25
Pol siya Sisa siir yɨkɨuna siir yai aiir wakaeyɨm.
Festas siya bɨdi yɨtɨn nu komii Sisaria hɨriirɨn. Mɨ siya ɨiyɨm kwoɨmuar ywowak. Mɨ siya ɨna yamɨn om Jerusalem hɨriir. Mɨ bɨiyan prisɨm mɨ Judami inkam komii komii ɨkɨm, sɨma ɨna yamɨm mɨ sɨma yai Pol siir boɨnɨuriyɨu. Mɨ siya sɨmiirsiyɨn mɨnsi nɨkrɨpkikɨn, sɨma Festas siir boɨnainanaekɨm. Mɨ sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, kɨra krɨmiirɨn hindara whɨndirɨraerar haigɨnɨu. Mɨ kɨra Pol siirɨn om komii Jerusalema tɨriir dɨkropki. Mɨ sɨma hɨriinanam mɨni siirɨn, siyɨu hɨr nɨsomaowɨnɨm. Mɨ Festas siya ɨna yowarkɨi boɨnɨn, Pol siirɨn om komii Sisaria hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn, ɨiya ɨni kingiina nwowa, kara wɨ kapi swokɨ ami tɨ om ɨiir. Mɨ kɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨma wɨ kanaka wɨnkɨn ɨt. Mɨ tɨ inkamɨn siya dimɨn whɨr tɨrbuwi mɨ wɨ kɨma nwokɨ hɨd boɨnɨm.
Festas siya Juda kamɨm sɨmaka nwowɨm ɨiyɨm ɨriiyar kwoɨm ɨuurnankɨm. Mɨ siya om komii Sisaria hɨriir yam. Mɨ ɨigwɨra siya omaka yai boɨniya saiir hɨr inɨ owou. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, Pol siirɨn omaka hɨuyokiyokaiya saiir hɨrankɨn wɨkɨunanini. Mɨ Pol siya bɨdi yɨmbiniyɨn. Mɨ Judan iikamɨm sɨma om komii Jerusalem siir haiburgig mɨ ɨna yapiniyɨm. Mɨ sɨma siir kingiina yamɨkwoni mɨ yai bibiyɨeyɨm sɨma Festas siir boɨnmɨmauu tɨ dimɨn biyɨe whɨekakɨm Pol siya tɨrɨm sɨmiir. Mɨ sɨma siirɨn whɨsariiya prɨiboɨn hɨuriyɨugɨm. Siirɨn inkam nwɨrkɨn bɨ kɨgɨn dimɨn biyɨe siya tɨrɨn. Mɨ Pol siya Festas siirɨn hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, kara dimɨn whɨr bɨ swokɨ tɨrbusrankɨn, Judan iikamɨm sɨmiir siyɨu komii ɨiirɨn. Mɨ kara sɨmiir Adi Komii siir omaka saiirɨn dimɨn whɨr bɨ tɨrbugɨn mɨ sɨmiir inkam komiiyɨn Sisa nɨkɨuwiyɨn siirɨn ɨriipa hɨriinan. Nɨɨngaka. Mɨ Festas siya Judan iikamɨm sɨmiirɨm hiiram mɨnkɨn. Mɨ siya Pol siir boɨnki, kɨra om komii Jerusalema hɨriir namɨm, wɨ wadɨeyar mɨ owi, aniya? Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ ta kɨriir yaiya kara saiirɨn wɨ om komii ɨiir wakaemɨmɨki. 10 Mɨ Pol siya boɨn, ta omaka yai boɨniya kara nwowa mɨ inkam komiiyɨn Sisa om komii Rom hɨranɨn mɨ siya kɨgrɨraowiya mɨ kara Rom tɨrana inkamkɨn, ta omaka saeyaɨrga kariir yai wakaeiya. Kɨra bɨdi yɨnoknɨnkɨn kɨɨnɨn, kara Juda iikamɨm sɨmiir dimɨn whɨr bɨ tɨrbugɨn. Nɨɨngaka. 11 Mɨ kara sɨmiir siyɨu nɨkrɨpkɨswo mɨ an kara wɨ pɨ yaowɨn, ya yai karamaeka. Sɨma wɨra wɨ isid whɨrni napwouni mɨ kariirɨn wɨ sɨma nɨsomaowi. Mɨ ta yaiya sɨma boɨnɨuriyɨuwa kariir saeya kaimwo karamaekɨ nɨuwi mɨ kara wɨ sɨmiir omaka yai wakaeiya wɨ saiir namtani. Nɨɨngaka. Kara inkam komiiyɨn Sisa nɨkɨuwiyɨn saɨka boɨnam naɨngwowi. Kara Rom hɨran inkamkɨn. 12 Mɨ bɨiyɨn Festas siya siir kam kɨntɨdnanɨm sɨmaka ikɨ boɨn. Mɨ siya boɨn mɨ kɨra inkam komiiyɨn Sisa nɨkɨuwiyɨn, siirɨm nɨkɨunam mɨnkɨn mɨ pɨ siya nikɨ wakaeyɨm kɨriir yai aiirɨn. Mɨ kɨra ha dam siirɨm! Ɨriig.
