24
Juda sɨmiir bɨiyan iikamɨm sɨma Pol siir boɨnwokiyopnatkaigi.
Mhoɨiya ɨiyɨm ɨriiyara yamki mɨ bɨiyan prisɨn Ananaias mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm sɨma ɨna yapiniyɨm. Mɨ inkam nwɨrɨn siir inɨgɨn Tetalaskɨn, siya sɨmaka wara yɨnkɨn apini. Tɨkɨ inkamɨn siya siyɨu komiini siyɨu bɨdi yɨnoknɨnkɨn dɨgɨn. Mɨ sɨma inkamɨn Filiks nɨkɨuwiyɨn omom omom kɨgrɨraowiyɨn, siir boɨnmauu ta sɨma nɨniinansaowa Pol saɨka. Inkamɨn omom omom kɨgrɨraowiyɨn siya Pol siirɨm yɨkɨuna. Mɨ siya ha namɨn mɨ Tetalas siya yaiyɨm ɨni siir boɨnhɨuriyɨu bwakainamɨn. Siya ɨna boɨnɨn, inkam komii Filiks! Kɨra sɨbgu kɨgrɨraokɨn krɨmiirɨn mɨ krɨma wadɨe asi nɨdwowi mɨ krɨma yaii mɨn bɨ nɨniigɨm. Kɨriir kwoɨn mɨiyɨkɨn krɨmiirɨn wadɨe siya whɨnwohaigɨnɨukɨn. Mɨ bwan bwanɨm hɨnda tɨnda dimɨn whɨrkɨn bɨ tɨrkɨn. Krɨmiir kwoɨnɨn tɨ hɨriinanɨn krɨma kɨriir boɨn wadɨeki. Mɨ kɨriirɨn kara wɨ ɨi prɨei nɨkɨdu o rani. Mɨ kara kɨriir srɨiyɨm naɨngwowi, kɨra kariir yaimɨrsɨma saiir wakaeyɨm, pɨ kara boɨni. Krɨma tɨ inkamɨn Pol siir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm siya inkam paii rani. Mɨ ɨo bɨiyɨn pɨ siya nwowi. Mɨ omom omomɨm siya namiyɨm mɨ siya pɨ Judan iikamɨm sɨmiir nɨgbumbuwami. Mɨ sɨma asi nanaakikɨm tɨkɨ inkamɨn siya om Nasaret hɨran isidɨn siir bɨiyan inkamkɨn. Siya Adi Komii siir omaka saiir dirɨraerarbumbuwɨm kɨnankɨugɨn mɨ krɨma siir asi nonkworɨnugɨm. Mɨ krɨma siirɨn, wɨ krɨmiir siyɨu komii ɨiirsi nwowi yaigak. Mɨ yaii nɨnii kamɨm sɨmiir bɨikɨ bɨiyan inkamɨn Lisias siya ɨna yɨtɨn. Mɨ siya ɨni ɨgaokaka ywowɨn. Mɨ siya siirɨn ɨni krɨmiir ɨɨn tɨranka yɨspakɨi hainamɨn. Mɨ Lisias siya boɨn, kamɨm Pol siir boɨnwokiyopnatkaiyɨm sɨma wɨ kariir whwonkam ɨda nɨmbini. Mɨ wɨ kɨra srɨi tɨ inkam ɨiirɨn. Mɨ kɨra wɨ siir yaiga yaiya saiirar wakae, tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm krɨma boɨnɨuriyɨuwɨm siir, kaimwowaɨrgɨm. Tetalas siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Mɨ Juda iikamɨm yɨm ɨriipa hɨriinan siir mɨ whɨnwo mɨ sɨma yai Pol siirara boɨnhɨuriyɨu. Sɨma ɨna boɨnkiyɨm, tɨ yai whɨekakɨm yaimwowaɨrgɨm. Ɨriig.
Pol siir yaiyɨm inkam Komii Filiks siir boɨnmauugɨn.
