni om komii Jerusalem hɨrara yaɨngiriyɨuɨuɨm
Mɨ nu Judia hɨran kam nhɨrɨm, sɨma ɨna yapiinamɨm om Antioka hɨriir. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yai sɨmiir inɨ boɨnmɨmauugig. Mɨ sɨma boɨn mɨ kɨma siyɨuɨn Adi Komii siya hauugiyɨn Moses siir kɨma siir tɨr karam mwowi mɨ kɨmiir mɨoɨsɨm kɨtiyopnɨr hai karamae mwowi mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ wara kaoprigi okwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma hɨriinan yai boɨnkiyɨm mɨ Pol sowa Banabas sowa ɨo prasae bɨ nwoko sɨmiirɨn. Mɨ sowa sɨmaka yaii prasae bɨ nɨniinansaoko. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma yɨkropki Pol, Banabas sowiirɨn. Mɨ kam nhɨrɨm om Antiok hɨranɨm sɨma ɨni wara yɨnkɨn amɨm om komii Jerusalema hɨriinɨn, ta yaiya saiir ninɨ boɨntɨbmii kimaigikɨm aposel kamɨm mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm sɨmakar.
Mɨ sɨmiirɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma nɨkropikɨm. Mɨ sowa tɨ nu komii whɨso Finisia mɨ Sameria sowiir bopwo hɨr napamko. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm tɨ nu whɨso sowiir hɨr nwowɨm omisɨsɨmɨm sɨmiir hɨran iikamɨm sɨmiir inɨ boɨnmɨmauuwɨu ta yaiya. Mɨ sowa sɨmiirɨn hɨnɨɨna inɨ boɨnɨu, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi kisɨna haigiyɨn iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir kwoɨnɨm. Mɨ nu Finisia mɨ nu Sameria hɨran iikamɨm mɨ sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga taokɨtaoka ywokiyɨm Pol siir yai aiiramɨn.
Mɨ sowa om komii Jerusalem hɨriir nɨmbiyamwo mɨ iikamɨm Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ aposel kam ɨkɨm mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowi ɨkɨm, sɨma sowiir boɨn wadɨewɨn. Mɨ Pol, Banabas sowa digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya tɨrɨm sowiir mɨ sɨmiir inɨ boɨnmɨmauuwɨu. Mɨ Farisi sɨmiir iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma ɨna yɨnsiin okwo boɨnkiyɨm, kam nhɨrɨm Juda iikam tani sɨmiir, sɨmiir mɨoɨsɨm tɨ kɨtiyopnɨmnɨr hai. Mɨ kɨma sɨmiir boɨnki, sɨma Moses siir siyɨu ɨiir dap.
Mɨ tɨ aposel kamɨm mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm sɨma ɨrɨpa yɨdwo hɨd boɨnai ta yai aiirɨm. Sɨma yai whɨekakɨm boɨnai dɨgiyɨm mɨ Pita siya ɨna yɨnsiin okwokiyɨn. Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna boɨnkiyɨn, tɨ nomiiyauɨm! Kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm. Adi Komii siya hɨd haigɨnɨugikɨn mɨiyɨm krɨmiir. Mɨ bɨdi bɨdiniya kariirɨn siyar nɨmbingikɨn ta Jisɨs siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwam iikam nhɨrɨm Juda iikam tani sɨma wakaei mɨ sɨma wɨ wara nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn sɨmiir kwoɨnɨm. Mɨ siya ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨn iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir kwoɨnɨm. Mɨ siya siir naeyɨuɨn ɨni sɨmiir hauugiyɨn krɨmiir hauugiya saiir hɨriinan. Mɨ siya Juda iikam tani sɨmiirɨn yaeya siyɨu whɨr bɨ tɨrikɨn mɨ Juda iikamɨm sɨmiirɨn yaeya bɨ mɨ tɨrkɨn. Nɨɨngaka. Iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ Jisɨs siyar whɨnkaoprɨigi okwowi. 10 Mɨ kɨma tariinanɨn Adi Komii siirɨm dimusi kɨnankɨuwi? Mɨ kɨma tɨ iikam nhɨrɨm Juda iikam tani naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ kɨma hɨk sɨmiir dimusi hauugɨm? Bɨiya krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm mɨ krɨma tɨ hɨk hɨnɨɨnɨm sɨmiir haiyɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. 11 Mɨ krɨma ha naɨngwo tɨbmii mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir naɨngwobumbua wɨ saeyar swokɨ kaopriginaowidi krɨmiirɨn. Mɨ sɨmiirɨn ɨriipɨ hɨriinan wɨ wara mɨ ɨnkɨn kaoprigi okwowi. Pita siir yaiya ɨni dɨg ywokiya.
12 Sɨma tɨ iikamɨm yai bɨ boɨnmɨmɨnkɨm sɨmiir wɨɨnɨm Pol mɨ Banabas sowiir yaiyama mauugɨm. Mɨ sowa sɨmiirɨn mɨn boɨnmɨmauugɨm dimɨn kɨrɨe komii komiiyɨm Adi Komii siya dirɨraerarɨm Juda iikam tani sɨmiir mɨ sowa sɨmiir boɨnmɨmauugɨm.