Festas siya Agripa siir srɨi ta Pol siir hɨk aiirɨmɨn.
13 Ɨi nhɨrɨm bɨdi yamkiyɨm mɨ inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Agripa mɨ siir wiga Benaisi saeya sowa om komii Sisaria tɨriir nɨtko, Festas siir nankabmamaɨr boɨnkaeyami. Akamɨe! 14 Sowa ɨi kasaka bɨ nwoko mɨ Festas siya boɨnmɨmauugi Pol siir hɨk ɨmiirɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, inkam nwɨrɨn tɨranɨn ɨni tɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn Filiks siya hɨugrɨpkɨikikaigigɨn mɨ siya ɨna yamɨn. 15 Bɨiya kara om komii Jerusalem hɨr nwowa mɨ Judami bɨiyan pris ɨkɨm mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowi ɨkɨm, sɨma kariiram nɨtkɨm. Pol siya sɨmiir siyɨu ɨmiir tɨrbumbugɨn. Mɨ Judan iikamɨm sɨma kariir ninɨ srɨinikɨm Pol siirɨn sɨma nɨsomaowam. 16 Mɨ kara sɨmiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, om komii Rom krɨmiir iikamɨm krɨmiir siyɨuɨn hɨnɨɨn tani, inkamɨn yai wakae boɨn karamae nwowiyɨn siirɨn whɨsarii bɨ nɨsomaowikɨn. Mɨ inkamɨn ɨkɨ yaigakɨn bɨi pɨ siya nokwowi, kamɨm yai siir boɨn hɨuriyɨuwɨm sɨmiir whwonkam ɨdan. Mɨ krɨmiir ɨi haɨmiiya siirɨm tikɨ oki, siir yaiyɨm sɨma boɨn hɨuriyɨuɨm sɨmiir mɨ boɨnɨm.
17 Mɨ sɨma kariiram nɨtkɨm mɨ kara bɨ kɨmɨmɨnkɨn, ɨni omaka yai boɨniya saiir yamɨdwokaiyɨuɨn. Mɨ kara kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir boɨnki kɨma Pol siir wonkwonani. 18 Mɨ kamɨm yai siir boɨnhɨuriyɨuɨm sɨma ɨna yɨnsiin okwokiyɨm. Mɨ kariir kwoɨnɨn ha naɨngwokɨn, sɨma Pol siir boɨnhɨuriyɨugi tɨ dimɨn biyɨe whɨekakɨm siya sɨmiirsi naowi. Mɨ sɨma hɨriinan yaiyɨm sɨmiir bɨ nokwo boɨnkɨm. Nɨɨngaka. 19 Mɨ sɨma wou nikwo aeni siyɨuɨn saiirsi nɨnkɨnwamwarkɨi boɨnkɨm. Mɨ tɨ inkam nwɨrɨn naonamɨn Jisɨskɨn. Pol siya ɨna swokɨ boɨnɨn, siya bɨdi yɨnsiin ɨdwowɨn. Mɨ sɨma siirɨn warar mɨ ɨnkɨnwamwarkɨi boɨnkɨm. 20 Mɨ kara ɨna boɨnɨn, ta yaiya saiir yai mwo aiir nɨnoknɨnkɨnam naɨngwowi. Mɨ kara siir wani siyɨuɨn siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn mɨ kara wɨ dɨg nwo rani. Mɨ kara Pol siir asi srɨigɨn mɨ wɨ wadɨeyar nwowi krɨra om komii Jerusalem hɨriir namamɨn. Mɨ tɨ kɨriir yaiyɨm kara pɨ tɨ om ɨiir ninɨ wakaeyɨuɨm. Mɨ sɨma krɨriir boɨnmauuwɨni mɨ krɨra wa nɨnoknɨnkɨni, aniya? 