3
Dimɨn taemɨnɨm Pol siya tɨrɨm, siya Judami pɨugana saiir bɨ tɨrkɨn
Kara Polkɨn, yɨpɨkɨn maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir saiira hɨugrɨmkrɨpkiikikainanaeyɨn. Dimusi rani, kara Krais siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir boɨnmɨmauugɨn iikam kɨmiirɨn, kara Judami pɨugana saiir bɨ boɨnmɨmauugɨn, kara nhwo Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiramɨn iikam kɨmiiram kwɨsboɨnkikɨn. Kara hɨnɨɨna naɨngwowi kɨma bɨdiyar wakaeyɨm ta Adi Komii siir naɨngwobumbuwa kariir hauugiya mɨ kariirɨn siya nɨmbingikɨn siir mɨi aiir mɨriiyam iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya nikɨ haigiprakaiyɨm yɨm Adi Komii siya bɨdi yanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm mɨ siya kariir bɨdi yɨisiimauuwɨn mɨ kara sɨmiir asi nɨnoknɨnkɨni. Bɨiya tɨ dimɨnɨn kara kɨmiiramɨn siirar nikɨ wɨn boɨnkikɨn. Mɨ kɨma sɨmiir mwaɨni mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni kara Krais siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn ɨna sɨbgu ɨnomoknɨnkɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nikɨ haigiprakaiyɨm. Mɨ bɨiya iikamɨm sɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ tariinanɨn sɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi yanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm mɨ siya sɨmiirɨn krɨmiir bɨdi yɨisiimauuwɨn kamɨm yɨpɨkɨ siya nɨmbingiyɨm siir aposel inkam mɨ siir profet inkam nwowam mɨ siya tɨ dimɨn taemɨnɨm krɨmiir nɨisiimauugɨn siir naeyɨuni. Mɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ siya nanaaknɨnkiigiyɨm yɨm tɨ sɨma, mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Judami pɨugana saiir karamaeyɨm sɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi tɨrkiyɨm Judami pɨugana saɨka mɨ sɨmiirɨn wɨ pɨugan kwɨruwar nwo haigɨnɨuwi siir yai kɨbiya saiir kɨrɨeni mɨ wɨ pɨu kwɨruwar nwokɨ owɨskiyɨm mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm siya nɨmbingiyɨm siya wɨ krɨmiir hauuwi siir iikamɨm Krais saɨka namasukikɨniyɨm. Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrkiyɨm krɨmiir sɨmiirsika.
Siya kariiram naɨngwokwonanaekɨn mɨ kariirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn siir naɨngwobumbuwa Adi Komii siya nɨmbingiya siir Yai Wɨn Kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam siir kɨrɨe komiiya saiir kɨrɨeni mɨ kara dimɨn taemɨnɨm siya boɨnɨm kara tɨram sɨmiirar mɨ tɨrkɨn. Adi Komii siya kariiram naɨngwokwonanaekɨn mɨ siir naɨngwobumbuwa kɨmɨdiniya kariir haigiyɨumauu kariirɨn siya nɨmbingikɨn. Karaɨrgɨn inkamɨn ɨkɨ iikam whɨekakɨm Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm sɨmiir mhoɨigɨmhoɨi nwowɨn. Kariirɨn siyar nɨmbingikɨn Krais siir yai kɨbi aiir boɨnmɨmauuwam iikam kɨmiir ɨkɨ Judami pɨugana sae iikamɨm sɨm tani tɨ yaimɨn dimɨnɨm Krais siya tɨrɨm krɨmiir. Mɨ tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm Jisɨs Krais siir boɨnɨm yɨm dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmakɨsɨma nwowɨm yɨm sɨmiir yaimwokɨyaimwo ɨma mɨ sɨmiirɨn iikamkɨ mwaɨnɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. Siya kariirɨn mɨnam nɨmbingɨn iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm mɨ sɨma wɨ tɨ digworaekwowɨm idowɨiya nwo karam nwowɨm wɨ sɨmiir nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Bɨiya, ɨiya Adi Komii siya tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir nonkwokwobwakainan siya tɨ siir kwoɨnɨn siya hɨdaigiyɨn bɨiyar nɨmprɨowɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn. 10 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm siya sɨmiir asi nɨisiimauugɨn. Mɨ yɨm sɨma paekwosɨm ɨkɨm mɨ yɨpɨkɨ nɨnomor kouan kɨrɨeyɨm sɨm kɨgɨrkakiyɨm sɨmiir siir nɨnoknɨnkɨnpai nɨnoknɨnkɨnpaiyɨm. 11 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya tɨrɨm siya siir kwoɨn ɨiir swokɨ aɨngwo tɨrkɨn yɨpɨkɨ bɨiya siya nɨmbingiya krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir kɨrɨeni. 12 Nɨm krɨma Krais Jisɨs siir yai ɨmiir wakaeyokna api mɨ krɨma Adi Komii siirsi kɨpi nɨdid. Yɨo krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ta saiirɨn mɨ krɨma Adi Komii siiram dam mɨ dimɨn taemɨnam siiram srɨii mɨ siya wɨ digɨumii krɨmiir haimriiyɨu rani. 13 Kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨma kɨpi nɨdid tɨ dimɨn biyɨeyɨm kariir nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwɨm sɨmiirsiyɨn. Dimusi rani, kara iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn. Wɨm, kɨma maɨrgɨmaɨrga dwonɨnae. Dimusi rani, wɨm kɨma inɨg komiigak bɨdi ywowɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm kariir kiyopsɨmsɨbgi haigɨnɨuwɨm sɨmiirsi mɨ tɨ digworaekwowɨm iikam kɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Ɨriig.
