5
Iikam krɨma dimɨn kɨbi kɨbi ɨmiirarar wakaeyokna ap
Dimusi rani, wɨm kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yɨnisɨsɨmkɨm yɨpɨkɨ siya naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ kɨma siya tɨriya saiir hɨriinanar timɨ tɨr. Ɨrni nwɨrniyam dinan aɨngwokwo bɨiya Krais siya naɨngwokwonanaeiya krɨmiiram saiir hɨriinan. Siya bɨdi ikɨ aonamɨn mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn siya tɨrkiyɨn yɨo ɨni dimɨn taemɨnɨm pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn kamɨm sɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm Adi Komiini ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm.
Wɨm kɨma Adi Komii siir iikamkɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika wɨm kɨma dimɨn taemɨnɨm hɨi prɨinanae prɨinanaeiyɨm sɨmiir panɨɨnsi nɨdwo boɨnaisi. Mɨ kɨma dimɨnɨm pɨu iikamkɨm nopaiiyɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir tɨriyɨm kɨma kɨgmaɨram sɨmiir kɨpi tɨr. Mɨ kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm pɨu iikamkɨm nopaiiyɨm sɨmiir kɨpi boɨn mɨ dimɨnɨn yɨpɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨm nomboboɨn karam nwowiyɨm dimɨn taemɨnɨm bwam karamaeyɨm mɨ yai bibiyɨeyɨm nɨdidgak nwowi ɨkɨm. Mɨ hanɨɨngɨ nɨuwi kɨma yaiyɨm diriyar kɨrɨtmai boɨnki mɨ Adi Komii siir inɨg ɨiirarar hainan ɨski. Wɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn ɨna sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm iikamɨm yɨpɨkɨ hɨi prɨinanae prɨinanaeiyɨm mɨ yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨm tɨriyɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnam kɨgmaɨriyɨm, tɨ komkɨd mɨn hɨnɨɨnɨm sɨma huniyɨm uruwai siyaowai. Kɨma tɨ iikam hɨriinanɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm yɨm wɨ hɨriir nam tani mɨ sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwo rani mɨ wɨ Jisɨs Krais saɨka mɨ o rani.
Kɨma iikamɨm kɨmiir prɨiyɨksasaeiyɨm sɨmiiram kɨpi kiwaki ɨkɨ sɨmiir yaiyɨm naekak nwo karam nwowiyɨm sɨmiirɨn kɨmiir boɨnmɨmauuwɨm mɨ tɨ yaiyɨm tɨ kara boɨnkiyɨm yɨm mɨiyɨk rani, yɨm pɨ nɨksɨsaekɨm. Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨpɨkɨ hɨriinan dimɨn biyɨe ɨmiir tɨriyɨm yɨm wɨ Adi Komii siya nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨuwi tɨ dimɨn taemɨnɨm kara boɨmɨmauuɨm kɨmiir. Mɨ kɨma tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan dimɨn biyɨe ɨmiir tɨriyɨm sɨmaka kɨpi namasu. Bɨiya wɨm kɨma kamɨm nɨibwomambwo napiyɨm sɨm hanɨɨn nwokɨm mɨ tariinanɨn wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siirɨm wɨm kɨma ɨni iikamɨm nabɨe sɨbgu kɨgomok apiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir asi wakaeyokna api. Mɨ tɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm tɨ iikam ɨma napiyɨm yɨm ɨni bɨenan ywowɨm, yɨm sɨma mɨn nɨisiimauugɨm dimɨn taemɨnɨm kɨbi nwowɨm sɨmiir yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨm yai mwo boɨniyɨm. 10 Kɨma dimɨn taemɨnɨm kɨma naɨngwowɨm sɨmiiraramar daɨngwo mɨ sɨmiirarar kɨnanankɨu kɨma napamɨn mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga nwokɨ owɨm. 11 Kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ nɨibwomambwonan nwowɨm iikamɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiir kɨpi nap. