4
Mɨ nɨm krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm nɨm krɨma Krais siir pɨunan ywowɨm
Kara Polkɨn, yɨpɨkɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn. Dimusi rani, an kara Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiir mɨriigɨn. Kara iikam kɨmiirɨn ɨɨg yai asi boɨnkii wɨm kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai ɨmiir sɨbgu apikɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbingiyɨm kɨma wakaeyokna apam. Inkamɨn inɨgakɨn si hanɨɨn kɨpi nwo. Nhɨrmi yaimɨn dimɨnɨm sɨmiir wakaeyokna ap mɨ kɨmiirgɨkɨmiirar kwoɨnɨn yɨo dikwowaisii tɨ dimɨn taemɨnɨm nhɨrkɨm sɨm tɨrɨm kɨmiir sɨmiirsi mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma kɨmiirar tɨrbuga wɨndi kɨma sɨmiirɨn ɨo kɨpi nikɨ anka osɨsau, kɨma tɨ sɨma tɨrɨn siiramɨn hindara daɨngwokwonanae ɨski. Adi Komii siir naeyɨuɨn iikam kɨmiirɨn kwoɨn whɨrua siya nwowaigɨnɨugɨm mɨ kɨma ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyamɨn kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai. Mɨ krɨma ɨrɨpa damasukikɨn tɨ uridɨn yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn kogiyɨn ɨrɨpa sɨma nwowam siir hɨriinan dwo. Mɨ krɨmiirɨn nwɨrua nwowamɨn hɨriinan mɨ tɨrkɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, yɨm sɨma ɨni pɨu kwɨrkɨkwɨruwar ywowɨskiyɨm. Adi Komii siir naeyɨuɨn yɨo nwɨrkɨnwɨruwar mɨ owɨskiyɨn mɨ siya ɨni ini hanɨɨn krɨmiirar kwɨrii ɨdwokaiyɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, Adi Komii siya krɨmiirɨn hɨriinansi nɨmbingɨn mɨ krɨmiirɨn ɨrɨpa asi nɨnkiamasu haigɨnɨugɨn nwɨrkɨnwɨruwar nwowam mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya nɨmbingiyɨm sɨma nɨti wɨ krɨmar nwokɨ ɨnomoknɨnkɨn dɨgswowɨm mɨ nɨm krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwowɨni tɨ digworaekwo kɨbi kɨbiyɨm sɨmiiram nwokwokɨnɨm. Mɨ tɨ Bɨiyan Inkam Komii nwɨruwan yɨo Jisɨs Krais siyaɨrgɨn. Iikam krɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm krɨma baptais kwɨruwa saiirarar baptaiskɨm, krɨma yaeya yaeya bɨ baptaiskɨm hɨnɨɨna nɨisiimauuwam nɨm krɨma Adi Komii siir pɨugana saiir iikamkɨm. Adi Komii sasaɨrgɨn nwowɨn mɨ siya iikam krɨmiir Adi Komiigɨn mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨni siyar kɨgɨrkakɨm mɨ siya ha napnɨnopkainaniyɨn krɨmiiram mɨ hɨriiyar inɨ oniyam. Mɨ siya ɨni krɨmiirgɨkrɨmiirar mɨrii nonkworɨnukrɨpkainiyɨn.
Krais siya krɨmiirɨn hinda whɨsariiyar prɨihauugikɨn kɨrɨeya yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir sɨbgu whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ siir kɨrɨe komii komiiyɨm nhɨrɨm wɨ krɨmiir yapa yapa nwonɨra hauuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ tɨ mɨipai mɨipaiyɨm sɨmiir nwokɨ tɨrɨm. Mɨ Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiyan kamɨm sɨma wɨnkiyɨm yokwoni yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨm boɨnkikɨm. Sɨma hɨnɨɨna boɨnkikɨm,
mɨ ɨiya Krais siya swokɨ ama Adi Komii siir oma hɨriir mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Setan siir ɨɨn nonkwowɨm sɨmiirɨn siya bɨdi swokɨ anmaiwarkainam, inkamɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya sae hɨugrɨpkɨikikaiiyɨn siir hɨriinan mɨ sɨmiirɨn siya wɨ hauuwi siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir.