13 Mɨ sowa ta yai aiir boɨn dɨgiyo mɨ Jems siya ɨna yɨsiin okwo boɨnkiyɨn tɨ nomiiyauɨm! Kɨma kariir yai aiir tɨ wakaeki. 14 Saimon siya kɨmiir bɨdiya ikɨ boɨnmauuwɨn hɨnɨɨn, Adi Komii siir kwoɨnɨn ɨni sɨmiiramar yaɨngwo hɨrɨrɨugiyɨn tɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiiram. Mɨ siya kiyaina iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn, sɨma siir isid nwowɨm. 15 Mɨ taka yaiya profet kamɨm sɨma boɨna mɨ saiir hɨriinanaɨrga. Mɨ sɨma David siir isid ɨiiram wɨn boɨnkikɨm. Taka yaiya hɨnɨɨna boɨnkika,
16 krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, mhoɨiya kara swokɨ ɨti mɨ ta Devid siir omaka nakainam ya wɨ kara swokɨ haɨninasiin okwowi. Mɨ ɨkɨ saiir digworaekwo nhɨrɨm, biyɨe nwowɨm, yɨm wɨ yaeya kara swokɨ grab mɨrii. 17 Mɨ iikam nhɨrɨm Juda iikam tani yɨm wɨ kariiram wɨt. Mɨ ɨkɨ iikam whɨekakɨm nu whɨranɨm kariiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, yɨm ɨriipa hɨriinan kariir waraɨrgɨm. Mɨ siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. 18 Bɨikɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn, siya ta yai aiir bɨdi boɨnɨn.
Mɨ tariinanɨn siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨn,
19 mɨ Jems siir yaiya tasa nikɨ amyokiyokɨiya. Kariir kwoɨnɨn hɨnɨɨngɨn, iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir kwoɨnɨn ɨna kisɨna haiginamɨn Adi Komii siirɨm mɨ krɨma sɨmiirɨn kɨigi kɨpi nɨnki. 20 Nɨɨngaka. Krɨma sɨmiirɨmɨn yokwo tɨ wɨn hauugi. Mɨ sɨmiir yokwowa hɨnɨɨna wɨn boɨnki mɨ sɨma siyɨu biyɨe whɨekakɨm uruwai siyaowainiyɨm sɨmiir dɨuguski. Mɨ sɨma hɨinanaeni siyɨuɨn siirsi dapiyok. Mɨ sɨma ɨkɨ wraisuɨm nɨiyara sɨma nɨmborukrɨmkrɨkɨu aokiyɨm sɨmiir kɨpi nae. Mɨ sɨma wraisupai wraisupaiyɨm sɨmiir nhɨe ɨmiir kɨpi mɨ kwiyae. 21 Krɨma dɨnoknɨnkɨn, bɨiya hɨriinan mɨ tariinanɨn ɨriipa hɨriinan ɨkɨ om komii komii whɨekakɨm inkam kakaɨrgɨm, Moses siir siyɨu komii siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuam. Mɨ sɨma siir yai aiirar mwaɨnikɨm maeyauɨm yai sɨma nɨdwo wakaeiyɨm sɨmiir. Mɨ Juda sɨmiir ɨi komii komii ɨkɨm. Ɨriig.
Sɨma yokwo ɨkɨ iikam nhɨrɨm Juda iikam tani Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨm wɨn hauugika
22 Mɨ aposel kamɨm mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowi ɨkɨm mɨ inkam ɨma sɨma yai maeyauu kwɨruwa mɨnam nɨdwo bɨnaigɨm, inkamwo nwɨsa nɨmbinkiyɨm Pol, Banabas sowaka namɨm, om Antiok hɨriir. Mɨ tɨ inkam nwɨso sɨma nɨmbino sowiir inɨgo Judas mɨ siir inɨg whɨrɨn Basabas mɨ nwɨrɨn, Sailaskɨn mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir bɨiyɨn ɨni sowa ywowo.