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm danaaknɨnkii haigɨnɨu mɨ sɨmiirɨn ha boɨn, warɨ sɨma tɨrɨm yɨm mɨiyɨk rani. 12 Mɨ dimɨn taemɨnɨm iikam ɨma nɨmprɨo tɨrɨm, kara sɨmiirɨn nɨdidgak nwowi kɨmiir boɨnmauuwɨm. 13 Mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ iikam ɨma tɨrɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi mɨ sɨma wɨ hanɨɨngɨn nɨnoknɨnkɨnkii tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm yɨm mɨiyɨk rani, yɨm ɨni biyɨe ywowɨm. Yɨm ɨni bɨekɨ si whwoyakiiyɨm mɨ iikamɨm dimɨn taemɨn ɨmiirɨn sɨbgu kɨgomokiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨn. Ɨiya kɨma dimɨn biyɨe ɨmiir boɨnɨnkɨiiyɨm yɨm wa naonami mɨ tɨ digworaekwo hɨriinanɨm yɨm ɨni paeya inkamkɨ si haɨngɨmugiiya omaka ɨni saiir hɨriinan ywowɨm mɨ ta nɨiya pa nakii mɨpi nabɨe sasar nwokii. 14 Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm sɨmiirsika, Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii saiir nwowa ya hɨnɨɨna boɨnka,
yɨpɨkɨ kɨra naonan nwowɨn mɨ yɨpɨkɨ waraur kiwokɨnɨn, kɨma dɨnsiingi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Krais siya wɨ kɨmiir kwoɨnau asi kwɨrii ɨdwokaii mɨ siya wɨ bɨeyɨn kɨriir whwoyaiyɨn wɨ siir hɨriinan nwowi.
15 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ asi mɨntɨraowi tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Kɨma dimɨn taemɨnɨm ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨnoknɨnkɨn karamaeyɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiir hɨriinan kɨpi tɨr. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨma ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨm nɨnomoknɨnkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan tɨr. 16 Yɨm tɨ ɨiyɨm yɨm ɨi paii rani mɨ iikamɨm siyɨu bibiyɨe tɨriyɨm kɨma mɨntarao mɨ kɨma Adi Komii siir mɨi kɨbi kɨbi ɨmiirarar tɨr siir yai kɨbi kɨbi ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwam. 17 Mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨma habwhaowaenan kɨpi nwo. Kɨma dimɨn taemɨnɨm Bɨiyan Inkam Komii siya naɨngwowiyɨm kɨma napam kɨma sɨmiirarar wakaeyokna ap.
18 Op bibiyɨe kɨpi kwiyae mɨ kɨma op bibiyɨe kwiyaei wɨm wɨ pɨ kwiyae whaowaei mɨ wɨ dimɨn biyɨe tɨri. Mɨ hanɨɨngɨ nɨuwi, kɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siiram kiwaki ini hanɨɨn siya kwɨrii ɨdwokaiyɨm kɨmiir kwoɨnɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm yɨm wɨ siyar nwokɨ kɨgɨrkakɨm. 19 Kɨma mɨ kɨmiir nomiiyau ɨma kɨma Adi Komii siir yai ɨmiirɨn diriyar kɨrɨtmai boɨnki mɨ Adi Komii siir mwai ɨmiir wao. Kɨma mwai waowiyɨm mɨ Bɨiyan Inkam Komii siir inɨg ɨiir hainaniyɨm kɨmiir haowidɨm mɨ diyamɨr ɨkɨm mɨ ɨkɨ dimɨn taemɨn nhɨr ɨkɨm, kɨmiir kwoɨn komiiyɨn sɨmiirgɨsɨmiiramar daɨngwoki. 20 Ɨinokɨinokɨn Adi Komii siir inɨgɨn Jisɨs Krais siir inɨgni hainanprapraski tɨ digworaekwo ɨmiirsiyɨn. Ɨriig.
Pol siya ta yaiya iikamɨm yɨpɨkɨ nonkwonam sɨmiir boɨnka
21 Kɨma tɨ nomiiyauɨm sɨmiir yai ɨmiir wakae mɨ yɨm sɨma kɨmiir ɨmiir timɨ wakae. Dimusi rani, wɨm kɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ wɨm kɨma siir inɨg ɨiir hainankɨm.