10 Mɨ tɨ inkam komiiyɨn siir ɨɨna ɨna kɨnmauugiya, siya pɨ nɨnsiin okwokiyɨm. Mɨ Pol siya siir yai yamdi ɨna yowarkɨi boɨnɨn, kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, bɨewi kasa rani, kɨra tɨ iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm. Ta yaiya kara kɨriir yai yamdi nowarki boɨna, kariir kwoɨnɨn ɨni wadɨeya ywokiyɨn. 11 Kɨra sɨmiir srɨii, kɨra tɨ hɨriinan yaiyɨm wɨ sɨmiirar swokɨ wakae. Mɨ ɨiyɨm ɨuur kwɨsa yamki, kara om komii Jerusalem hɨriir namɨn mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanɨuɨn. 12 Mɨ sɨma kariirɨn ha bɨ kɨgɨm, Adi Komii siir omaka kara inkam nwɨraka yaii bɨ nɨniinansaokɨn. Mɨ sɨmiir omaka yai nɨdwokai wakaei aka mɨ kɨmiir om komii hɨrɨn. Nɨɨngaka. 13 Taka yaiya tapa sɨma boɨnhɨuriyɨuwa mɨ saeya. Mɨ sɨma kariirɨn wɨ yaimwoni boɨn tani. Mɨ sɨma wɨ kariir boɨnwokiyopnatkaini siyɨuam whaowaei. 14 Mɨ kara ta yai kwɨra pɨ kɨriir boɨnmauuwi, kariir kwoɨnɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwowiyɨn ɨni krɨmiir brougae wanwiyaeyɨm sɨmiir kwoɨn hɨriinanar swokɨ owɨn. Mɨ kara Jisɨs siir siyɨu ɨiir sɨbgu apkɨn. Mɨ sɨma boɨn, tɨ siyɨuɨn pɨ nɨksɨsaei, kaimwo rani. Mɨ kara yai whɨekakɨm siyɨu komiiyɨn Moses siya hauugiyɨn sɨmiirɨm naɨngwo tɨbmii. Mɨ kara Adi Komii siir yaiyɨm profet kamɨm sɨma wɨnkiyɨm bɨiya, sɨmiiram wara nɨnkɨn aɨngwo tɨbmii. 15 Mɨ kara ɨna naɨngwo tɨbmiiyɨn. Mɨ kara Adi Komii siirɨma nwokwokɨni siya iikamɨm naonamɨm, sɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowɨm. Mɨ iikam mɨiyɨk ɨkɨm mɨ iikam biyɨe ɨkɨm. Mɨ sɨma ɨriipa hɨriinan, ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨriigɨnɨn. 16 Kariir kwoɨnɨn ɨinokɨinokɨn kɨrɨeya nwowikɨn, dimɨn biyɨe tɨrbumbusi. Mɨ Adi Komii siir whwonkam ɨda mɨ iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨda warar. 17 Mɨ kara bɨewi nhɨrɨm om nhɨrɨm sɨmiirar mɨ okɨn. Mɨ mhoɨiya kara ɨna swokɨ ɨtɨn om komii Jerusalem tɨriir. Mɨ kara umɨr digworaekwowɨm ɨkɨ iikamɨm whaowaeyɨm sɨmiirɨm hainanikɨn. Mɨ kara nae nhɨrɨm ɨna minɨ ɨnkɨn ɨimiiyaegikɨm Adi Komii siirɨm. 18 Mɨ kara hɨriinan siyɨu ɨiir tɨrkɨn, Adi Komii siir omaka saiirɨn. Mɨ sɨma ɨni kariirar kɨgɨm siyɨuɨn op sɨbgu whau aeiyɨn, kara tɨrɨn. Mɨ iikamɨm kanaka nwowɨm hoɨmgak rani. Mɨ inkam nhɨrkɨm yai bɨ sisikikɨm. Nɨɨngaka. 19 Mɨ Judan inkam nhɨrɨm nu komii Esia hɨrankɨ nɨtɨm, sɨma tɨr warar nɨnkɨn okɨm mɨ sɨma tɨ kamɨm kanaka yaigakɨn nɨuwi mɨ sɨma ha wɨt, kɨriir whwonkam ɨda winɨ okwo boɨni, ta yaiya. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo wadɨe ɨeya mɨ sɨma bɨ nɨtmɨmɨnkɨm. 20 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ sɨma tɨ kamɨm dimɨnɨn kara tɨrbuɨn sɨma kɨgɨn pɨ siir boɨnmauu kɨriirɨn, ɨiya kara kaunsil kamɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir whwonkam ɨda nokwo boɨna. 21 Mɨ tari yai kwɨruwaɨrga bɨiya kara sɨmiir boɨna? Mɨ kara hɨnɨɨna boɨnkɨn iikam whɨekakɨm naonamɨm mhoɨiya sɨma wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi mɨ ta yaiya yai biyɨeka, aniya? Mɨ wɨ sɨmar swokɨ boɨnɨm? Pol siya hɨnɨɨna boɨnkɨn.