21 Mɨ Pol siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Kara omaka hɨuyokiyokai aiir nwowɨma naɨngwowi mɨ mhoɨiya kara om komii Rom hɨriir nami mɨ inkam komiiyɨn Sisa siya nwokɨ sɨbgu boɨnaigɨnɨuwi kariir yai aiirɨn. Mɨ Festas kara, kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir boɨngig, sɨma sɨbgu waikaorarao siirɨn. Mɨ wɨ kara nikɨ ɨkropkiyɨm inkam komii Sisa siirɨm. 22 Mɨ Agripa siya Festas siir boɨnki, kariir wɨɨnga wakaeyama mɨni tɨ inkamɨn siir yaiya. Mɨ Festas siya ɨna boɨnɨn, kɨra waka wakae siir yaiyɨm.
23 Mɨ ɨigwɨra Agripa mɨ Benaisi sowawaiyar yɨt mɨ sowawai mɨ inkam nhɨr ɨma sɨma pɨuai kasa bɨ pɨuainanikɨm. Mɨ sowawaiyɨn ɨna yapnɨnopkainamo omaka yai nɨdwokai boɨnaiiya saiir. Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨi nwowi ɨkɨm mɨ om komii hɨr nwowiyɨn inkam komii ɨkɨn, sɨma ɨriipɨ hɨriinan ɨni warar yɨnkɨn apnɨnopkainamɨm. Mɨ Festas siya bɨdi boɨnkiyɨn, sɨma Pol siirɨn wara yɨnkɨn whɨnapnɨnopkainani. 24 Mɨ Festas siya ɨna boɨnɨn, inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn Agripa mɨ tɨ kamɨm krɨmakar nɨnkɨn owɨm kɨma tɨ inkamɨn siir kɨgi. Mɨ iikam whɨekakɨm om Jerusalem an ɨkɨm mɨ tɨran ɨma mɨ tɨkɨ Juda inkam ɨma sɨma kariir whwonkam ɨda bɨdi boɨnwɨnɨm. Mɨ sɨma ɨna kauwoknanaekiyɨm kɨma siirɨn dɨsomaoki! Siya wɨ ɨrkak nwowisi. 25 Kara siirɨn dimɨn whɨr bɨ kɨgwo tɨrkɨn mɨ siya wa naonam tani. Nɨɨngaka. Mɨ siya tɨ yaiyɨm Sisa siir ninɨ boɨnmauugikam tɨrkɨn. Kara siir nɨkropkiyɨm bɨdi boɨnɨn. 26 Mɨ kara dimɨnɨn siya tɨrɨn siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn mɨ yokwo panɨɨnsi wɨn hauugisi inkam komii Sisa siirɨmɨn. Hae! Tɨ inkam komii nu kɨgrɨraowiyɨn Agripa, kara tɨ inkamɨn kɨriirɨm nɨkɨunanikɨn mɨ tɨ iikam whɨekakɨm kɨmiiram warar. Kɨma siir yai aiir sɨbgu wakaeyɨm mɨ kara pɨ yaiyam wakaeraraoki yokwoni wɨn hauugiyam. 27 Kara inkamɨn Sisa siirɨmɨn whɨsarii nɨkropki rani. Nɨɨngaka. Kara yokwo wɨn hauu karamae nwoki, siyɨu biyɨe biyɨeyɨm sɨma boɨnɨm siirɨn, siya tɨrɨm sɨmiirɨn, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn mɨiyɨk rani. Ɨriig.