22 Wig wɨm kɨma yɨpɨkɨ kamkakɨm, wɨm kɨma kɨmiir kamɨm sɨmiir yai ɨmiir wakae kɨra wakaeiya Bɨiyan Inkam Komii siir yai ɨmiir saiir hɨriinan. 23 Kɨma tɨ hɨnɨɨna tɨr. Dimusi rani, kɨmiir kamɨm kɨmiir kouwɨn ɨni sɨmar ywowɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn Krais siya iikamɨm yɨpɨkɨ siir wakaeyokna apiyɨm sɨmiirɨn hɨriinanar mɨ tɨrikɨn. Siya kɨmiir nanmaiwarkainam naokɨn mɨ siya ɨni mwonan ywowɨn mɨ wɨm kɨma siir pɨua saiir pɨu haɨmii haɨmiigɨm. 24 Ɨni tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiirɨm Krais siir wakaeyokna apiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ yɨm wigɨm yɨm sɨmiir kamɨm sɨmiir yai ɨmiirar timɨ wakaeyok mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiirar timɨ wakaeyokna dirɨraerar.
25 Mɨ wɨm kɨma kamɨm yɨpɨkɨ wig nonkwonam, kɨma sɨmiiram daɨngwokwonanae Krais siir hɨriinan siya naɨngwokwonanaeiya Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiiram. Siya krɨmiirsi naokɨn krɨmiir whɨnkɨnsiisam mɨ krɨmiir swokɨ anmaiwarkainam. 26 Mɨ ta hɨriinan saiirsika siya iikam krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae asi tɨrkikɨn. Dimusi rani, krɨma siir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ krɨma op ha baptaiskɨm. 27 Siya tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir tɨrkɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiirɨn Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan asi nwowi iikamɨm yɨpɨkɨ paowaigɨ pɨskomkopou karam nwowiyɨm sɨmiir pɨuɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Krɨma ɨni wig kɨbinan ywowɨm yɨpɨkɨ wɨ Krais siya nonkwonaei. 28 Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn Krais siya naɨngwokwonanaeiyɨn iikam krɨmiiram mɨ kam kɨma kɨmiir wig ɨmiiramɨn kɨmiir pɨu aiiramar naɨngwokwonaeiyɨm saiir hɨriinan daɨngwokwonanae. Mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ sɨmiir wig ɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨm, yɨm ɨni tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ sɨmamar naɨngwokwonaeiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm mɨ sɨma ɨni pɨu kwɨruwar ywowɨskiyɨm. 29 Inkam nwɨr karamaeyaɨrga siirgɨsiir pɨu aiirsi boriisopɨm mɨ saiir nonkwobumbunɨnkɨnɨm. Nɨɨngaka. Siya saiirɨn pa sɨbgu kɨgrɨraowi mɨpa mɨ ɨmiiyaei. Mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wadɨe asi sɨbgu owi, Krais siya kɨgrɨraowiya Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir saiir hɨriinan. 30 Siya krɨmiir asi kɨgrɨraowi. Dimusi rani, nɨm krɨma siir pɨugana saɨka bɨdi yamasukikɨnɨm mɨ ɨni nwɨruwar ywowɨskiyɨm. 31 Krais siya mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiir ɨkɨm, nɨm krɨma ɨni pɨu kwɨruwar ywowɨskiyɨm. Dimusi rani, tɨ Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwokaiyɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkikɨm, inkamɨn yɨpɨkɨ wig nonkwonaei yɨo wɨ siir yopii ad owiir haiburgigi mɨ siya mɨ siir wig aeya sowa wɨ nwɨruwar nwowɨskii mɨ sowiir pɨua wɨ kwɨruwar nwowɨskii. 32 Tɨkɨ yaiyɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ an kara hɨriiyar naɨngwowi yɨm sɨma Krais siya mɨ iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiir ɨkɨm krɨmiir boɨnmɨmauugɨm. 33 Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ sɨma kaimwowar swokɨ boɨnki kamɨm yapa yapa sɨmiir yapa yapa wig ɨmiiramar daɨngwokwonanae siyamar naɨngwokwonanaeiya saiir hɨriinan mɨ wig wɨm kɨma kɨmiir kamɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainanprapraski. Ɨriig.