23 Yokwo kwɨra sɨma sowiir wɨn hauugiya Juda iikam tani sɨmiiram mɨ saiir yaiyɨm hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm, krɨma aposel kamkɨm mɨ krɨma inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm krɨma kɨmiir nomiiyaukɨm. Krɨma wɨnkika ta yokwowa kɨmiirɨm tɨ nomiiyau nhɨrɨm, Juda iikam tani om Antiok anɨm mɨ nu Sirianɨm, kɨmiirɨm. Tɨ akamɨm! 24 Krɨma bɨdi wakaeyɨm! Krɨmiir kam nhɨrɨm kɨmiirɨm nɨtkɨm mɨ yaiyɨm sɨma boɨnɨm kɨma ɨni kakar ywokiyɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm sɨma prɨdaigɨnɨugɨm. Mɨ krɨma sɨmiirɨn hɨriinan bɨ boɨnkikɨm. 25 Krɨma ta yaiya saiir wakaeyɨm mɨ krɨma ɨni kwoɨn whɨrua ywowɨm. Mɨ krɨma ɨna boɨnɨm, nɨm inkamo nwɨsa tɨ ɨkropki kɨmiirɨm tɨ krɨmiir nomiiyau wadɨe nwɨso sowaka Banabas Pol. 26 Mɨ sowa naosi bɨ naɨngwoyɨmiyoko, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir mɨi aiir napmɨriiyamɨn. 27 Mɨ krɨma Judas Sailas sowiir asi nɨkropkiko, ta yai aiirɨn pɨ sowiir yaiga ninɨ boɨnmɨmauuniyɨm kɨmiirɨn. 28 Mɨ Adi Komii siir naeyɨu mɨiyɨkɨn ɨni krɨmaka nwowɨn. Mɨ krɨma yai bɨdi kitɨbmii boɨnɨm mɨ krɨma kɨmiirɨn pɨ yapa hɨk kwɨri swokɨ ɨnkɨn hauugi rani. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨiirarar tɨr. 29 Mɨ kɨma wraisuɨm sɨma nɨsomaowɨm mɨ uruwai siyaowaini hauuɨm, kɨma sɨmiir kɨpi nae. Mɨ kɨma wraisuɨm nɨi ara sɨma nomboru aokiyɨm sɨmiir kɨpɨm kɨpi mɨ ae. Mɨ sɨmiir nhɨeyɨm kɨpi mɨ kwiyae. Mɨ kɨma hɨinanaeni siyɨuɨn siirsi dapiyok. Kɨmasiya kɨgrɨrɨraona mɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiisi dapiyok. Mɨ kɨma wɨ wadɨeya sɨbgu okrɨpkai. Ta yokwowa ɨni dɨgyokiya.
30 Iikamɨm sɨma nɨkropkikɨm mɨ sɨma om Antiok hɨriir yapiinamɨm. Mɨ sɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn ha nɨkɨunamɨm maeyau kwɨrua haɨngiriyɨu owɨm mɨ ta yokwowa ɨna hauua sɨmiir. 31 Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma ta yokwowa saiir mwaɨnɨm mɨ sɨma ɨni maɨrgɨmaɨrga ywokiyɨm. Ta yaiya sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuga sɨma wɨnkiya. 32 Mɨ profet inkam nwɨso Judas, Sailas sowaɨrgo mɨ sowa yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir asi boɨnmɨmauugo mɨ sɨmiirɨn sowa whɨnkɨnsiis haigɨnɨugo. 33 Mɨ sowa om Antiok hɨrɨn ɨna ikɨ onanaeyo bɨ namsasaugo. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma sowiirɨn ɨna boɨn wadɨekiywo. Mɨ sɨma ɨna swokɨ ɨkropkiywo sɨmiirɨmar. 34 Mɨ Sailas siir kwoɨnɨn ɨna yaɨngwowɨn, kara wɨ om Antiok tɨrar nwowi.
35 Mɨ Pol, Banabas sowa om Antiok hɨr nwoko. Mɨ sowa kam nhɨrɨm sɨmaka yɨnkɨn mɨriiyɨm, iikamɨm sɨmiir nɨsiisimauuam Adi Komii siir yai aiir. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuam.
Pol, Banabas sowa ɨni yapa yapa yamkiywo
36 Mɨ mhoɨiya bwan nhɨrɨm bɨdi yakaigiyɨm mɨ Pol siya Banabas siir boɨn, krɨra swokɨ ami ɨkɨ nomiiyauɨm om komii komiiyɨm sɨmiir nwowɨm sɨmiir swokɨ apkɨg ami bɨiya krɨra boɨnmɨmauuɨm Bɨiyan Inkam Komii siir yaiya saiir. Mɨ krɨra sɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm, sɨma ɨna namisi sɨbgu owɨm, iyɨe? Nɨɨngaka. 37 Banabas siya mɨnam naɨngwokɨn Jon siya saɨkar namɨm mɨ siir inɨg whɨrɨn Makɨn. 38 Mɨ Pol siya ɨna boɨnɨn, tɨ inkamɨn bɨiya krɨmiirɨn nu Pamfilia hɨr haibugikɨn mɨ siya mɨi krɨraka mɨriiyam wara bɨ nɨtkɨn mɨ krɨra siirɨn wɨ wara kɨpi nɨkɨunam. 39 Mɨ sowa ɨo tɨ dimɨn ɨiir hanɨɨngɨ ywonanae. Mɨ sowa ɨrɨpa bɨ mɨriigo. Mɨ Banabas siya Mak siir yɨkɨunam mɨ sowa siyaii ɨra saiir kwɨriinam mhɨuisɨm whɨrɨn Saipras siir hɨriir namam. 40 Mɨ Pol siya Sailas siir yɨkɨunam mɨ ɨni sowa yamwo. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma boɨn, Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saeya wɨ kowaka nwonami. 41 Sailas sowa Pol nu Siria mɨ nu Silisia tɨ nu komii whɨswo sowiir bopwo hɨr napamwo mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiiskɨm sowa. Ɨriig.