Pol siya hɨnɨɨna naɨngwowi iikamɨm Efesas hɨranɨm ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Krais siya naɨngwokwowi aiirɨn sɨmiiram.
14 Kara ha naɨngwowi tɨ dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm Adi Komii siya tɨrkiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kara ogmwo siiram ha waisii hɨunanaiinamɨn mɨ kara Adi Komii siiramɨn nhwo ɨna kwɨsboɨnɨn. 15 Adi Komii siya siir paekwosɨmɨm nɨnomor kou hɨranɨm sɨmiirɨn iikamɨm nuanɨm krɨmiir hauugikɨm siir inɨgni. 16 Kara Adi Komii siiramɨn hɨnɨɨna kwɨsboɨnkii, siya siir digworaekwo ɨmakan siir kɨrɨe komii aiirar nwowi mɨ siya siir naeyɨuɨn wɨ kɨmiir kwoɨnau waraur nɨkropkii mɨ kɨma wɨ kwoɨn kɨrɨe nwokɨ owɨm, 17 mɨ kɨma wɨ Krais siir yai ɨmiir nwokɨ sɨbgu wakaeyoknam mɨ siya wɨ ini hanɨɨn saiirsi kwɨrii ɨdwokaii kɨmiir kwoɨnauɨn. Kara hɨnɨɨna kwɨsboɨnkii, kɨmiirɨn wɨ naɨngwobumbu Adi Komii siya hauuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika siir kɨrɨeya kɨmiirɨn wɨ saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwowɨm mɨ tɨ sɨmaɨrgɨm digworaekwowɨm krɨma tɨranɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨm, paeni hanɨɨn pae siir mɨi ɨmiir kɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn siir hɨriinan mɨ omakanan, omakani kougou yaewaowɨm nu hɨr nokwowɨniyɨm sɨmiir hɨriinan. 18 Mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm yɨm wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ ɨkɨ Adi Komii siir iikamɨm hɨnda tɨndanɨm kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨnki Krais siya naɨngwokwo aiirɨn kɨmiiram ya komiigɨkomii ɨeyaɨrga, ya ɨni nɨnomor kou saiir haibura mɨ aeya ɨni prɨeikɨprɨei ywowa mɨ aeya ɨna mɨ ɨnɨrnankainaiinama mɨ siya krɨmiiramɨn pranae pranae bɨ naɨngwokwokɨn. 19 Ɨhɨ, kara mɨnam naɨngwowi kɨma Jisɨs Krais siya naɨngwokwonanaeiya kɨmiiram saiirgɨsaiir dɨnoknɨnkɨn ta siya naɨngwokwowiya krɨmiiram ya whoɨmoni rani. Mɨ krɨma siya naɨngwokwonanaeiya krɨmiiram saiirgɨsaiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. Kara ha naɨngwowi, tɨ dimɨn taemɨn komii komiiyɨm tɨ Adi Komii siir kwoɨnau nwokaiyɨm wɨ iikam kɨmiiram nɨti mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ sɨma mɨrnɨnkɨnkikaii.
20 Mɨ ta hɨriinan saiirsika ta Adi Komii siir kɨrɨeya ta krɨmiir tɨr nwokaiya wɨ ɨdwo saeyar swokɨ ɨnkɨn hauugii tɨ dimɨnɨn krɨma srɨigiyɨn siiram siya tɨram mɨ dimɨnɨn krɨma naɨngwowiyɨn, ta siir kɨrɨe komiiya siya haigiya krɨmiir kwoɨnau. 21 Kara hɨnɨɨna naɨngwowi, nɨm krɨma siir pɨugana saiir iikamɨm mɨ tɨriigɨnɨm krɨmiir yɨɨnɨeyɨm krɨmar wɨtswo siir inɨg ɨiir hainan. Dimusi rani, tɨ Jisɨs Krais siya tɨrɨm sɨmiirsika. Kara ha naɨngwowi, krɨma siir inɨg ɨiirɨn hɨriiyar hainanyokiyokɨikaeyam ya ta yaiya yai kaimwo aeyaɨrga. Ɨriig.