22 Filiks siya bɨdi yɨnoknɨnkɨn dɨgɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir siyɨuɨm, sɨma tɨriiyɨm. Mɨ siya Juda iikamɨm sɨmiirɨn asi boɨnmauugɨn, sɨma Lisias siirɨm nwokwokɨnɨm. Mɨ ta sɨmiir yaiya wɨ siyar hɨdi. 23 Mɨ siya bɨi nwowiyɨn kepten inkamɨn siir boɨnki, siya Pol siirɨn omaka mɨi biyɨe mɨriiya hɨuyokiyokaiya saiir nokmwɨn apnɨnopkaigiyɨm. Mɨ kɨra siirɨn hɨrii kɨpi nɨkɨdu okrɨpkai. Mɨ kɨra ɨkɨ siir nomiiyau ɨmiirɨn kɨpi nɨkɨdu, siirɨn dimɨn taemɨn hauusiyɨn. Ɨriig.
Filiks siya Pol siirɨn omaka hɨuyokiyokai aiirɨn bɨewiyo whɨsa hɨugrɨpkɨikikai.
24 Ɨi nhɨrɨm bɨdi yamkiyɨm mɨ Filiks siya siir wiga Drusila saɨka yɨt. Mɨ saeya Judan isidɨn siir hɨran wiga. Mɨ siya Pol siir yɨkɨuna siir yai aiir wakaeyam, iikamɨm Jisɨs Krais siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir. 25 Mɨ Pol siya tɨ siyɨu mɨiyɨkni napiyɨm siyɨuɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Mɨ siyɨuɨn digɨumii haimriiyɨugigi ɨkɨn. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya wɨ iikamɨm sɨmiir hɨdi. Pol siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Mɨ Filiks siya ɨna yɨdidgiyɨn. Mɨ siya boɨnki, kɨra ha dam! Mɨ mhoɨiya kara ɨigakɨ nɨuwi, wɨ kapi nɨkɨugi kɨriirɨmɨn. 26 Mɨ Filiks siya dimɨn whɨrɨn siirɨm nwowi, siir kwoɨnɨn ha naɨngwokɨn Pol siya umɨr nhɨrɨm pɨ kariir hauuwi. Mɨ ɨinokɨinokɨn siya siir asi nɨkɨunakɨn yai saɨka boɨnaiyɨm.
27 Mɨ Filiks siya Juda iikamɨm sɨmiirɨm hiirɨugɨn mɨ sɨma siiram nwokɨ aɨngwowɨm mɨ siya Pol siirɨn omaka hɨuyokiyokaiya saiir asi kɨgnɨnkɨn okaigɨn. Mɨ mhoɨiya bɨewi whɨso dɨgiyo mɨ Festas siya Filiks siir mɨi aiir kwainaowid. Ɨriig.