Mɨ tɨ yaiyɨm yɨm hɨnɨɨn dimusi boɨnkɨm siya koua bɨdi yamɨn? Sɨma hɨnɨɨn dimusi bɨ boɨnkɨm, ɨiya siya bɨigɨbɨi siir om hɨr haiburgigɨn mɨ ha nɨuunaiiniyɨn mɨ nu tɨr naunɨ oniyɨn iikam krɨmaka 10 mɨ inkamɨn yɨpɨkɨn nua tɨriir nikɨ ɨuunaiiniyɨn siya bɨdi swokɨ amɨn koua hɨriir, siya waua saiir nɨdwokainaiinamkɨn Adi Komii siir oma hɨriirɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siir naeyɨuɨn ɨkɨ omom omomɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir asi nɨnyokɨigikɨm. 11 Sasaɨrgɨn kɨrɨe iikam krɨmiir hauuwiyɨn mɨ sɨmiir nhɨrɨm sɨmiirɨn siya nɨmbingikɨm aposel inkam nwowam, yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwamɨm. Mɨ iikamɨm siya nɨmbingiyɨm yɨm profet kam ɨma yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir nanaaknɨnkiiyɨm. Mɨ kam nhɨrɨm siya sɨmiirɨn yai napboɨnmamauuwan inkam yokmwɨn owaigɨnɨu mɨ tɨ iikamɨm, Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwam iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm sɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ iikam nhɨrɨm siya sɨmiirɨn mɨiya iikam nowomwarkaiyɨuwiya saiir yokmwɨn owaigɨnɨu, yɨpɨkɨ iikam ɨmiir kɨgrɨraowiyɨm mɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam sɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm. 12 Krais siya iikam krɨmiirɨn tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm sɨm hauugikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm krɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi siir mɨi aiir mɨriiyam mɨ ta hɨriinan saiirsika nɨm krɨma yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana mɨ yɨpɨkɨ Krais siir pɨua nɨm krɨma siir mɨi aiir mɨriiyɨm wɨ dɨgar nwowi ɨkɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe saeya nwowɨm. 13 Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨiyami mɨ wɨ kwoɨn whɨrua krɨmar nwobudgii tɨ Adi Komii siir digworaekwowɨm yɨpɨkɨ krɨma wakaeyokna apiyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kwoɨn whɨrua krɨma nwowiyɨm Krais siirɨm sɨmiir mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ asi kɨnantɨokii mwrɨinami. Mɨ krɨma wɨ inkam bɨmbɨuwi nwo rani, krɨma wɨ Krais siir hɨriinanar swokɨ owi. 14 Mɨ krɨma tariinanɨn tɨ hɨriinan nwowi mɨ krɨma wɨ yɨnisɨsɨmɨm yɨpɨkɨ rɨrmiiya nwo karam nwowɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwo rani mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨma wɨ ɨkɨ yai nɨksɨsaeyɨm sɨm wakaeyokna ap rani. Iikamɨm tɨ hɨriinan yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm yɨm ɨni iya op ɨdwo nakiirɨrɨriya mɨ hɨnda tɨnda ha prɨiyakɨi prɨiyakɨiyamiya ɨni saiir hɨriinan ywowa. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm inkamɨm yai bibiyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apiyɨm yɨpɨkɨ iikami kwoɨn kiyaiiyɨm mɨ tɨ yaiyɨm sɨma boɨniyɨm yɨm nɨksɨsae yaigɨm. 15 Mɨ krɨma tɨ hɨriinan kɨpi nwo. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowɨm sɨmiir boɨnam daɨngwo mɨ krɨma ɨrni nwɨrniyam dinan aɨngwokwo krɨma tɨriya saiir hɨriinan yɨpɨkɨ wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuyokiyokɨiyami mɨ wɨ krɨmar nwobudgiyɨm Krais siir hɨriinan. 16 Krais siya ɨni krɨmiir kou ywowɨn mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir pɨunan nwowɨm krɨmiirɨn siyar kɨgrɨraowi mɨ krɨma yapa yapan wɨ siya nɨmbinɨm krɨma tɨram wɨ sɨmiirar tɨri. Nɨm krɨma ɨni ɨga ɨɨn mɨ mai pɨu mɨnan ywowɨm mɨ krɨma ɨrni nwɨrni dinan whɨnkɨnsiis ankɨnsiis haigɨnɨu mɨ krɨma wɨ pɨu kwɨruwa nwokɨ owɨm. Mɨ krɨma dimɨn taemɨnɨm tɨ siyɨu hɨriinanɨn siir tɨri, ɨrni nwɨrniyam ninan aɨngwokwonaei mɨ mhoɨiya Adi Komii siir pɨugana wɨ kɨrɨeyar namwoɨuwi. Ɨriig.
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm sɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiyanɨm wɨ digɨumii sɨmiir haimriiyɨugigi.
17 Tariinanɨn kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai boɨnkii. Dimusi rani, kariirɨn Jisɨs Krais siya nokmwɨn okwohaigɨnɨugɨn bɨiyan inkam nwowam. Mɨ tariinanɨn kɨma dimɨn taemɨnɨm iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiir karamaeyɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiir kɨpi kɨgna ap yɨm sɨma dimɨnɨm biyɨekɨbiyɨe nwowiyɨm sɨmiiraramar naɨngwowi. 18 Sɨmiir kwoɨnɨm ɨni inkamɨn nɨibwomambwo napwɨiyɨn sikwo paeaka bigna ap karamae nwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Yɨm sɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm Adi Komii siya naɨngwo karamae nwowiyɨm sɨmiiraramar naɨngwowikɨm. Dimusi rani, yɨm sɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm sɨma sɨmiiram bɨ naɨngwokɨm. 19 Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma pɨugɨ panɨɨnsi yopaisi. Sɨmiir kwoɨn komiiyɨn tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm hɨi mɨn prɨinɨnae prɨinɨnaeiyɨm sɨmiiraramar naɨngwowi, sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm hapi i aeya niwaoki sɨmiir sɨbgu wakaeyokna apɨm.
20 Mɨ iikam kɨma krɨmiir bɨ wakaekɨm mɨ krɨma bɨ boɨnmauugɨm kɨmiirɨn Krais siir yai ɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨn siyɨuɨn si wakaeyokna apɨm. Nɨɨngaka. 21 Kara ha nɨnoknɨnkɨni wɨm kɨma Krais siir yai ɨmiirɨn bɨdiyar wakaeyɨm iikamɨm ha nɨtɨm siir yai kɨbikɨ kɨbi ɨmiirɨn sɨma inɨ anaaknɨnkii haigɨnɨuni mɨ sɨmiirɨn sɨma inɨ boɨnmɨmauuni kɨmiirɨn. 22 Wɨm kɨma tɨ hɨnɨɨn dimɨn taemɨnɨm sɨm boɨnkɨm. Bɨiya wɨm kɨma kɨmiir kwoɨn biyɨe ɨiirar napkɨn. Mɨ tɨ kwoɨn biyɨe hɨriinanɨn tɨ kɨmiir boɨnɨn ɨinokɨinokɨn kɨmiirɨn siyar tɨri siyɨu biyɨeni nwowamɨn. Mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨni, tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm sɨm tɨrɨm mɨ kɨmiir digɨuwɨn wɨ sɨmiir nwokɨ haimriiyɨugigɨm mɨ kɨma sɨmiirsiyɨn wɨ aru nwokɨ owɨm. 23 Mɨ kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir tɨri mɨ kɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siiram kiwaki siir naeyɨuɨn siir kɨrɨeni. 24 Kɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siiram kiwaki siya nwowaigɨnɨuɨm yaeya kwoɨn wɨn. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ siya tɨrkii dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiir napɨm mɨ sɨmiir tɨrɨm Adi Komii siiram mɨ ɨkɨ nhɨrɨm sɨmiiram warar.
25 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, iikam kɨma, ɨrɨra nwonɨran kɨma tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm prɨiyɨksasaeiyɨm sɨmiirsi dapyok mɨ tɨ yai bibiyɨe hɨriinanɨm yɨm tɨ ɨtnoudnɨnkiigi. Mɨ kɨma ɨrɨra nwonɨran ɨrni nwɨrniyɨn yai mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirarar boɨn. Dimusi rani, krɨma ɨrɨra nwonɨran Krais siir pɨu haɨmii haɨmiigɨm. 26 Mɨ ɨiya kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm ɨo sɨmaka nwowiyɨm, kɨma kɨmasiyar mɨntɨraona mɨ kɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu dwowɨpɨsu. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiwaki rani, ɨo nwowamɨn mɨ kɨmiir tɨramɨn dimɨn biyɨe tɨram. Mɨ ɨo nwoni siyɨuɨn yɨo ha tɨ sɨbgu tɨrsɨsauu tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨn. Mɨ ta ɨowa bɨekɨ nɨkiiyamam kɨpi. Mɨ bɨigɨbɨiyɨn warɨ kɨmiir kwoɨnɨn ɨo nwowiyɨn siir tɨ dɨgi. 27 Mɨ mhoɨiya kɨma wɨ Setan siiram kiwaki rani, sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm mɨ siyɨu biyɨe kɨma tɨrɨm. 28 Mɨ tɨriigɨnɨm bɨiya bɨiyanɨm mɨ tɨ tariinan nwo ɨkɨm yɨpɨkɨ hɨi tauaeyɨm, sɨma wɨ tɨ dimɨn ɨmiir kɨpi swokɨ tɨrmɨmɨn tɨriigɨnɨm yɨm wɨ tɨ dɨgi. Mɨ tariinanɨn sɨma wɨ ta mɨi aiirarar donkworɨnu mɨrii ɨski mɨ ta hɨriinan saiirsika siya tɨ iikam paeprikabɨm sɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. 29 Mɨ kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨmiir mhɨi kwoɨnau nwokaiiyɨm sɨmiiram kɨpi kiwaki kɨmiir yaigɨ kaokwo boɨnɨm. Kɨma yai kɨbi kɨbiyɨm yɨpɨkɨ wɨ iikam nhɨrmi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨm yɨpɨkɨ kɨmiir yai ɨmiir wakaeyɨm wadɨe sɨma sɨbgu ɨdwokaeyamɨm sɨmiirarar boɨn. 30 Mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm kɨma Adi Komii siir naeyɨu ɨiir kɨpi tɨr maɨrgɨmaɨrga nwo karam siya nwowɨm. Dimusi rani, siya siyaɨrgɨn yɨpɨkɨ kɨmiir nɨmbingiyɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya mhoɨiya wɨ hɨriinan saiirsi nanmaiwarkainaei mɨ kɨma hɨrɨn wɨ saɨkar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. 31 Dimɨn biyɨe biyɨeyɨm ɨo ɨigwɨr ɨigwɨr nwowiyɨm mɨ whwonkam nokiya karamae nwowiyɨm, mɨ mhɨi hinsɨma nwo karam nwowiyɨm dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn digɨumii tɨ haimriiyɨugig. Mɨ kɨma yai kɨpi kauwoksinan mɨ yai krɨpiinanii kɨpi mɨ kig iikam nhɨrmakan mɨ tɨ yai bibiyɨeyɨm kɨmiir haiprɨdkikaiyɨm kɨmiirɨn wɨ siyɨu biyɨe sɨma swokɨ tɨri dimusi rani, sɨmiirsika. 32 Mɨ hanɨɨngɨ nɨuwi nhɨrɨm sɨmiir yapa yapan sɨbgu tɨrhaigɨnɨu mɨ ɨrni nwɨrnisi dɨnaɨngwoyɨmyok mɨ dimɨn biyɨeyɨm iikam nhɨrkɨm tɨrɨm kɨmiir ɨrni nwɨrni sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigi mɨ sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki, sɨma dimɨn komii rani. Sɨmiirɨn Adi Komii siya haiyoprimdiyɨumiigiyɨm krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir krɨma tɨrɨm sɨmiir saiir hɨriinan tɨrkiyɨm mɨ ha boɨnkiyɨm hɨnɨɨn yɨm dimɨn komii rani. Dimusi rani, nɨm krɨma Jisɨs Krais siir iikamkɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm asi haiyoprimdiyɨumiigikɨm. Ɨriig.